Illustrasjon: Skolebarn 6-15 år - Personer med utviklingshemming

Nærskolen

Bærum har etablert en egen spesialskole for barn med spesielle behov. Alle barn har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest hjemmet eller den skolen i nærmiljøet som de hører til. Det er i utgangspunktet foreldrene som velger hvilken skole barnet skal gå på. PP-tjenesten kan gi råd til foreldre i forbindelse med valg av skole. 

Haug skole og ressurssenter

Haug skole og ressurssenter er en spesialskole for barn med spesielle behov i grunnskolealder. Et kriterium for plass er psykisk utviklingshemming. Dersom foreldre velger å søke Haug skal det alltid foreligge en sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten som både anbefaler bruk av alternativ opplæringsarena, samt gjør en vurdering av innholdet i opplæringstilbudet.

Skolens kapasitet er 120 elever. Elevene er organisert i små klasser à 4-8 elever. Haug skole har også integrerte utegrupper på flere samarbeidsskoler i Bærum - Eikeli, Emma Hjorth, Høvik, Høvik Verk, Løkeberg og fra høst 2017 også Bekkestua barneskole og Hosletoppen ungdomsskole. Skolen ligger lyst og vennlig inntil et bevaringsverdig område i et frodig kulturlandskap, som gir gode muligheter for fysisk aktivitet.

Skolens nettside finner du her.

SFO - Skolefritidsordningen

Skolefritidsordningen (SFO) er er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. trinn og til elever med spesielle behov i 1. til 7. trinn.

SFO åpner kl. 07.30 og stenger kl. 17.00. SFO holder stengt i juli måned, og tre planleggingsdager i løpet av skoleåret.

Søknadsskjema finner du her.

Haug skolefritidsordning

Haug skolefritidsordning er et tilbud til alle elever fra 1.–10. klasse.

Åpningstidene er før og etter skoletid. SFO har åpent alle skolens fridager, men er stengt i juli. Fritidsordningen benytter lokalene til den ordinære skolevirksomheten. Elever som går i Haug-grupper på andre skoler har et SFO tilbud på den skolen de går.

For søknad til SFO på Haug skole, eller ved søknad for barn på 5.-7. trinn med spesielle behov, må søknadsskjema sendes per post. Dette er i henhold til retningslinjer fra Datatilsynet for elektronisk oversendelse av sensitiv informasjon.

PP-tjenesten: Barneskoleteam

Barneskoleteamet i Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT eller PP-tjenesten) jobber med kompetanseheving og organisasjonsutvikling i skolen. Teamet kan gi veiledning til eleven, foreldre og skole. Barneskoleteamet foretar ofte sakkyndige vurderinger av retten til spesialundervisning.

PP-tjenesten: Ungdomsskoleteam

Ungdomsskoleteamet i PPT jobber med kompetanseheving og organisasjonsutvikling i skolen. Teamet kan gi veiledning til elev, foreldre og skole. Ungdomsskoleteamet foretar ofte sakkyndige vurderinger av retten til spesialundervisning. 

Individuell opplæringsplan (IOP)

Alle elever som får tilpasset opplæring eller spesialundervisning, skal ha individuell opplæringsplan. IOP bidrar til å sikre elever et likeverdig og tilpasset opplæringstilbud. 

Planen skal vise mål og innholdet i opplæringen, hvordan den skal drives og organiseres. Den individuelle opplæringsplanen utarbeides av skolen på bakgrunn av den sakkyndige vurderingen til PP-tjenesten og vedtaket om spesialundervisning.  Skolen bør involvere foreldrene og eleven selv (hvis vedkommende er eldre enn 12 år) i utarbeidelsen av planen.

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier ved den enkelte skole har ansvaret for skolehelsetjenesten. Skolehelsetjenestens mål er å forebygge sykdom og skader hos elevene og å fremme elevenes fysiske, psykiske og sosiale helse.

Tilbudet gjelder alle elever i grunnskolen samt private- og videregående skoler.

 Les mer om trefftider og kontaktinformasjon på den enkelte skoles nettsider.

Ergo- og fysioterapi barn og unge

Ergo- og fysioterapi er en del av kommunes helsetilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Tiltakene er basert på individuell undersøkelse og vurdering av barnets/ungdommens funksjonsnivå og ressurser. Oppfølging gis individuelt eller i gruppe.

Ergo- og fysioterapeutene tilbyr vurdering, formidling og tilpasning av nødvendige hjelpemidler i tråd med retningslinjer fra NAV. Terapeutene bistår også i tilrettelegging av omgivelsene i hjemmet, barnehage og skole.

Vi gir veiledning og informasjon til foresatte og aktuelle samarbeidspartnere og deltar i det tverrfaglige samarbeidet rundt barnet.

Du kan ta kontakt på tlf. 67 50 40 50 eller e-post: post@baerum.kommune.no

Transport til og fra skole

Retten til skole- og spesialtransport er regulert gjennom Opplæringsloven. Det er Akershus fylkeskommune som er ansvarlig for tjenesten. Det er Ruters datterselskap Konsentra som koordinerer, planlegger og formidler persontransport for skolebarn i Bærum som har krav på transport. 

Haug skole sørger for søknad om skoleskyss.  Foresatte må sørge for legeerklæring om behovet.