Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.

Kulturminner og kulturmiljøer

Hva er kulturminner?

Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Det skilles mellom førreformatoriske (1537) og nyere tids kulturminner. Akershus fylkeskommune forvalter førreformatoriske kulturminner/fornminner. 

Hva er kulturmiljøer?

Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår i en større helhet eller sammenheng, som for eksempel områder og bygningsmiljøer i byer og tettsteder, jord-, skog- og seterlandskap.

SEFRAK - registrerte kulturminner

SEFRAK er en landsomfattende registrering over faste kulturminner som er oppført etter 1537 og før 1900. Forkortelsen står for Sekretariatet For Registrering Av Faste Kulturminne i Noreg. Registreringen var et initiativ fra Riksantikvaren og pågikk mellom 1975 og 1995. 

Bærum har cirka 3200 SEFRAK-registrerte kulturminner og kulturmiljøer. 2848 av disse er bygninger. På grunn av utbyggingspresset omfatter registreringene i Bærum også bygninger som er oppført fram til 1920.

SEFRAK-registreringene danner et grunnlag for videre vernevurdering og gir informasjon om byggemåte, bygningens sosiale tilknytning, alder, endringer og størrelse.

Nye registreringer av kulturminner

I perioden 2012-2014 foretok kulturvernavdelingen i Bærum kommune en registrering av bygg bygget i perioden 1920-1940. Målet med registeringen var å få en oversikt over kvalitetene ved bebyggelsen fra perioden.

At en bygning er registrert som kulturminne behøver ikke bety at den har formelt vern. Det behøver ikke en gang bety at den er verneverdig.

Se liste over Kulturminner i Bærum her