Illustrasjon: Unge voksne 19+ Personer med utviklingshemming

Arbeid og aktivitet

Bærum Arbeidssenter

Bærum Arbeidssenter tilrettelegger arbeid for voksne mellom 18–60 år.

Vi har ca. 90 arbeidstakere, 15 deltakere på tiltak fra NAV og 15 hospitanter fra videregående skoler i arbeid. Alle er i arbeid ved arbeidssenteret på Rud, Wøyen gård og Emma Hjorth, og personalkantinen i Kommunegården.

Bærum Arbeidssenter tilbyr tilrettelagt arbeid innen fagområdene Design, Tre, Mat og Service.

I fagområdet Design og Tre foregår kreativ produksjon av produkter innen keramikk, tre og tekstil.

I fagområdet Matfag tilbyr vi tilrettelagt arbeid innen kantinedrift, catering og produksjon av møtemat. Drift av interne kantiner ved arbeidssentrene, kurs og konferansesenter på Wøyen gård og egen kafé gir god bredde i ulike arbeidstreningsarenaer.

I fagområdet Service finner vi tjenester som Jobbfrukt, innramming, makulering, sikkerhetssletting av data, pakketjenester, sømproduksjon, frakt/flytting og betjening av grøntområder. Kundene er kommunale tjenestesteder, private bedrifter og bosatte i kommunen for øvrig.

For å kunne jobbe på arbeidssenteret må du:

  • være bosatt i Bærum kommune
  • ha uførepensjon
  • ha arbeidsevne
  • være motivert og ha interesse for å jobbe
  • kunne jobbe i gruppe
  • være selvhjulpen i ADL-funksjoner.

Les mer om Bærum Arbeidssenter her.

Søk her.

Vedtak om tilrettelagt arbeid tildeles gjennom tildelingskontoret og søknad må rettes dit. Søker må være i relevant alder, bosatt i Bærum kommune og ha uføretrygd. Søker må være motivert for arbeid, ønske å delta i arbeidsplassens produksjon, kunne jobbe i gruppe og ha forståelse for hva arbeid innebærer. Tilrettelagt arbeid tildeles ved Bærum Arbeidssenter, eller ved Aurora Verksted, hvor Bærum kommune kjøper tilrettelagte arbeidsplasser.

Ved søknad om tilrettelagt arbeid skal arbeidsevnevurdering fra NAV foreligge. Søkerens behov må være avklart i forhold til NAVs ansvar, før det søkes om kommunal tjeneste.

Søk arbeid her.

Vikanda er merkevaren til Bærum arbeidssenter. 

Dagaktivitetstilbud

Bærum kommunale dagaktivitetstilbud gir tilbud om dagaktiviteter til voksne mennesker med utviklingshemming.

Søker må være bosatt i Bærum kommune og kunne nyttiggjøre seg av aktiviteter som gjennomføres i grupper sammen med andre.

Det er ingen krav til produksjon, men eksempler på aktiviteter kan være pakking av ved, fruktlevering, produksjon av diverse varer, strikking og veving. I tillegg er det tilbud om sang, musikk og dans, sansestimulering, turer og friluftsliv, ridning, svømming, og båtliv.

Bolig

Mennesker med utviklingshemming kan søke omsorgsbolig fra fylte 18 år dersom de har tre års botid i Bærum kommune og har behov for miljøarbeidertjeneste.

Vi har følgende boligkategorier ut ifra bistandsbehov og omsorgsnivå:

  • Frittliggende fullverdige leiligheter med tilknytning til en baseleilighet, som også kan brukes som fellesareal.
  • Bofellesskap med fullverdige leiligheter og felles areal.
  • Samlokalisert bolig med fullverdige leiligheter og uten felles areal.

I tillegg har vi i dag et par bokollektiver, men dette er en boform som ikke planlegges ved nye byggeprosjekter. Fremtidige nye omsorgsboliger planlegges innenfor boligkategoriene bofellesskaper med fullverdige leiligheter og fellesareal, og samlokaliserte bolig med fullverdige leiligheter uten fellesareal.

Bærum kommune har både kommunale og privat eide omsorgsboliger.

Boligkoordinator inviterer pårørende til unge utviklingshemmede og autister til dialog om behov for fremtidig omsorgsbolig. Behovene som fremkommer gjennom dialogen, vil være gjenstand for videre planlegging av nye boligprosjekter.

Her søker du bolig.

Folkehøgskole

Flere av landets folkehøgskoler har tilbud til personer med utviklingshemming. Les mer om folkehøgskolene her.

Deler av utgiftene til folkehøyskole kan du få dekket av Nav. Det anbefales å legge ved uttalelse fra kommunen som begrunner formålet med et år på folkehøgskole, samt individuell plan når du søker. Mer informasjon finner du på Nav sine nettsider.