Utvalget har 8 faste medlemmer og har avgjørelsesmyndighet i saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Leder og nestleder velges av kommunestyret. De ansattes representanter velges av og blant de ansatte for to år av gangen.

Ansvarsområde

  • skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.
  • skal foreslå og behandle overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, som likestilling og inkluderende arbeidsliv.
  • skal drøfte kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer.
  • kan være rådgivende organ for kommunedirektøren innenfor spørsmål som har prinsipiell betydning for medarbeidere og forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Reglement

Reglement Utvalg for samarbeid 2019-2023 PDF

Utvalgssekretær

Besøk oss

Rådhuset
Rådhustorget 2
Sandvika