Har du en funksjonsnedsettelse og trenger hjelp i hverdagen, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Hva er brukerstyrt personlig assistanse (BPA)?

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en måte å organisere praktisk bistand og opplæring på for personer med langvarig og stort hjelpebehov. BPA er særlig aktuelt der det er behov for fleksibilitet i tjenesten som følge av deltakelse i utdanning, arbeid, samfunns- og familieliv.

Brukerstyrt personlig assistanse innebærer at bruker selv eller brukers representant har rollen som arbeidsleder, og påtar seg ansvar for organisering og innhold ut fra egne behov. Foreldre kan søke BPA som avlastning for barn med særlig tyngende omsorgsoppgaver, forutsatt at en av foresatte kan fungere som arbeidsleder

Hvem kan søke? BPA er særlig egnet for deg som:

Er under 67 år, og på grunn av nedsatt helse eller funksjonsevne har et omfattende* og langvarig * bistandsbehov, kan søke om tjenesten.

 • *Med omfattende menes et hjelpebehov på minst 25 timer pr uke.
 • *Med langvarig menes et hjelpebehov for tjenesten i minimum 2 år.
 • Mestrer selv eller har en representant som kan organisere arbeid med assistentene og fungere som arbeidsleder.

Hvilke oppgaver og ansvar har du som arbeidsleder?

Arbeidsleder har det daglige lederansvaret i den enkelte BPA-ordningen, og må følge lov- og avtaleverk. Oppgavene som arbeidsleder lønnes ikke

Oppgavene innebærer blant annet:

 • Utarbeide forslag til stillingsbeskrivelse og stillingsannonse i samråd med valgt leverandør og delta aktivt i ansettelsesprosessen
 • Delta i arbeidslederkurs
 • Planlegge tiden for assistentene innenfor vedtakets ramme, gjeldende lovverk og tariffavtaler
 • Føre regnskap over timebruk (overforbruk av timer i forhold til vedtaket er arbeidsleder sitt ansvar)
 • Utarbeide en detaljert arbeidsbeskrivelse og gi assistenten nødvendig opplæring
 • Sørge for et godt arbeidsmiljø
 • Gjennomføre medarbeidersamtale en gang hvert år

Hver søknad vil bli vurdert konkret opp mot mulighetene for å ivareta arbeidslederrollen og at tjenesten er brukerstyrt.

Der det foreligger store utfordringer rundt f.eks. kommunikasjon, noen typer diagnoser som demens, rusmisbruk eller uhensiktsmessig adferd, kan BPA vurderes som ikke hensiktsmessig måte å organisere hjelpen på

Tjenester som omfattes av rettigheten

Praktisk bistand som kan omfatte:

 • Rengjøre oppholdsrom (bad, soverom og stue)
 • Skifte sengetøy
 • Vaske klær, henge opp, legge på plass
 • Annen nødvendige hjelp til dagliglivets praktiske gjøremål som f.eks. tømme søppel, hente post, ta oppvask

Personlig stell og egenomsorg, som kan omfatte:

 • Hjelp til å spise
 • Hjelp til å ivareta personlig hygiene, toalettbesøk m.m.
 • Hjelp til å stå opp og legge seg
 • Hjelp til å handle mat og medisiner
 • Hjelp til å delta i fritids- og sosiale aktiviteter

Avlastning for foreldre med særlig tyngende omsorgsarbeid for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne

Hvordan fungerer BPA-ordningen?

Du som bruker (eller noen som står deg nær) har rollen som arbeidsleder. Det betyr at du påtar deg ansvar for organisering og innhold i tjenesten avhengig av dine egne behov. Målet er at tjenesten skal bidra til at du får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen din.

Slik søker du

Søknadsskjema for helse og omsorgstjenester (pdf)

Tjenester rettigheten ikke omfatter 

Helsetjenester er ikke omfattet av rettigheten, men det kan være hensiktsmessig å legge enkle helsetjenester inn i BPA-ordningen dersom det er forsvarlig og bruker ønsker det. Det folk til vanlig gjør selv, bør også en assistent kunne gjøre så lenge det er helsefaglig forsvarlig.

Rettigheten omfatter ikke tjenester som krever mer enn en tjenesteyter til stede, eller nattjenester.

BPA tildeles ikke for den tid man er i annen organisert virksomhet som barnehage, skole, arbeid med videre.

Nær familie ansettes ikke som BPA.

Selv om en person ikke har rettskrav på BPA, har kommunen plikt til å vurdere om tjenestene skal organiseres som BPA for de som ønsker det. Kommunen skal rådføre seg med søker, men det er kommunen som vurderer og avgjør om BPA er den mest hensiktsmessige måten å organisere tjenestetilbudet på.

Vedtak:

Vedtak setter rammer for omfang av hjelpen. Vedtaket skal inneholde antall timer med BPA per uke, og det skal gå frem hva slags behov som skal dekkes gjennom BPA-ordningen. Det fremgår av forarbeidene til rettighetsbestemmelsen at timeantallet ved BPA i utgangspunktet være det samme som om tjenestene ikke var organisert som BPA. Retten til BPA berører med andre ord ikke tjenestemengden til brukeren. Dersom deler av personens bistandsbehov kan dekkes på en forsvarlig måte ved bruk av for eksempel velferdsteknologiske løsninger, kan dette tas med i vurderingen av timebehovet. Timer til administrasjon av BPA-ordningen, eller til eventuell bistand med dette, regnes ikke med ved rettighetsvurderingen.

Kommunen evaluerer tjenesten og vedtak jevnlig. Tildelte timer må benyttes innen kalenderåret.

Lovgrunnlag: 

 • Lov om pasient og brukerrettigheter § 2-1 a (rett til nødvendig helse- og omsorgstjeneste), § 2-1 d (rett til brukerstyrt personlig assistanse, i ikrafttredelse 01.01.2015)
 • Lov av 24.06.2011 om kommunale helse- og omsorgstjenester m. m § 3-2 nr 6 bokstav b og d (kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester), § 3-8 (brukerstyrt personlig assistanse).
 • Rundskriv I-9/2015: rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
 • Rundskriv I-15/2005: Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – utvidelse av målgruppen.
 • Rundskriv I-20/2000: Brukerstyrt personlig assistanse

Hvilke leverandører kan jeg velge mellom? 

Brukere av tjenesten kan velge fritt blant disse 5 leverandørene.

Bærum kommune som BPA leverandør

Du kan også velge kommunen som din leverandør. Rådgiver for de som har valgt Bærum kommune som leverandør av sin tjeneste:

 • Hege Lund mobil 932 62 233, hun er tilgjengelig på telefon og mail mellom klokken 8-15:30 alle ukedager.
 • Rådgiver går på besøk til alle arbeidsledere som velger Bærum kommune.
 • Man går gjennom lover, regler og avtaler som styrer den tjenesten.

Rådgiver går på besøk til alle arbeidsledere som velger Bærum kommune.

Man går gjennom lover, regler og avtaler som styrer den tjenesten.

Slik søker du

Søknadsskjema for helse og omsorgstjenester (pdf)