Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ måte å organisere helse- og omsorgstjenester for personer med nedsatt funksjonsevne og et omfattende bistandsbehov.

Brukerstyrt personlig assistanse innebærer at bruker selv har rollen som arbeidsleder, og påtar seg ansvar for organisering og innhold ut fra egne behov.

Søknadsskjema for helse og omsorgstjenester (pdf)

Målgruppe 

Personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand i dagliglivet. 

Personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne. 

Rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester

En forutsetning for BPA er at søker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Dette forstås som nødvendig hjelp med en forsvarlig standard, basert på en individuell helse- og sosialfaglig vurdering av behov.

Rett til BPA 

Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt, har rett til å få slike tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Retten omfatter også avlastningstiltak for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne. Langvarig er definert som behov ut over to år. Stort behov er definert som et tjenestebehov på minst 32 timer per uke. Brukere med tjenestebehov på minst 25 timer per uke har likevel rett til å få tjenester organisert som BPA, med mindre kommunen kan dokumentere at slik organisering vil medføre vesentlig økt kostnad for kommunen. 

Tjenester som omfattes av rettigheten

 • Praktisk bistand, som kan omfatte: 
 • Rengjøre oppholdsrom (bad, soverom og stue) 
 • Skifte sengetøy
 • Vaske klær, henge opp, legge på plass 
 • Annen nødvendige hjelp til dagliglivets praktiske gjøremål som f.eks. tømme søppel, hente post, ta oppvask. 

Personlig stell og egenomsorg, som kan omfatte: 

 • Hjelp til å spise 
 • Hjelp til å ivareta personlig hygiene, toalettbesøk m.m. 
 • Hjelp til å stå opp og legge seg 
 • Hjelp til å handle mat og medisiner 
 • Hjelp til å delta i fritids- og sosiale aktiviteter
 • Avlastning for foreldre med særlig tyngende omsorgsarbeid for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne. 

Tjenester rettigheten ikke omfatter 

Helsetjenester er ikke omfattet av rettigheten, men det kan være hensiktsmessig å legge enkle helsetjenester inn i BPA-ordningen dersom det er forsvarlig og bruker ønsker det. Det folk til vanlig gjør selv, bør også en assistent kunne gjøre så lenge det er helsefaglig forsvarlig. 

Rettigheten omfatter ikke tjenester som krever mer enn en tjenesteyter til stede, eller nattjenester. Dersom bruker har kontinuerlig behov for nattjenester eller flere tjenesteytere til stede, så gjelder allikevel rettigheten. 

BPA tildeles ikke for den tid man er i annen organisert virksomhet som barnehage, skole, arbeid med videre. 

Nær familie ansettes ikke som BPA. 

Personer som faller utenfor rettighetsbestemmelsen

Selv om en person ikke har rettskrav på BPA, har kommunen plikt til å vurdere om tjenestene skal organiseres som BPA for de som ønsker det. Kommunen skal rådføre seg med søker, men det er kommunen som vurderer og avgjør om BPA er den mest hensiktsmessige måten å organisere tjenestetilbudet på. Følgende forhold som er relevante i vurderingen av om det skal innvilges BPA: 

 • Stort hjelpebehov
 • Behov for fleksibilitet i tjenesten som følge av deltakelse i utdanning, arbeid, opplæring, samfunns- og familielivet.

Brukerstyring

BPA fungerer slik at brukeren har rollen som arbeidsleder. BPA ordningen forutsetter at bruker tar det ansvaret arbeidslederrollen innebærer, og at vedkommende kan ivareta denne rollen på en forsvarlig måte. Dersom bruker selv ikke kan være arbeidsleder, for eksempel på grunn av ung alder eller kognitive funksjonsnedsettelser, kan arbeidslederrollen ivaretas av andre som kjenner brukeren godt. 

Organisering av BPA 

Personer med enkeltvedtak om BPA kan selv velge om de vil benytte kommunen som arbeidsgiver eller seks private leverandører som kommunen har avtale med.  

Arbeidslederrollen

Arbeidsleder har det daglige lederansvaret i den enkelte BPA – ordningen, og må følge lov -og avtaleverk for assistentene på samme måte som andre ledere. Oppgavene som arbeidsleder lønnes ikke.

Oppgaver og ansvar for arbeidsleder: 

 • Utarbeide forslag til stillingsbeskrivelse, og stillingsannonse i samråd med valgt leverandør. 
 • Delta aktivt i ansettelsesprosessen. 
 • Planlegge arbeidstiden for assistentene innenfor vedtakets ramme, og gjeldende lovverk. 
 • Holde regnskap over timeforbruk. 
 • Utarbeide en arbeidsbeskrivelse som er detaljert nok til at assistentene kan utføre oppgavene slik de er tenkt. 
 • Gi assistentene nødvendig opplæring. 
 • Sørge for at assistentene har en forutsigbar arbeidshverdag. 
 • Sørge for godt arbeidsmiljø. 
 • Overforbruk av timer i forhold til vedtaket er arbeidsleder sitt ansvar. 
 • gjennomføre medarbeidersamtale en gang per år. 
 • delta på arbeidsleder kurs. 
 • Gi beskjed ved endringer i bistandsbehov til Tildelingskontoret i Bærum kommune. 

Vedtak 

Vedtak setter rammer for omfang av hjelpen. Vedtaket skal inneholde antall timer med BPA per uke, og det skal gå frem hva slags behov som skal dekkes gjennom BPA-ordningen. Kommunen evaluerer tjenesten. Tildelte timer må benyttes innen kalenderåret.

Lovgrunnlag: 

 • Lov om pasient og brukerrettigheter § 2-1 a (rett til nødvendig helse- og omsorgstjeneste), § 2-1 d (rett til brukerstyrt personlig assistanse, i ikrafttredelse 01.01.2015) 
 • Lov av 24.06.2011 om kommunale helse- og omsorgstjenester m. m § 3-2 nr 6 bokstav b og d (kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester), § 3-8 (brukerstyrt personlig assistanse).
 • Rundskriv I-9/2015: rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA). 
 • Rundskriv I-15/2005: Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – utvidelse av målgruppen. 
 • Rundskriv I-20/2000: Brukerstyrt personlig assistanse

Brukervalg

Bærum kommune har inngått kontrakt med fire leverandører for levering av BPA. Tilbudet gir personer med enkeltvedtak om BPA muligheter til å velge leverandør. Dersom bruker ønsker å beholde nåværende assistenter ved skifte av leverandør, kan disse overføres til ny leverandør. Dette forutsetter at assistentene selv ønsker denne løsningen.

Du kan også velge kommunen som din leverandør.

Bærum kommune som BPA leverandør

Rådgiver for de som har valgt Bærum kommune som leverandør av sin tjeneste:

 • Hege Lund mobil 932 62 233, hun er tilgjengelig på telefon og mail mellom klokken 8-15:30 alle ukedager.

Rådgiver går på besøk til alle arbeidsledere som velger Bærum kommune.

Man går gjennom lover, regler og avtaler som styrer den tjenesten.

Leverandørene er:

Brukere av tjenesten kan velge fritt blant leverandørene.