Logopedene tilknyttet Spesialpedagogisk tjeneste barnehage i Bærum kommune kan gi veiledning og opplæring til personale i barnehage for barn med språk-, tale-, eller kommunikasjonsvansker.

I enkelte tilfeller vil det være behov for utredning av PP-tjenesten for spesialpedagogisk hjelp, i stedet for/eller i tillegg til logopedisk hjelp.

Dersom dere "krysser" av for tre eller flere av de følgende sjekkpunkter, ta kontakt med PP-tjenestens konsultasjonstelefon

 • Viser liten interesse for sosialt samspill
 • Har vansker med å komme inn i lek
 • Har vansker med å oppfatte felles beskjeder 
 • Glemmer hva ting heter - vanskelig med hukommelse
 • Har problemer med å lære nye ord
 • Har lite ordforråd for alderen
 • Klarer ikke å følge med i samlingsstunden
 • Er ikke interessert i bøker, og liker ikke å bli lest for
 • Ikke forventet respons på systematiske tiltak over tid
 • Det foreligger vansker med språk, tale eller kommunikasjon i familien (f.eks. dysleksi, stamming, vansker med å forstå det man leser)

For å søke logopedisk veiledning knyttet til

 • språklydvansker (uttale)
 • taleflytvansker (f.eks. stamming)

Ved behov for drøfting ang. søknad om logopedisk hjelp, send en e-post med forespørsel til en av logopedene. Se kontaktinformasjon nederst.

Bruk søknadsskjemaet under

Foresatte og barnehagen kan i samarbeid søke om logopedhjelp, se søknadsskjema her.

Logopedhjelp er ikke en rettighet etter barnehageloven. Søknad om logopedhjelp vil derfor ikke føre til et enkeltvedtak med klageadgang. Dersom det er medisinske årsaker til språk-, tale- og kommunikasjonsvanskene kan det søkes hjelp gjennom spesialisthelsetjenesten/HELFO.

Det gjelder f.eks.

 • genetiske syndromer,
 • nevrologiske sykdommer,
 • autismespekterforstyrrelser
 • utviklingshemming