Bærums arealplan 2015-2030 har fått tilnavnet «Grønn urbanisering». Planen legger til rette for den kommende befolkningsveksten i kommunen.

Forslag til ny arealplan for Bærum gir føringer for en mer bærekraftig arealpolitikk:

 • Ny utbygging skal skje ved kollektivknutepunktene
 • I knutepunktene åpnes det for høyere og mer bymessig utbygging
 • Marka, sjøen og grøntområdene imellom sikres mot nedbygging
 • Restriktiv til fortetting utenom knutepunktene
 • Første kommune som kobler arealplan og investeringsplan

Gjennom den nye arealplanen, ønsker Bærum kommune å gjøre det enklere å velge alternativer til bilen. Når flere har kort sykkel- eller gangvei hjemmefra til stasjonen, vil flere også velge å reise kollektivt.

De viktigste utbyggingsområdene er:

 • Fornebu
 • Langs Kolsåsbanen, områdene Bekkestua og Halsum, rundt de større stasjonene
 • Sandvika
 • Høvik
 • Fossum.

Rådmannen omtaler dette som «planen for grønn urbanisering»

Bærum vokser og utvikler seg i takt med hovedstadsregionen

De nærmeste 15 årene vil Bærum kommune få om lag 30 000 nye innbyggere ifølge SSB. Bærum er allerede landets femte største kommune og vokser med mellom 1,5 - 1,7% per år. Dette gjør oss til en av de mestvoksende kommunene i landet. I 2014 ble det over 2000 nye bæringer.

Veksten gir grunnlag for levende og attraktive lokalsamfunn.

 • Boligbygging skal ses i sammenheng med etablering av skoler, barnehager og et godt og effektivt kollektivtilbud
 • Fornebubanen, Kolsåsbanen og Drammensbanen styrer hvor boligbyggingen skal skje
 • Styrt utvikling gir forutsigbarhet for fremtidig behov for skoleplasser og kollektivtilbud

Kommuneplanens arealdel viser at det er arealreserver for mellom 13 og 17 000 nye boliger. En utbyggingstakt på ca 600 boliger i året gir 9000 boliger frem mot 2030. Arealplanen viser at det er mulig også å øke utbyggingstakten og at det er vil vi ha arealreserver også etter 2030.

Bymessig utvikling ved kollektivknutepunkter

Kommunen ønsker å styrke og videreutvikle lokalsamfunn med godt kundegrunnlag for kafeer, butikker, kulturtilbud, med gode skoler, et effektivt kollektivtilbud og offentlige tjenester rett i nærheten.

 Når innbyggertallet øker, vil kommunen legge til rette for en boligutvikling som gir gode oppvekstsvilkår med skole og barnehage, god pleie og omsorg for eldre. Veksten skal skje i gang/sykkelavstand til buss, tog og bane.

Større, eksisterende næringsområder ivaretas og utvikles som næringsområder. Dagligvareforretninger på inntil 800 m2 kan tillates i boligområdene. Plasskrevende varer, som møbler og hvite-/brunevarer skal legges til avgrensede områder. 

 Jordbruksareal

Rådmannen viser til merknadsdokumentet for en oversikt over forslag til omdisponering av dyrka mark. I alt foreslås 576 dekar LNF-områder omdisponert til ulike former for utbyggingsformål.

Samferdsel

I arealplanen ligger de fleste større utbyggingsområdene i nærheten av jernbane- og metrostasjoner slik at biltrafikken kan begrenses mest mulig.

 Følgende fremtidige og nylig gjennomførte tiltak vil bidra til å bedre trafikkavviklingen:

E18

E18 Lysaker–Slependen er under planlegging og kommunedelplan for ny E18 Lysaker–Slependen ble vedtatt av kommunestyret i Bærum i juni 2014. Prosjektet omfatter egne veier for buss og sykkel, gir store miljøgevinster for tilstøtende bebyggelse og avlaster deler av lokalveinettet. Prosjektet er nødvendig for å utløse fase 2-utbyggingen på Fornebu med ca. 4000 boliger.

Fornebubanen

Fornebubanen er et viktig element for å sikre en effektiv og miljøvennlig transport til og fra Fornebu og Snarøya, og er nødvendig for å kunne gjennomføre full utbygging på Fornebu. Det er satt av midler til planlegging av Fornebubanen i statsbudsjettet for 2015 og områderegulering har vært på offentlig høring. 

Kolsåsbanen

Kolsåsbanen ble i løpet av 2014 ferdigstilt frem til Kolsås. I kommuneplanen er banen ført videre via Rykkinn til Bærums verk. Forlengelsen av banen vil gi god kollektivbetjening av store boligområder.

E16

E16 Sandvika–Wøyen er i dag en flaskehals som fører til at mange trafikanter velger andre reiseruter og belaster gater blant annet i Sandvika. Utbygging av ny firefelts E16 startet i januar 2015 og vil gi nødvendig kapasitet og samtidig frigjøre Hamang-området for boligutbygging.