Behovsoversikt

I forbindelse med samferdselsutbygging og andre anleggsarbeider oppstår det store mengder overskuddsmasser av ikke-forurenset jord, stein, betong og asfalt. I dag nyttiggjøres overskuddsmassene i liten grad, og praksisen med uttak av nye masser, forbruk, deponering og lange transportveier fører til store klimautslipp og negative effekter på lokalmiljø.

Bærum Kommune sitter tett på disse problemstillingene, med store mengder overskuddsmasser forventet i forbindelse med infrastrukturprosjekter i regionen det neste tiåret. Blant disse kan Ringeriksbanen, Fornebubanen og ombygging av E16 og E18 nevnes.

Derfor har Bærum Ressursbank tatt initiativ til å utvikle et markedssystem som skal gjøre det enklere å utnytte verdien av overskuddsmasser lokalt, i første omgang med fokus på steinmasser. Markedssystemet skal legge til rette for enklere, tettere og smarte samarbeid mellom bransjeaktørene. Systemet skal også bidra til å skape nødvendig tillit, transparens og standardisering, som er forutsetninger for gode samarbeid og et effektivt marked. I sum skal dette resultere i bedre utnyttelse av massene, mindre nyproduksjon, mer effektiv transport og mindre tomkjøring. 

I samarbeid med Asker og Oslo kommune, gjennomfører Bærum kommune en innovativ anskaffelse som skal bidra til å utvikle nye løsninger for fremtidens håndtering av overskuddsmasser. Kommunen har fått 15 millioner kroner fra Innovasjon Norge til den innovative anskaffelsen.

Les mer om den innovative anskaffelsen på Innovasjon Norge sine nettsider her

Prosjektet har i vinteren vært i markedsdialogfasen, der formålet har vært å undersøke mulige løsninger på behovene sammen med leverandørmarkedet. Leverandører fra en rekke fagdisipliner ble invitert til dialog. Det forventes ikke at én leverandør innehar kompetansen som er nødvendig for å utvikle løsninger som imøtekommer alle de ni behovene, men det ble oppfordret til å danne konsortier der ulike leverandører med komplementerende kompetanse kan inngå samarbeid. Informasjonen og innspillene fra markedsdialogen ble benyttet i utformingen av konkurransegrunnlaget. Konkurranseutlysningen er nå publisert på Mercell

Er du interessert i mer informasjon om prosessen og prosjektet kan du lese publiseringen om den innovative anskaffelsen på Mercell her

Innnovasjon Norge logo

Spin-off prosjekter

Kontakt Bærum ressursbank