Har du en funksjonsnedsettelse og trenger hjelp i hverdagen, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Hva er brukerstyrt personlig assistanse (BPA)?

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en måte å organisere praktisk bistand og opplæring på for personer med langvarig og stort behov for personlig assistanse.

Hvordan fungerer BPA-ordningen?

Du som bruker (eller noen som står deg nær) har rollen som arbeidsleder. Det betyr at du påtar deg ansvar for organisering og innhold i tjenesten avhengig av dine egne behov. Målet er at tjenesten skal bidra til at du får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen din.

Hvem kan søke?

For å ha rett på BPA, må du være:

 • under 67 år
 • ha behov for tjenester ut over 2 år
 • ha behov for tjenester i minst 25 timer per uke

For søker under 18 år, må en av foresatte kunne fungere som arbeidsleder. Retten omfatter også avlastningstiltak for foreldre med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne jfr. helse- og omsorgstjenesteloven.

Slik søker du

Søknadsskjema for helse og omsorgstjenester (pdf)

Tjenester som omfattes av rettigheten

 • Praktisk bistand, som kan omfatte: 
 • Rengjøre oppholdsrom (bad, soverom og stue) 
 • Skifte sengetøy
 • Vaske klær, henge opp, legge på plass 
 • Annen nødvendige hjelp til dagliglivets praktiske gjøremål som f.eks. tømme søppel, hente post, ta oppvask. 

Personlig stell og egenomsorg, som kan omfatte: 

 • Hjelp til å spise 
 • Hjelp til å ivareta personlig hygiene, toalettbesøk m.m. 
 • Hjelp til å stå opp og legge seg 
 • Hjelp til å handle mat og medisiner 
 • Hjelp til å delta i fritids- og sosiale aktiviteter
 • Avlastning for foreldre med særlig tyngende omsorgsarbeid for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne. 

Tjenester rettigheten ikke omfatter 

Helsetjenester er ikke omfattet av rettigheten, men det kan være hensiktsmessig å legge enkle helsetjenester inn i BPA-ordningen dersom det er forsvarlig og bruker ønsker det. Det folk til vanlig gjør selv, bør også en assistent kunne gjøre så lenge det er helsefaglig forsvarlig. 

Rettigheten omfatter ikke tjenester som krever mer enn en tjenesteyter til stede, eller nattjenester. Dersom bruker har kontinuerlig behov for nattjenester eller flere tjenesteytere til stede, så gjelder allikevel rettigheten. 

BPA tildeles ikke for den tid man er i annen organisert virksomhet som barnehage, skole, arbeid med videre. 

Nær familie ansettes ikke som BPA. 

Personer som faller utenfor rettighetsbestemmelsen

Selv om en person ikke har rettskrav på BPA, har kommunen plikt til å vurdere om tjenestene skal organiseres som BPA for de som ønsker det. Kommunen skal rådføre seg med søker, men det er kommunen som vurderer og avgjør om BPA er den mest hensiktsmessige måten å organisere tjenestetilbudet på.

Følgende forhold som er relevante i vurderingen av om det skal innvilges BPA: 

 • Stort hjelpebehov
 • Behov for fleksibilitet i tjenesten som følge av deltakelse i utdanning, arbeid, opplæring, samfunns- og familielivet.

Organisering av BPA 

Personer med enkeltvedtak om BPA kan selv velge om de vil benytte kommunen som arbeidsgiver eller seks private leverandører som kommunen har avtale med.  

Hva vil det si å være arbeidsleder? 

Arbeidsleder har det daglige lederansvaret i den enkelte BPA – ordningen, og må følge lov -og avtaleverk for assistentene på samme måte som andre ledere. Oppgavene som arbeidsleder lønnes ikke.

Arbeidsleders oppgaver og ansvar: 

 • Utarbeide forslag til stillingsbeskrivelse, og stillingsannonse i samråd med valgt leverandør. 
 • Delta aktivt i ansettelsesprosessen. 
 • Planlegge arbeidstiden for assistentene innenfor vedtakets ramme, og gjeldende lovverk. 
 • Holde regnskap over timeforbruk. 
 • Utarbeide en arbeidsbeskrivelse som er detaljert nok til at assistentene kan utføre oppgavene slik de er tenkt. 
 • Gi assistentene nødvendig opplæring. 
 • Sørge for at assistentene har en forutsigbar arbeidshverdag. 
 • Sørge for godt arbeidsmiljø. 
 • Overforbruk av timer i forhold til vedtaket er arbeidsleder sitt ansvar. 
 • gjennomføre medarbeidersamtale en gang per år. 
 • delta på arbeidsleder kurs. 
 • Gi beskjed ved endringer i bistandsbehov til Tildelingskontoret i Bærum kommune. 

Vedtak 

Vedtak setter rammer for omfang av hjelpen. Vedtaket skal inneholde antall timer med BPA per uke, og det skal gå frem hva slags behov som skal dekkes gjennom BPA-ordningen. Kommunen evaluerer tjenesten. Tildelte timer må benyttes innen kalenderåret.

Lovgrunnlag: 

 • Lov om pasient og brukerrettigheter § 2-1 a (rett til nødvendig helse- og omsorgstjeneste), § 2-1 d (rett til brukerstyrt personlig assistanse, i ikrafttredelse 01.01.2015) 
 • Lov av 24.06.2011 om kommunale helse- og omsorgstjenester m. m § 3-2 nr 6 bokstav b og d (kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester), § 3-8 (brukerstyrt personlig assistanse).
 • Rundskriv I-9/2015: rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA). 
 • Rundskriv I-15/2005: Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – utvidelse av målgruppen. 
 • Rundskriv I-20/2000: Brukerstyrt personlig assistanse

 

Hvilke leverandører kan jeg velge mellom? 

Brukere av tjenesten kan velge fritt blant disse 5 leverandørene.

Bærum kommune som BPA leverandør

Du kan også velge kommunen som din leverandør.

Rådgiver for de som har valgt Bærum kommune som leverandør av sin tjeneste:

 • Hege Lund mobil 932 62 233, hun er tilgjengelig på telefon og mail mellom klokken 8-15:30 alle ukedager.

Rådgiver går på besøk til alle arbeidsledere som velger Bærum kommune.

Man går gjennom lover, regler og avtaler som styrer den tjenesten.

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse

Bytte av leverandør

Du kan når som helst bytte leverandør. 

Skjema for valg eller bytte av leverandør (doc)