Illustrasjon: 0-5 år - Personer med utviklingshemming

Helsestasjon

Alle barn i alderen 0–5 år kan få hjelp, råd og oppfølgning på helsestasjonen. Oppfølgingen tilpasses barnets og foreldrenes individuelle behov. Som foreldre kan dere kontakte helsestasjonen til enhver tid, hvis dere er bekymrede for barnets trivsel eller helse. Helsesykepleier kan gi informasjon om kommunens tilbud.

Tjenesten er gratis. Helsestasjonen plikter å veilede, følge opp og om nødvendig henvise barnet til utredning. Helsestasjonen kan spille en viktig rolle i habilitering av barnet. 

Her finner du mer informasjon om og kart til din nærmeste helsestasjon.

Barnehage

Kommunen skal, i følge barnehageloven § 19 g, sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Barnehagene kan søke om ekstra ressurser til enkeltbarn slik at barn med nedsatt funksjonsevne får nødvendig tilrettelegging. Spesiell tilrettelegging gis som oftest i form ekstra assistenter, men det kan også dreie seg om nødvendig fysisk tilrettelegging.

I Bærum finnes det også en spesialbarnehage for barn med ulik grad av funksjonsnedsettelse, Gartnerveien barnehage og habilitering.

Ressurssenteret for barnehageområdet ved Haug skole gir spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder ved behov. 

PP-tjenesten - Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Førskoleteamet i Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT eller PP-tjenesten) jobber med kompetanseheving. Teamet kan gi veiledning til foreldre og barnehager, både på individ og systemnivå.

Førskoleteamet foretar sakkyndige vurderinger av retten til spesialpedagogisk hjelp og vurderinger av fremskutt og utsatt skolestart.

Konsultasjonstelefon tlf. 90 47 13 68, tirsdager kl. 12–14.

Individuell opplæringsplan (IOP)

Alle barn som får tilpasset opplæring eller spesialundervisning, skal ha individuell opplæringsplan. IOP bidrar til å sikre barnet et likeverdig og tilpasset opplæringstilbud. 

Planen skal vise mål og innholdet i opplæringen, hvordan den skal drives og organiseres. Den individuelle opplæringsplanen utarbeides av barnehagen på bakgrunn av den sakkyndige vurderingen til PP-tjenesten og vedtaket om spesialundervisning. 

Ergoterapi og fysioterapi barn og unge

Ergo- og fysioterapi er en del av kommunes helsetilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Tiltakene er basert på individuell undersøkelse og vurdering av barnets/ungdommens funksjonsnivå og ressurser. Oppfølging gis individuelt eller i gruppe.

Ergo- og fysioterapeutene tilbyr vurdering, formidling og tilpasning av nødvendige hjelpemidler i tråd med retningslinjer fra NAV. Terapeutene bistår også i tilrettelegging av omgivelsene i hjemmet, barnehage og skole.

Vi gir veiledning og informasjon til foresatte og aktuelle samarbeidspartnere og deltar i det tverrfaglige samarbeidet rundt barnet.

Du kan ta kontakt på tlf. 67 50 40 50 eller e-post: post@baerum.kommune.no

Akutthjelp til barnefamilier

Akutthjelp til barnefamilier skal sikre nødvendig hjelp i en akutt krise. Målgruppen er familier med barn 0–12 år når omsorgspersoner er syke eller har et annet akutt hjelpebehov. Tjenestetilbudet er avlastning med barn på dagtid hverdager, halve dager 2–3 dager per uke. Det kan innvilges hjelp i en avgrenset periode på 2–4 uker.

HOME-Start familiekontakten

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram som baserer seg på frivillig innsats.

Home-Start Familiekontakten kan tilby:

  • Et menneske å snakke med som deler dine gleder og sorger.
  • En voksen person med foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn.
  • Praktisk hjelp og støtte.
  • En pustepause i hverdagen.
  • Besøk i hjemmet hver uke, 2-4 timer.

HSF i Bærum er lokalisert ved Marie Plahtes Familiesenter, Dønskiveien 50, 1346 Gjettum.

For mer informasjon, ta kontakt med koordinatorene: 
Anne Katrine L. Johannessen tlf. 934 00 890 
Gerd Malum Kim tlf. 918 90 124

Avlastning

Avlastning gis ut fra ulike behov og kan organiseres på ulike måter.

Les mer om individuell avlastning og avlastning i avlastningsbolig eller senter her.