Korttidsopphold i sykehjem er et tidsbegrenset tilbud for hjemmeboende eller pasienter som blir utskrevet fra sykehus og som trenger videreføring av medisinsk behandling.

Hva er korttidsopphold?

Korttidsopphold er et målrettet helse- og omsorgtilbud der søker aktivt er med på å formulere innhold og målsetning for oppholdet.

Målet med korttidsopphold kan være kartlegging av helsetilstand og funksjonsevne, rehabilitering og opptrening, for å kunne komme tilbake til eget hjem.

Rullerende korttidsopphold kan være et avlastningstiltak for pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Det kan også være et tiltak for søkere som regelmessig trenger å styrke funksjoner, slik at de fortsatt kan mestre hverdagen i eget hjem.

Formål med korttidsopphold kan være:

 • Medisinsk vurdering, avklaring og behandling
 • Å styrke funksjoner etter sykdom/skade
 • Å gi lindrende behandling, økt livskvalitet, trygghet og omsorg til bruker og pårørende ved livets slutt
 • Avlastning for pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver

Tilbud om fysio- og ergoterapitjenester kan inngå i korttidsopphold, som ledd i behandling og tilrettelegging med hjelpemidler i eget hjem.

Hvem kan søke korttidsopphold?

Korttidsopphold kan være aktuelt for deg som:

 • trenger mobilisering/opptrening/rehabilitering grunnet sykdom/skade
 • har behov for utredning og avklaring av tjenestebehov etter sykehusopphold
 • har behov for medisinsk oppfølging ved langvarig/alvorlig sykdom
 • trenger indrende behandling og omsorg i livets sluttfase
 • har behov for regelmessig trening og hjelp til å mestre dagliglivets utfordringer
 • har tyngende omsorgsarbeid i hjemmet

Utfordringene må være så komplekse at behovet for medisinsk oppfølging, helsehjelp, fysioterapi og ergoterapitjenester ikke kan dekkes av tjenestetilbud i eget hjem.

Hvordan søke?

 • For pasienter som utskrives fra sykehus, sender sykehuset helseopplysninger direkte til Tildelingskontoret
 • For hjemmeboende benyttes skjema for egensøknad - link - med legeopplysninger fra fastlege.
 • Pårørende som søker om avlastning, fyller ut egensøknad – link - i sitt navn.

Hva skjer videre?

Tildelingskontoret foretar egen vurdering og behandler søknader på bakgrunn av helseopplysninger og dialog med sykehuset. Sykehuset formidler informasjon om tildelt opphold.

For hjemmeboende kontakter saksbehandler deg for vurderingsmøte og kartlegging av behov, før vedtak fattes. Saksbehandler informerer om tildelt plass.

Det er ikke fritt sykehjemsvalg i Bærum kommune.

Når får jeg svar på søknaden?

Tiden det tar, vil avhenge av hvor akutt eller omfattende behovet ditt er. Pasienter som skal ut fra sykehus blir prioritert, jfr samhandlingsreformen. 

Hva koster det?

Se oversikt over priser og egenandeler for ulike tjenester innenfor helse og omsorg her

Oversikt over kommunens korttidsavdelinger – link – (står allerede på nettsiden)

Tilbakemelding på kvalitet

Dersom du ønsker å gi tilbakemelding på den tjenesten du mottar, skal du henvende deg direkte til tjenestestedet. – link til skjema