Eierutvalget har 5 faste medlemmer. Utvalget behandler og behandle og gi råd i saker angående eierstyring av selskaper hvor kommunen har eierinteresser. Eierutvalget behandler og gir råd i saker angående eierstyring av selskap hvor kommunen har eierinteresser.

Ansvarsområde

  • skal iverksette og følge opp kommunens vedtatte eierskapsmelding overfor selskapene.
  • skal følge opp at kommunens eierskapsmelding oppdateres ved behov og at den rulleres i henhold til fastsatt plan.
  • skal behandle og gi råd i saker angående eierstyring av selskap hvor kommunen har eierinteresser.
  • skal legge grunnlaget for etablering av en eierstrategi for kommunens selskaper, i dialog med selskapene.
  • skal behandle generalforsamlings/representantskapsdokumenter før generalforsamling/representantskap, og gi råd til fullmektigen/representanten i eierorganet.
  • skal fungere som valgkomité og kommer med forslag til kandidater og honorar for selskaper som ikke har dette.
  • skal bestemme innhold, gjennomføring og oppfølging av årlig dialog/eiermøte med selskapene og befaringer og tilknyttet selskapskontakt.
  • har ansvar for utvikling av styringsdokumenter, som for eksempel eierskapsmelding og eierstrategier.

Reglement

Reglement Eierutvalget 2019-2023 PDF

Utvalgssekretær

Besøk oss

Rådhuset
Rådhustorget 2
Sandvika