Utvalget skal bestå av 12 medlemmer, hvorav 6 folkevalgte representanter for kommunen og 6 medlemmer utpekt av arbeidstakerorganisasjonene. Utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Ansvarsområde

 • skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.
 • skal foreslå og behandle overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, som likestilling og inkluderende arbeidsliv.
 • skal drøfte kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer.
 • kan være rådgivende organ for kommunedirektøren innenfor spørsmål som har prinsipiell betydning for medarbeidere og forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Reglement for Utvalg for samarbeid

§ 1 Valg og sammensetning

Utvalg for samarbeid er opprettet av kommunestyret med hjemmel i kommuneloven §§ 5-1 (2), 5-2 og 5-11, og skal minimum dekke krav til partssammensatt utvalg. Utvalget velges for fire år. Utvalget består av 6 medlemmer oppnevnt av kommunestyret og 3 medlemmer utpekt av arbeidstakerorganisasjonene. De ansattes representanter velges av og blant de ansatte for to år av gangen i henhold til Hovedavtalens bestemmelser. Leder og nestleder velges av kommunestyret.

Forhandlingssammenslutninger lokalt som ikke er representert i utvalget har anledning til å delta med en fast observatør med møte- og talerett, jf. Hovedavtalen del B § 4, 5. avsnitt.

§ 2 Ansvarsområde

Utvalg for samarbeid behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, jf. kommuneloven § 5-11. Utvalget foreslår og behandler overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling og inkluderende arbeidsliv. Utvalget drøfter dessuten kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer, jf. Hovedavtalen del B § 4, tredje avsnitt.

Utvalg for samarbeid kan også virke som rådgivende organ for kommunedirektøren innenfor spørsmål som har prinsipiell betydning for medarbeiderne og for forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

§ 3 Myndighetsområde

Utvalg for samarbeid behandler følgende sakstyper:

 • Overordnede personalpolitiske retningslinjer.
 • Generelle spørsmål knyttet til omstilling, effektivisering, rasjonalisering, omorganisering, organisasjons- og kompetanseutvikling.
 • Generelle spørsmål vedrørende pensjonsordninger.
 • Mindretallsanke over vedtak fattet av ankeutvalget i medbestemmelsesordningen og saker om tolkning og praktisering av regelverket. 

Ovennevnte avgjørelsesmyndighet er begrenset av de rammer og de retningslinjer som er vedtatt eller vedtas av kommunestyret, bestemmelsene i dette reglementets del 1 og 2, reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker eller av lov eller i henhold til lov.

§ 4 Innstilling

I saker utvalget selv ikke kan avgjøre, innstiller utvalget til formannskapet.

 • Helene Berge Holm (H) - leder i utvalget
 • Stig Eide Sivertsen (H) - nestleder i utvalget
 • Kirsti Vassbotn (H) - utvalgsmedlem
 • Janne Distad (V) - utvalgsmedlem
 • Geir Holmlund (FrP) - utvalgsmedlem
 • Henrik Riise-Hanssen (R) - utvalgsmedlem

Utvalgssekretær

Besøk oss

Rådhuset
Rådhustorget 2
Sandvika