Kommunedelplanen er en tematisk plan som ikke er juridisk bindende men danner et kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for kommende planer og arbeider.

Her kan du lese planprogrammet.

Høring og offentlig ettersyn

Formannskapet vedtok den 18.06.2024 å legge Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap - Kulturmiljøplan, planid 2022015, på høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 11-14.

Hensikten med planen er å gi en oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer. Tilhørende handlingsplan skal fastsette videre arbeid med kartlegging, forvaltning, formidling og verdiskaping av kulturarven.

Planen skal danne et grunnlag for vurdering av behov for konsekvensutredninger i plansaker, definisjon/etablering og konkretisering av hensynssoner, utforming av generelle bestemmelser i kommuneplanens arealdel og reguleringsarbeid, samt være fundamentet for en bærekraftig forvaltning og formidling av Bærums kulturarv. Kulturarvens viktige rolle i klima-/miljødebatten inn mot det grønne skiftet mot en mer sirkulærøkonomi skal belyses i dette planarbeidet.

Høringsfristen er satt til den 13.september 2024

Ønsker du å komme med høringsinnspill, sendes innen fristen ved e-post: post@baerum.kommune.no eller som papirbrev til Bærum kommune, By- og områdeutvikling Postboks 700, 1304 Sandvika

Alle henvendelser og uttalelser bør merkes med «arkivsakID 22/18422, planID 2022015».

Høringsmøter

Er du nysgjerrig på planen og innholdet i denne kan du komme på informasjonsmøte på Bekkestua Bibliotek 27.08.2024 klokken 17.

Eller stille spørsmål til saksbehandlere på åpen kontordag i
Kommunegården i Sandvika 29.08.2024 klokken 10-16.

Planens høringsdokumenter:

Kulturvern bilde av bekk

 

Overordnet fremdriftsplan for arbeidet:

  1. Vår 2023 Fastsettelse av planprogram
  2. 13. juni 2024 1. gangsbehandling av plan
  3. Høst 2024 – høringsfrist 13.september 2024 Høring/Offentlig ettersyn
  4. 4. kvartal 2024 Fastsettelse av plan
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen