Idrettspakken på 7 millioner kr skal hjelpe idrettslag som fått inntekter redusert på grunn av korona-pandemien.

Som flere andre virksomheter, har koronasituasjonen rammet idretten hardt. Deres aktivitet med både trening, arrangementer og sosiale treff ble brått stoppet. Det gjorde ikke utgiftene og mange inntekter har uteblitt.

Idrettslagene, som har ca. 55 000 medlemskap i kommunen, er en viktig del av Bærumssamfunnet. Det å utøve idrett selv, delta som leder, trener eller foresatt, samt oppleve idrettsutøvelse fra tribunen eller i egen stue har stor betydning for vår hverdag og for folkehelsen.

Bærum kommune har en modell hvor idretten er anleggseiere på en rekke anlegg. Anleggene er realisert ved hjelp av dugnad, egne midler, kommunalt tilskudd og spillemidler. Flere av anleggene har betydelige lån og driftsutgifter, og er avhengig av leieinntekter, både fra egne utøvere, eksterne leietakere og av kommunalt tilskudd. I tillegg er det idrettslag som, på grunn av underdekning på anlegg, leier lokaler i det private markedet med bindende avtaler.

Selv om Bærum idrettsråd og kommunen har intensivert saksbehandlingen og utbetalingen av de ordinære tilskuddene til idrettslagene, er det mange idrettslag med betydelige økonomiske utfordringer i dag, som de ikke klarer å håndtere uten bidrag fra andre.

Kriteriene i Idrettspakken er bygget med en intensjon om å hjelpe idrettslag med absolutt straks behov med tilskudd i løpet av juni måned. Det er derfor gjort en grundig kartlegging av idrettslagenes økonomiske situasjon, og med det dannet et godt grunnlag for straks utbetaling. Dette er som nevnt over, idrettslag med betydelig låne- og leieutgifter.

Videre legges det opp til en ny tildeling med søknadsfrist 10. august 2020 og tildeling i løpet av september. Her kan det søkes om tilskudd/kompensasjon for bortfall av forventede/budsjetterte inntekter for perioden 15. mars–30. juni 2020, fratrukket kostnadsbesparelser som følge av koronasituasjonen. For resten av året oppgis det anslag for tap idrettslaget påregner ut fra gjeldende situasjon. Bidraget fra kommunen vil sees i sammenheng med den kompensasjon/tilskudd idrettslaget eventuelt har eller vil motta fra statlige støtteordninger.

Kriterier

  • Løpende store utgifter som låne- og leiekostnader vil bli prioritert. Søker bør dokumentere at det har vært dialog med långiver/utleier om reduksjon i kostnadene.
  • Kompensasjon for bortfall av forventede/budsjetterte inntekter i perioden 15.03-30.06, fratrukket kostnadsbesparelser som følge av Covid-19 - restriksjonene.

 

I første tildelingsrude ble følgende organisasjoner tildelt støtte:
idrettslag/anlegg tilskudd
Bærums Verk Hauger - cheerleading 120 000
Friskis & Svettis 500 000
Jar IL - ishallen 500 000
Snarøya Curlinghall 50 000
Vestre Bærum Rideklubb 50 000
Vestre Bærum Tennisklubb 200 000
SUM 1 420 00