Logopedene tilknyttet Spesialpedagogisk tjeneste barnehage i Bærum kommune kan gi veiledning og opplæring til foresatte og personale i barnehage for barn med språk- og talevansker.

Bærum kommune kan gi veiledning og opplæring til foresatte og personale i barnehage, for barn med språk- og talevansker.

Dette kan f.eks. være språklydvansker (uttale), taleflytvansker (stamming), stemmevansker (barneheshet, nasalitet).

Foresatte og barnehagen kan i samarbeid søke om logopedhjelp, se søknadsskjema her.

Logopedhjelp er ikke en rettighet etter barnehageloven. Søknad om logopedhjelp vil derfor ikke føre til et enkeltvedtak med klageadgang.

Dersom det er behov for utredning av PP-tjenesten for spesialpedagogisk hjelp, ta kontakt med PP-tjenesten som vil utrede barnet og utarbeide en sakkyndig vurdering

Dersom det er medisinske årsaker til språk-, tale- og kommunikasjonsvanskene kan det søkes hjelp gjennom spesialisthelsetjenesten.