Bærum kommune jobber for et rent miljø som gjør det fint å leve for både mennesker, dyr, fisk og fugl. Forurensning av sjøbunnen utenfor Bærum kan utgjøre en risiko for menneskers helse, spredning og belastning på økosystemene - hvis den forurensede sjøbunnen ikke får ligge i fred.

Bildet viser prøvetaking i Hundesund. Foto: NIVA.
Bildet viser prøvetaking i Hundesund. Foto: NIVA.

På oppdrag fra Bærum kommune og Miljødirektoratet undersøkte Norsk institutt for vannforskning (NIVA) forurensede sedimenter i Sandvika, Holtekilen og Hundesundet i 2022.

- Bærum kommune vet at sjøbunnen langs Bærumskysten er forurenset, og er ikke overrasket over funnene i NIVA-rapporten. Men kunnskap om forurensningssituasjonen, og risikoen for spredning av miljøgifter fra sjøbunnen, gjør at vi er bedre forberedt på å løse utfordringen, sier Gro Angelteltveit, vannforvalter i Bærum kommune.

La det ligge

Forurensningen av sjøbunnen utgjør ingen fare, så lenge den får ligge i ro. Anbefalingen fra NIVA er en naturlig restitusjon, og å overvåke at naturtilstanden har en positiv forventet utvikling.

- Tilførsel av renere sand og leirpartikler fra Sandvikselva, samt et lavere utslipp av forurensede stoffer fra industrier og anleggsarbeid, vil gradvis føre til lavere konsentrasjoner av miljøgifter i de øverste sedimentlagene i de undersøkte sjøområdene, forklarer Angeltveit. NIVA anbefaler egne vurderinger for å unngå oppvirvling og spredning av forurensede sedimenter fra småbåthavnene. Det ble ikke gjort egne prøver av sedimentene i småbåthavnene.

Andre løsningsforslag

Ved en eventuell utbygging, eller en annen bruksendring, må andre tiltak vurderes. Andre foreslåtte løsningstiltak er; å tildekke sjøbunnen med rene masser for å redusere utlekking til vannmassene og opptak av miljøgifter i organismer, fjerne de forurensede sedimentene fra sjøbunnen, eller forbud mot aktiviteter i forurensede områder for å begrense spredning.

Oslofjorden er under sterkt press

I 2021 vedtok regjeringen en femårig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv. Oslofjorden er under sterkt press. Forurensing fra landbruk, avløp og industri tilfører store mengder miljøgifter. Langvarig overfiske, blant annet med bunntråling, ødelegger for livet på havbunnen. Bygging i strandnære områder stenger allmennheten ute fra friluftsliv og øker belastningen på økosystemene.

- Oslofjordplanen understreker behovet for samordnet kunnskapsinnhenting fra flere sektorer før konkrete tiltak iverksettes, og peker blant annet på et behov for å vite mer om risikoen for spredning av miljøgifter fra sjøbunnen i Bærumsbassenget, forteller Angeltveit.

 

Konklusjoner

Holtekilen
Undersøkelsen viser høye konsentrasjoner av forurensning i de øvre 10 cm av sedimentene i Holtekilen, og at stoffene arsen, kvikksølv, sink, benzo(a)pyren og PCB7 utgjør en risiko for menneskelig helse. Stoffene arsen, kobber, PAH-forbindelser og TBT utgjør en risiko for økologisk skade (planter og dyr knyttet til sjøen).
Hundesundet
I Hundesundet utgjør stoffene benzo(a)pyren, og PCB7 en risiko for menneskelig helse. Stoffene arsen, kobber, TBT, PAH-forbindelser og PFOS utgjør en risiko for toksiske effekter for organismer som lever i sedimentlagene på sjøbunnen.
Sandvika
Sedimentene utenfor Sandvika utgjør en liten risiko for menneskelig helse, og det er stoffene kvikksølv og PCB som utgjør en viss risiko. Stoffene arsen, kobber, fire PAH-forbindelser og PCB utgjør en risiko for toksiske effekter for organismer som lever i sedimentlagene på sjøbunnen
Flatfisk
I prøvene av flatfisk var konsentrasjonene av kvikksølv høyere enn grenseverdien, og grenseverdien for PCB7 overskred vannforskriften. Ingen av prøvene overskred grenseverdien som er satt for omsetning for konsum av sjømat (kvikksølv, bly, kadmium eller PCB.
Holtekilen og Sandvika
I de dypere delene av Holtekilen og Sandvika er bunnvannet og sedimentene preget av mangel på oksygen, noe som skyldes naturgitte forhold i Bærumsbassenget.
Renere sand dekker forurensning
På flertallet av stasjonene i denne undersøkelsen er det lavere konsentrasjoner av miljøgifter i overflatesedimentet (0 – 2 cm) enn i sedimentlaget ned til 10 cm dyp. Dette tyder på at tilførselen av giftstoffer er avtagende, og at tilførselen av renere sand og leirpartikler fra elvene har begynt å dekke til forurensningene fra tidligere år.

 

På oppdrag fra Bærum kommune og Miljødirektoratet undersøkte Norsk institutt for vannforskning (NIVA) forurensede sedimenter i Sandvika, Holtekilen og Hundesundet i 2022. Hensikten er detaljert kunnskap om forurensningssituasjonen i sjøbunnen, hvilken risiko forurensningen utgjør, og om det er behov for tiltak.

Undersøkelsen bestod av:

  • Analyse av sedimentprøver for tungmetaller, polysykliske aromatiske hydrokarboner, polyklorerte bifenyler, perfluorerte alkylstoffer og tinnorganiske forbindelser.
  • Overvåkning av utvalgte miljøgifter i vann ved å analysere prøver som ble fanget inn med passive prøvetakere.
  • Analyser av utvalgte miljøgifter i fisk fanget i de tre områdene.

Risikovurderingen ble gjort i tre trinn:

  1. Konsentrasjoner av miljøgifter i sediment og toksisitet (giftighet) av sedimentet ble sammenlignet med grenseverdier for økologiske effekter.
  2. Vurdering av risiko for spredning, menneskelig helse og belastning på økosystemet.
  3. En mer omfattende og detaljert undersøkelse av flere sedimentprøver og konsentrasjoner i vann og fisk.