Utvalget har 8 faste medlemmer og har avgjørelsesmyndighet i saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Leder og nestleder velges av kommunestyret. De ansattes representanter velges av og blant de ansatte for to år av gangen.

Ansvarsområde

 • skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.
 • skal foreslå og behandle overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, som likestilling og inkluderende arbeidsliv.
 • skal drøfte kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer.
 • kan være rådgivende organ for kommunedirektøren innenfor spørsmål som har prinsipiell betydning for medarbeidere og forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Reglement for Utvalg for samarbeid

§ 1 Valg og sammensetning

Utvalg for samarbeid er opprettet av kommunestyret med hjemmel i kommuneloven §§ 5-1 (2), 5-2 og 5-11, og skal minimum dekke krav til partssammensatt utvalg. Utvalget velges for fire år. Utvalget består av 6 medlemmer oppnevnt av kommunestyret og 3 medlemmer utpekt av arbeidstakerorganisasjonene. De ansattes representanter velges av og blant de ansatte for to år av gangen i henhold til Hovedavtalens bestemmelser. Leder og nestleder velges av kommunestyret.

Forhandlingssammenslutninger lokalt som ikke er representert i utvalget har anledning til å delta med en fast observatør med møte- og talerett, jf. Hovedavtalen del B § 4, 5. avsnitt.

§ 2 Ansvarsområde

Utvalg for samarbeid behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, jf. kommuneloven § 5-11. Utvalget foreslår og behandler overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling og inkluderende arbeidsliv. Utvalget drøfter dessuten kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer, jf. Hovedavtalen del B § 4, tredje avsnitt.

Utvalg for samarbeid kan også virke som rådgivende organ for kommunedirektøren innenfor spørsmål som har prinsipiell betydning for medarbeiderne og for forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

§ 3 Myndighetsområde

Utvalg for samarbeid behandler følgende sakstyper:

 • Overordnede personalpolitiske retningslinjer.
 • Generelle spørsmål knyttet til omstilling, effektivisering, rasjonalisering, omorganisering, organisasjons- og kompetanseutvikling.
 • Generelle spørsmål vedrørende pensjonsordninger.
 • Mindretallsanke over vedtak fattet av ankeutvalget i medbestemmelsesordningen og saker om tolkning og praktisering av regelverket. 

Ovennevnte avgjørelsesmyndighet er begrenset av de rammer og de retningslinjer som er vedtatt eller vedtas av kommunestyret, bestemmelsene i dette reglementets del 1 og 2, reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker eller av lov eller i henhold til lov.

§ 4 Innstilling

I saker utvalget selv ikke kan avgjøre, innstiller utvalget til formannskapet.

 • Helene Berge Holm (H) - leder i utvalget
 • Stig Eide Sivertsen (H) - nestleder i utvalget
 • Kirsti Vassbotn (H) - utvalgsmedlem
 • Janne Distad (V) - utvalgsmedlem
 • Geir Holmlund (FrP) - utvalgsmedlem
 • Henrik Riise-Hanssen (R) - utvalgsmedlem

Utvalgssekretær

Besøk oss

Rådhuset
Rådhustorget 2
Sandvika