Kontrollutvalget har 5 faste medlemmer og skal føre løpende tilsyn og kontroll på vegne av kommunestyret, og utøver sitt arbeid iht. kommuneloven og forskrift om kontrollutvalget.

Ansvarsområde

  •  skal føre løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret og påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.
  • skal påse at kommunes årsregnskap blir revidert på en god måte og holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet (regnskapsrevisjon).
  • skal påse at det føres kontroll med den økonomiske forvaltningen og at det gjennomføres systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).
  • skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. (selskapskontroll)
  • kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer.
  • skal rapportere resultater av sitt arbeid til kommunestyret etter uttalelse fra kommunedirektøren.
  • utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. 
  • kan avholde høringer innenfor sitt ansvarsområde.

Reglement

Reglement Kontrollutvalget 2019-2023 PDF

Åpent møte

Uvalgets møter er nå åpne for publikum, jamfør endringer i kommuneloven.

Lenke til Kommune-TV

Årsrapporter

Årsrapporten gir kort informasjon om kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, utvalgets arbeid og opplysninger om møter og saker som har vært behandlet. 

Kontrollutvalgets sekretær

Besøk oss

Rådhuset
Rådhustorget 2
Sandvika