Formannskapet vedtok 14. juni 2023 Planprogram for Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap.

Her kan du lese planprogrammet.

Hva er kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer?

Hensikten med planen er å gi en oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer. Tilhørende handlingsplan skal fastsette videre arbeid med kartlegging, forvaltning, formidling og verdiskaping av kulturarven.

Planen skal danne et grunnlag for vurdering av behov for konsekvensutredninger i plansaker, definisjon/etablering og konkretisering av hensynssoner, utforming av generelle bestemmelser i kommuneplanens arealdel og reguleringsarbeid, samt være fundamentet for en bærekraftig forvaltning og formidling av Bærums kulturarv. Kulturarvens viktige rolle i klima-/miljødebatten inn mot det grønne skiftet mot en mer sirkulærøkonomi skal belyses i dette planarbeidet.

Kulturvern bilde av bekk

 

Overordnet fremdriftsplan for arbeidet:

  1. Vår 2023 Fastsettelse av planprogram
  2. Vår/sommer 2024 1. gangsbehandling av plan
  3. Sommer/høst 2024 Høring/Offentlig ettersyn
  4. 4. kvartal 2024 Fastsettelse av plan
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen