Vi tilbyr samtaler til deg med rusutfordringer, psykiske helseproblemer eller sosiale vanskeligheter. Vi tilbyr også samtaler til pårørende som er bekymret.

Formål med tjenesten

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år. Målgruppen vil være personer med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer. Vi gir råd og veiledning til brukere, pårørende og samarbeidspartnere.

Vi kan tilby

 • Kartlegging og kortvarig oppfølging av enkeltpersoner ut fra individuelle behov
 • Vurdering og henvisning til ulike tiltak og tjenester i kommunen, spesialisthelsetjenesten og frivillig sektor
 • Drop-in og rask hjelp
 • Oppfølging av gravide med rusproblematikk
 • Noe oppsøkende og utadrettet virksomhet
 • Vi tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere

Hvem kan få tjenesten?

 • Alle over 18 år som bor og oppholder seg i kommunen
 • Pårørende til personer i målgruppen

Hva kan brukeren forvente av oss?

 • Du kan forvente å bli tatt godt i mot og bli møtt med respekt
 • At taushetsplikten ivaretas

Rådgivning rus og psykisk helse - helseteamet for rus

 • Gir råd og veiledning ved helseutfordringer
 • Driver noe oppsøkende virksomhet
 • Hjemmebesøk ved behov
 • Influensavaksine
 • Sårstell
 • Samtale etter overdose
 • Smitteinformasjon og prevensjonsveiledning
 • Innlevering og utlevering av brukerutstyr (sprøyter, kanyler etc.)
 • Hjelp til tannbehandling og utlevering av enkelte tannprodukter
 • Medikamentutlevering og urinprøver etter avtale.
 • Hasjavvenningsprogram (HAP)
 • Opplæring i Naloxonbruk og utlevering av Naloxon nesespray (overdoseforebygging)

Brosjyre Rådgivning, rus og psykisk helse (pdf)

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester for pasientene. De skal sikre god samhandling mellom pasienter, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører. De skal sikre at pasientene har innflytelse på behandlingen. Pakkeforløpene innføres trinnvis fra 1. januar 2019.

Forløpskoordinator

Pasienter i pakkeforløp kan ha behov for en forløpskoordinator i kommunen. Forløpskoordinator skal være med å sikre at spesialisthelsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten i Bærum kommune samhandler om utredning, behandling og en individuelt tilpasset oppfølging.

Mer informasjon finnes her 

I Bærum kommune kan Koordinerende enhet kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus.