Ressursbank skissebilde

Bærum Ressursbank har tatt initiativ til å etablerer et komplett nasjonalt markedssystem for masser. Begrunnelsen er global: Verden står ovenfor en klimakrise, og naturens ressurslager begynner å bli knappe. Overskuddsmasser fra bygge- og infrastrukturprosjekter er ikke-fornybare ressurser som i liten grad nyttiggjøres. I stedet føres en praksis med uttak av jomfruelige masser, forbruk og deponering, som fører til svak ressursutnyttelse og skadelig belastning på lokalsamfunnet. Det er i tillegg store kostnader knyttet til kjøp og transport av masse ved et massebehov, og ved avhending av masse ved overskudd. I tillegg taper bransjeaktører et betydelig inntektspotensial som følge av at overskuddsmasser ikke har en umiddelbar verdi og blir derfor deponert fremfor å bli gjenbrukt. Det er nødvendig å skape et system som endrer dagens praksis og skaper en sirkulær verdikjede ved å tilrettelegge for gjenbruk av masser. Et samhandlingssystem som bidrar til å lukke materialsløyfen vil gi bærekraft og verdiskapning, både i kortsiktig og langsiktig perspektiv.

Løsningen på de overnevnte utfordringene er en digital markedsplass som tilrettelegger for sikker og trygg handel av masse fra masseoverskudd og -behov mellom aktører i bransjen. I tillegg vil markedsplassen inkludere funksjoner for å forenkle prosessen helt fra planleggingsfasen og til massene er mottatt eller levert. For å sikre en trygg og transparent handel, som følger den til enhver tid gjeldende lovgivningen, vil elektroniske kontrakter, signering og betalingsløsninger bli integrert i markedsplassen. Videre vil markedsplassen tilrettelegge for rapportering av miljødata og bidra til økt effektivitet i bransjen og i næringslivet. Det overordnede målet med markedsplassen er å etablere en sirkulær og mer bærekraftig verdikjede for masser fra bygge- og infrastrukturprosjekter gjennom å øke gjenbruk og gjenvinning av masser. På denne måten reduseres presset på bynære grus- og pukkressurser, behov for massetransport og en mer forsvarlig ressursforvaltning vil oppnås.

De funksjonelle hovedelementene i løsningen er vist i figuren under og beskrevet nærmere nedenfor:

digitale markedsplassen vil fungere som en børs for overskuddsmasser. På markedsplassen kan utbyggere legge inn informasjon om massebehov og -overskudd ved planlegging av prosjekter. Tilsvarende vil gjenvinningsanlegg, produktleverandører, transportører, deponier og mellomlagringslokasjoner i regionen melde inn kapasitet og produkter de kan motta/levere. I første omgang vil markedsplassen omhandle masse, men på sikt vil andre bygningsfraksjoner bli inkludert.