Bærum kommune har fått tilsagn om 58,4 millioner kroner til vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter som en del av Bærumspakken.

I forbindelse med Kommuneproposisjonen 2021 og revidert nasjonalbudsjett 2020 vedtok Stortinget å gi kommunene støtte til å forsere vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter innen bygg, anlegg og veier. Bærum kommune fikk tilsagn om 58,4 millioner kroner til prosjekter som tilfredsstiller blant annet følgende kriterier:

  • Midlene må brukes på prosjekter som startet opp i 2020, det vil si inngått kontrakt med entreprenør.
  • Midlene skal brukes til prosjekt og tiltak som kommer i tillegg til allerede vedtatte budsjett for 2020.
  • Tilskuddet skal benyttes innen vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg, anlegg og veier.
  • Tilskuddet skal gå til innkjøp av tjenester, og ikke til prosjekter som utføres av kommunen selv.
  • Tilskuddet kan også benyttes til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kirkebygg.

Bærum kommune utarbeidet allerede ved igangsetting av Bærumspakken en oversikt over prosjekter innen skole, barnehager og bo- og behandlingssentre, tilsvarende 50 millioner som kunne forseres utover planlagte og budsjetterte prosjekter. I tillegg ble det utarbeidet en liste over tiltak på kommunale boliger tilsvarende litt i underkant av 9 mill. kr.