Barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehage kan etter Barnehageloven § 19f i noen tilfeller ha rett til skyss mellom hjem og barnehage de dagene barnet mottar spesialpedagogisk hjelp, for at barnet skal kunne nyttiggjøre seg hjelpen.

Til vanlig har foresatte selv ansvar for transport av barna sine til og fra barnehagen. For å få innvilget skyss må det være spesielle grunner som gjør transporten vesentlig mer byrdefull for foresatte enn det som er vanlig. Barnet må ha vedtak om spesialpedagogisk hjelp og skyss kan gis de dagene barnet mottar hjelpen.

Søknad om skyss sendes Bærum kommune, Barnehagekontoret på dette søknadsskjemaet. Søknad kan sendes hele året. For at vedtak skal være fattet innen august, er søknadsfristen 1. juni.

Vedtak om skyss gis for en periode av gangen, og er enkeltvedtak med klageadgang etter Forvaltningsloven