Bærum skal bli bedre til å ta vare på sin vakre og verdifulle natur.

Hjorterot med moskusbukk.
Hjorterot med moskusbukk. Hjorterot vokser få andre steder enn i indre Oslofjord. Den kritisk truede hjorterotflatmøllen er avhengig av denne planten for å overleve. Bildet er fra Smedtangen på Fornebu.  Foto: Joran Bjerke

Bærum har et av Norges rikeste naturmangfold, med flere truede og rødlistede arter og naturtyper. Onsdag 21. juni vedtok kommunestyret «Temaplan naturmangfold». Temaplanen er et viktig verktøy for å følge opp målene i kommuneplanens samfunnsdel, og skal bidra til at Bærum tar bedre vare på sin vakre og verdifulle natur.  

Naturen er livsgrunnlaget vårt. Prosesser som fotosyntese, pollinering og rensing av luft og vann er grunnlaget for produksjon av mat og medisiner. For befolkningen i Bærum gir naturen attraktive boligområder og bidrar til god helse og livskvalitet.  

Et robust naturmangfold er dessuten en viktig del av Bærums beredskap og avgjørende for at kommunen skal motvirke og tilpasse seg kommende klimaendringer. Intakt natur og vern av jordbruksområder bidrar blant annet til karbonbinding, flomdemping, hindring av erosjon, regulering av temperatur, rent drikkevann og matproduksjon.   
 
Temaplanen finner du her