Bærum kommune kan gi veiledning og opplæring til foresatte og personale i barnehage, for barn med språk- og talevansker.

Dette kan f.eks. være språklydvansker (minus R-lyd), taleflytvansker (stamming og løpsk tale), stemmevansker (problemer med bruk av stemmen). 

Foresatte og barnehagen kan i samarbeid søke om logopedhjelp, se søknadsskjema her. 

Logopedhjelp er ikke en rettighet etter barnehageloven. Søknad om logopedhjelp vil derfor ikke føre til et enkeltvedtak med klageadgang.

Dersom det er behov for utredning av PP-tjenesten for spesialpedagogisk hjelp, ta kontakt med PP-tjenesten som vil utrede barnet og utarbeide en sakkyndig vurdering