Barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehage kan etter Barnehageloven § 36 ha rett til skyss mellom hjem og barnehage, for at barnet skal kunne nyttiggjøre seg den spesialpedagogiske hjelpen.

Til vanlig har foresatte selv ansvar for transport av sine barn til og fra barnehagen. For å få innvilget skyss må det være spesielle grunner som gjør at foresatte har vesentlig større byrder knyttet til skyss enn det som er vanlig.  Dette vil typisk være i tilfeller hvor hjelpen gis et annet sted enn i den barnehagen barnet går i til daglig.

Av hensyn til barnet og barnets sikkerhet forutsettes det at én av de foresatte er ledsager, når barnet er i bilen. Foresatte stiller godkjent barnesete til disposisjon, sjåfør har ansvar for forsvarlig festing av setet i bilen.

Søknad og skyss til barn med nedsatt funksjonsevne   

Søknad kan sendes hele året.  For at vedtak skal være fattet innen august, er søknadsfristen 1. juni.

Vedtak om skyss gis for en periode av gangen, og er enkeltvedtak med klageadgang etter Forvaltningsloven.