Energibruken i Bærum kommunes eiendommer er betydelig redusert ved utgangen av 2022 sammenlignet med i 2016. Vi er på god vei mot kommunens klimamål, og fortsetter arbeidet for å spare energi.

Jarenga barnehage produserer strøm fra egne solceller. Foto: Sofie Meta
Jarenga barnehage produserer strøm fra egne solceller. Foto: Sofie Meta

Et av Bærums klimamål er å redusere energiforbruket i kommunens eiendommer med 12 prosent innen 2025 sammenlignet med i 2016. Kommunen er på god vei til å nå dette målet, og setter i gang flere nye tiltak i 2023 for å spare energi. Det er satt av miljømidler til energieffektiviseringstiltak og energiproduksjon ut 2024.

Høye strømpriser og energimangel

Vi som kommune må bidra for å minske energikrisen i Norge og resten av Europa. Klimautfordringene krever drastiske reduksjoner i forbruk av olje, gass og kull. Ved å redusere strømforbruket til drift og oppvarming av bygninger, frigjøres strøm som kan brukes til å erstatte fossil energi på andre områder. Ved ombyggingen av Kommunegården ble det installert solcelleanlegg for at kommunale bygg også kan brukes til å produsere strøm. Krigen i Ukraina og energikrisen i Europa har framskyndet arbeidet med energiomlegging.

Fornuftig energibruk gir store besparelser

Energisparende tiltak er en viktig del av planleggingsprosessen når nye bygg skal bygges og gamle skal rehabiliteres. I dag har 54 kommunale eiendommer - hovedsakelig skoler og større formålsbygg - sentral driftsstyring som overvåker og styrer energibruken i de enkelte byggene, og gir verdifulle erfaringsdata (såkalt "smart styring av bygg"). Det er det systematiske arbeidet med å optimalisere driften av kommunale bygg som har bidratt mest: Påse at temperaturen er lav og at lys er avslått når rom og bygninger ikke er i bruk, og tiltak som har økt virkningsgraden på eksisterende varmepumper. Sparetiltak som innebærer å kutte tilbudet til innbyggere, som for eksempel å stenge ned badstuer, har så langt gitt mindre besparelser. 

Kommunen har samtidig spart mye penger, både på ENØK-tiltak og forbedring av kraft-kontraktene. For eksempel sparte kommunen 119 millioner kr i 2022 sammenliknet med en situasjon der kommunen ikke hadde gjort ENØK-tiltak og kjøpt strømmen på spotmarkedet.  

 

Energibesparelser i Bærum

  • Barnehagene i Bærum reduserte energibruken med 20 prosent ved å bruke termostater på varmeanlegg og tidsstyrt ventilasjon og varme.
  • Bærumsskolene reduserte energibruken med 18 prosent, blant annet ved å installere nye varmepumper.
  • Idretten reduserte energibruken med 18 prosent, på grunn en ny varmepumpe ved Nadderudhallen, reduserte temperaturer i idrettsanlegg, effektivisering gjennom en ny svømmehall på Rud og effektivisering av kunstisproduksjonen (med mer).
  • Øvrige kommunale bygg (kultur, verneverdige bygg og administrasjons- og institusjonslokaler) reduserte energibruken med nesten 10 prosent i samme periode.
  • I 2022 ligger energibruken i Bærum kommunes eiendommer godt under ENOVA-gjennomsnittet i alle formålskategorier, unntatt idrettsbygg. Det skyldes at seks av ti idrettsbygg i Bærum er svømmehaller og isbaner, og at dette er anlegg med særlig høy energibruk.