Med bakgrunn i Klimastrategiens målsettinger av februar 2018 og juni 2021 arbeider kommunen med revisjon av sin parkeringsstrategi.

Klimastrategien til kommunen har ambisiøse mål knyttet til klimagassutslipp og til at andelen som reiser med kollektivtransport, sykkel og gange skal være 60 % innen 8 år. En vedtatt og definert strategi for å nå målene, er å utarbeide en parkeringsstrategi som bidrar til redusert klimagassutslipp. Et delmål er å snu transporthierarkiet, og for å gjøre dette er det pekt på parkering som et strategisk virkemiddel i by- og stedsutviklingen.

Strategien omhandler både sykkel- og bilparkering.

Parkeringsstrategien foreslår ikke nye parkeringsnormer, men legger føringer for hva reviderte normer skal ta hensyn til. Parkeringsnormer for nybygg og eventuelle endring av disse, behandles i pågående arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel.

Illustrasjon redusert transport behov

Forslag til ny strategi

Forslag til ny parkeringsstrategi var ute til høring i tidsrommet 30.08.22 – 18.10.22.

Dokumentene i saken om ny parkeringsstrategi ligger her

Ny parkeringsstrategi for Bærum kommune. Behov, mål og veivalg. Konsepter for parkeringspolitikk (Pdf vedlegg, 29 MB)

Situasjonsbeskrivelse parkering i Bærum (Pdf vedlegg, 16 MB)

Gjeldende parkeringsstrategi ligger her (Pdf vedlegg)

Det foreslås fem mål for parkeringsstrategien. Strategien skal:

 • Bidra til redusert klimagassutslipp
 • Bidra til fremkommelighet for gående, syklende og kollektivreisende, og for bylogistikk
 • Sikre mobilitet for dem som trenger å benytte bil
 • Legge til rette for levende handel/næring og god tettstedsutvikling
 • Sikre plass/kapasitet til fremtidens behov for sykkelparkering, mikromobilitet og bylogistikk

For å nå målene er det foreslått fire prinsipper som alltid skal legges til grunn for kommunens arbeid med mobilitet og parkering. Det er videre definert seks temaer med tilhørende strategier og tiltak. Dette utgjør til sammen parkeringsstrategien.

Prinsipper

Fire prinsipper legges til grunn for arbeid med parkering.

 • Parkering skal alltid ses sammen med andre tiltak innen mobilitet
 • Kommunen skal jobbe med å utnytte eksisterende parkeringsareal bedre
 • Kommunen skal sikre plass/kapasitet til fremtidens behov for sykkelparkering, mikromobilitet og bylogistikk og legge til rette for fleksibilitet/ endrede arealbehov over tid
 • Parkering skal ses i et større bilde med utgangspunkt i områder/bydeler, fremfor enkelttomter

Temaområdene

Temaområdene som inneholder detaljering av strategi og tiltak er

 • Sentrumsområder
 • Innfartsparkering
 • Bolig i knutepunkter/områder med god kollektivdekning
 • Arbeidsplassparkering i områder med god kollektivtilgjengelighet
 • Utfartsparkering og parkering ved idrettsanlegg med god kollektivdekning
 • Parkeringsvilkår for utslippsfrie biler

Kontaktpersoner

Kristin Siem Utne, epost: kristin.s.utne@baerum.kommune.no.