Tidsbegrenset opphold i helsehus er et målrettet tilbud til hjemmeboende og personer som blir utskrevet fra sykehuset og som trenger nødvendig medisinsk avklaring avklaring, rehabilitering eller opptrening for igjen å kunne bo hjemme og mestre dagliglivets aktiviteter. 

Hva er korttidsopphold/tidsbegrenset opphold?

Korttidsopphold er et målrettet helse- og omsorgtilbud der søker aktivt er med på å formulere innhold og målsetning for oppholdet.

Målet med korttidsopphold kan være kartlegging av helsetilstand og funksjonsevne, rehabilitering og opptrening, for å kunne komme tilbake til eget hjem.

Rullerende korttidsopphold kan være et avlastningstiltak for pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Det kan også være et tiltak for søkere som regelmessig trenger å styrke funksjoner, slik at de fortsatt kan mestre hverdagen i eget hjem.

Formål med oppholdet: 

 • Målrettet innsats for å gjenvinne/opprettholde funksjonsnivå etter sykdom/skade
 • medisinsk vurdering, avklaring og behandling
 • lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
 • avlastning for pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver 
 • Hjelp til å mestre dagliglivets utfordringer
 • Tjenestens omfang og nivå vil bli tilpasset ditt funksjonsnivå og / eller helsetilstand

På korttidsavdelingen tilbys det fysioterapi og ergoterapi ut fra en behovsvurdering og ut fra hvilken type opphold bruker har. Omfanget av fysioterapi og ergoterapi vurderes individuelt.

Hvem kan søke korttidsopphold?

Korttidsopphold kan være aktuelt for deg som:

 • har behov for medisinsk oppfølging ved langvarig/alvorlig sykdom
 • Trening og hjelp til å mestre dagliglivets utfordringer
 • har behov for utredning og avklaring av tjenestebehov etter sykehusopphold
 • trenger mobilisering/opptrening/rehabilitering grunnet sykdom/skade
 • trenger lindrende behandling og omsorg i livets sluttfase
 • har tyngende omsorgsarbeid i hjemmet

Utfordringene må være så komplekse at behovet for medisinsk oppfølging, helsehjelp, fysioterapi og ergoterapitjenester ikke kan dekkes av tjenestetilbud i eget hjem.

Hva koster det? 

Se prisliste for helse- og omsorgstjenester her

Hvordan søke?

 • For pasienter som utskrives fra sykehus, sender sykehuset helseopplysninger direkte til Tildelingskontoret
 • For hjemmeboende benyttes søknadsskjema for helse og omsorg nedenfor 
 • Pårørende som søker om avlastning, benyttes søknadsskjema for helse og omsorg nedenfor 
 • For trygghetsplass ringer du Trygghetsavdelingen og avtaler opphold

Søknadsskjema for helse og omsorgstjenester (pdf)

Hva skjer videre?

Tildelingskontoret foretar egen vurdering og behandler søknader på bakgrunn av helseopplysninger og dialog med sykehuset. Sykehuset formidler informasjon om tildelt opphold.

For hjemmeboende kontakter saksbehandler deg for vurderingsmøte og kartlegging av behov, før vedtak fattes. Saksbehandler informerer om tildelt plass.

Det er ikke fritt sykehjemsvalg i Bærum kommune.

Når får jeg svar på søknaden?

Tiden det tar, vil avhenge av hvor akutt eller omfattende behovet ditt er. Pasienter som skal ut fra sykehus blir prioritert, jfr samhandlingsreformen. 

Hvordan klage? 

Du har rett til å klage på vedtaket fra oss. Informasjon om dette finner du i svaret du får fra Tildelingskontoret

Kontakt Tildelingskontoret

Telefontid

Tlf: 67 50 40 50

Mandag–fredag kl. 9.00–11.00 og kl. 12.00–14.00

Egenandelsgruppen (Tildelingskontoret)

Telefontid: tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12.00-14.00.

CAN Altea

Telefontid: tirsdag, onsdag og torsdag kl 1200 – 1400.

Besøksadresse: 

Kommunegården i Sandvika
Arnold Haukelands plass 10
1338 Sandvika

Postadresse:

Bærum kommune
Postboks 700
1304 Sandvika