Bærum Ressursbank skal bidra til mest mulig ombruk, gjenvinning og nyttiggjøring av overskuddsmasser fra bygge- og infrastrukturprosjekter i regionen.

Formålet med Bærum Ressursbank er at overskudd av masser - som stein, betong og asfalt - blir sett på som en ressurs som har en verdi, fremfor å bli behandlet som avfall. Stein er en ikke-fornybar ressurs som det er klimaklokt å gjenbruke. 

Utbyggingen av Ringeriksbanen, E16, E18, Fornebubanen, ny vannforsyning til Oslo og nytt vannverk i Asker og Bærum fører til et stort overskudd av masser. I prosjektet Bærum Ressursbank er det laget en felles oversikt over massene fra alle de nevnte utbyggingsprosjektene i regionen. I perioden 2020–2030 vil det bli tatt ut rundt 21 millioner kubikkmeter med stein. Det tilsvarer 943 000 lastebillass, der en stor andel vil transporteres gjennom Bærum. Med en bærekraftig massehåndtering vil massene gjenbrukes, i og mellom prosjekter, fremfor å kjøres til et deponi. 

Et godt eksempel på hvordan masser kan nyttiggjøres er Kadettangen i Sandvika. Området er en utfylling som hovedsakelig består av overskuddsmasser fra den tidligere E16-traseen.

Oversiktsbilde av Kadettangen i Sandvika

Samarbeidsarena 

Kjernen i prosjektet er å etablere en samarbeidsarena for å løse håndtering av overskuddsmasser på en mest mulig bærekraftig måte. På samarbeidsarenaen møtes en rekke aktører og interessenter, det utveksles erfaringer, og utfordringer løses i fellesskap: Hvordan kan steinmasser fra ett prosjekt gjenbrukes i et annet? Hvor skal massene mellomlagres før de tas i bruk? Hvordan kan stein foredles for lettere å kunne gjenbrukes? Gjennom arbeidet i Bærum Ressursbank har det blitt avdekket potensielle synergier mellom de store infrastrukturprosjektene i regionen, og man har funnet arealer for mellomlagring og prosessering. Det er også utarbeidet klima- og økonomimodeller for å optimalisere massetransporten. Resultatene fra prosjektet har stor overføringsverdi til andre kommuner, utbyggere og næringsaktører.

Prosjektet jobber nå med å etablere en markedsplass for kjøp og salg av overskuddsmasser, slik at mye av koordineringsarbeidet som i dag gjøres av Bærum Ressursbank etter hvert kan overlates til markedet.

I 2020 fikk prosjektet støtte fra Enova. 

I 2022 Støtte fra Miljødirektoratet

Måling av miljødata 

Bærum ressursbank har også ført til et tilleggsprosjekt for sanntidsmåling av miljødata. Gjennom prosjektet skal det utvikles sensorer som måler ulike miljøparametere for utslipp av miljøskadelige stoffer til luft og vann. Dataene kobles opp mot en IT-plattform, slik at byggherrer og offentlige myndigheter får beskjed dersom grenseverdier overstiges.