Behovsoversikt

I forbindelse med samferdselsutbygging og andre anleggsarbeider oppstår det store mengder overskuddsmasser av ikke-forurenset jord, stein, betong og asfalt. I dag nyttiggjøres overskuddsmassene i liten grad, og praksisen med uttak av nye masser, forbruk, deponering og lange transportveier fører til store klimautslipp og negative effekter på lokalmiljø.

Bærum Kommune sitter tett på disse problemstillingene, med store mengder overskuddsmasser forventet i forbindelse med infrastrukturprosjekter i regionen det neste tiåret. Blant disse kan Ringeriksbanen, Fornebubanen og ombygging av E16 og E18 nevnes.

Derfor har Bærum Ressursbank tatt initiativ til å utvikle et markedssystem som skal gjøre det enklere å utnytte verdien av overskuddsmasser lokalt, i første omgang med fokus på steinmasser. Markedssystemet skal legge til rette for enklere, tettere og smarte samarbeid mellom bransjeaktørene. Systemet skal også bidra til å skape nødvendig tillit, transparens og standardisering, som er forutsetninger for gode samarbeid og et effektivt marked. I sum skal dette resultere i bedre utnyttelse av massene, mindre nyproduksjon, mer effektiv transport og mindre tomkjøring. 

I samarbeid med Asker og Oslo kommune, har Bærum kommune gjennomført en innovativ anskaffelse som skal bidra til å utvikle nye løsninger for fremtidens håndtering av overskuddsmasser. Kommunen har fått 15 millioner kroner fra Innovasjon Norge til den innovative anskaffelsen.

Prosjektet har i vinteren vært i markedsdialogfasen, der formålet har vært å undersøke mulige løsninger på behovene sammen med leverandørmarkedet. Leverandører fra en rekke fagdisipliner ble invitert til dialog. Informasjonen og innspillene fra markedsdialogen ble benyttet i utformingen av konkurransegrunnlaget. 

Konkurransen ble kunngjort i april 2022 og ved konkurransens utløp i august mottok kommunen 5 tilbud, hvorav 3 av tilbyderne ble invitert videre til forhandlinger. Norconsult Informasjonssystemer med Norsk Gjenvinning M3 som underleverandør ble utnevnt til vinner av konkurransen. I begrunnelsen trekkes det frem godt og utfyllende besvarelse at de svarer svært godt og utfyllende på alle punkter under tildelingskriteriet Løsningsforslag. I tillegg er besvarelsen detaljert, presis og har en god relevans for de behovene som skal løses. Nå starter utviklingen av markedssystemet som etter planen skal være klar sommeren 2024. Følg med her for oppdateringen fra innovasjonspartnerskapet og utviklingen av markedssystemet

Er du interessert i mer informasjon om prosessen og prosjektet kan du lese publiseringen om den innovative anskaffelsen på Mercell her

Innnovasjon Norge logo

Spin-off prosjekter