Ressursbank skissebilde

Verden står ovenfor en klimakrise, og naturens ressurslager begynner å bli knappe. Overskuddsmasser fra bygge- og infrastrukturprosjekter er ikke-fornybare ressurser som i liten grad nyttiggjøres.

Derfor har Bærum Ressursbank har tatt initiativ til å etablerer et komplett nasjonalt markedssystem for masser. Hensikten med et slikt markedssystem er å formidle informasjon om masser og mottaksmuligheter, slik at masser fra prosjekter med overskudd kan benyttes i andre prosjekter med behov for masser. Utbyggere vil kunne legge inn informasjon om massebehov – og overskudd ved planlegging av prosjekter. Tilsvarende vil gjenvinningsanlegg, produktleverandører, transportører, deponier og mellomlagringslokasjoner i regionen melde inn kapasitet og produkter de kan motta/levere.

Det overordnede målet med markedsplassen er å etablere en sirkulær og mer bærekraftig verdikjede for masser fra bygge – og infrastrukturprosjekter gjennom økt gjenbruk og gjenvinning av masser.

Digital markedsplass

En slik løsning forventes å ha disse funksjonene og nytteverdiene:

  • Oversikt over masseoverskudd og behov og mulighet for å koble disse.
  • Funksjonalitet for å kunne optimalisere ressursutnyttelse, klimautslipp og økonomi.
  • Elektroniske kontrakter, signering og betalingsløsninger vil sikre at transaksjoner gjennomføres på en trygg, transparent og effektiv måte.
  • Systemer for dokumentasjon og kontroll av kvalitet og forurensingsgrad. Dokumentasjonskrav vil følge relevant regelverk og standarder.
  • Sporing av massetransport som vil sikre at kun godkjente masseforvaltningsområder blir benyttet.

Spin-off prosjekter

Kontakt Bærum ressursbank