Eierutvalget har 5 faste medlemmer. Utvalget behandler og gir råd i saker angående eierstyring av selskaper hvor kommunen har eierinteresser.

Ansvarsområde

 • skal iverksette og følge opp kommunens vedtatte eierskapsmelding overfor selskapene.
 • skal følge opp at kommunens eierskapsmelding oppdateres ved behov og at den rulleres i henhold til fastsatt plan.
 • skal behandle og gi råd i saker angående eierstyring av selskap hvor kommunen har eierinteresser.
 • skal legge grunnlaget for etablering av en eierstrategi for kommunens selskaper, i dialog med selskapene.
 • skal behandle generalforsamlings/representantskapsdokumenter før generalforsamling/representantskap, og gi råd til fullmektigen/representanten i eierorganet.
 • skal fungere som valgkomité og kommer med forslag til kandidater og honorar for selskaper som ikke har dette.
 • skal bestemme innhold, gjennomføring og oppfølging av årlig dialog/eiermøte med selskapene og befaringer og tilknyttet selskapskontakt.
 • har ansvar for utvikling av styringsdokumenter, som for eksempel eierskapsmelding og eierstrategier.

Reglement for Eierutvalget

§ 1 Valg og sammensetning

Eierutvalget er opprettet av kommunestyret med hjemmel i kommuneloven § 5-1 (2) og velges for fire år.

Eierutvalget har 5 medlemmer. Medlemmene er valgt av og blant kommunestyrets medlemmer/ varamedlemmer. Det kan unntaksvis velges medlemmer/varamedlemmer som ikke er blant kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer. Fra hvert parti/partiliste velges det samme antall varamedlemmer som medlemmer, med et tillegg av to. Disse bør fortrinnsvis velges blant kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer.

Medlemmer i eierutvalget kan ikke ha verv i selskaper hvor kommunen har eierinteresser. I saker hvor utvalget har avgjørelsesmyndighet, jf. nedenfor, har det instruksjonsmyndighet overfor kommunedirektøren. Instruksjonsmyndigheten utøves i form av vedtak i utvalget.

§ 2 Ansvarsområde

Eierutvalget iverksetter og følger opp kommunens vedtatte eierskapsmelding overfor selskapene. Eierutvalget skal følge opp at kommunens eierskapsmelding oppdateres ved behov og at den rulleres i henhold til fastsatt plan. Kommunestyret selv skal minst én gang i valgperioden vedta eierskapsmeldingen, jf. kommuneloven § 26-1. Eierutvalget skal behandle og gi råd i saker angående eierstyring av selskap hvor kommunen har eierinteresser.

Eierutvalget skal legge grunnlaget for etablering av en eierstrategi for kommunens selskaper, i dialog med selskapene.

Eierutvalget skal behandle generalforsamlings/representantskapsdokumenter før generalforsamling/representantskap, og gi råd til fullmektigen/representanten i eierorganet.

For å sikre nødvendig informasjonsutveksling bør eierutvalget vurdere om det er hensiktsmessig å ha en dialog med fullmektigen/representanten i eierorganet i forkant av at man gir råd til vedkommende. En slik dialog anses særlig praktisk i forhold til de interkommunale selskapene.

Eierutvalget fungerer som valgkomité (forslag til kandidater og honorar) for selskapenes styrer der selskapet ikke har valgkomité. I selskaper med egen valgkomité vil eierutvalget innstille medlemmer til valgkomiteen.

Ved oppnevning av styremedlemmer til selskaper der kommunen har eierinteresser, skal eierutvalget rekruttere og innstille på aktuelle kandidater til selskapenes representantskap/generalforsamlinger som så foretar valget. 

Eierutvalget fastsetter innhold, gjennomføring og oppfølging av årlig dialog/eiermøte med selskapene og befaringer og tilknyttet selskapskontakt.

Eierutvalget utarbeider årshjul, rapporterings-/arbeidsrutiner og retningslinjer for eierstyring. Eierutvalget er ansvarlig for utvikling av styringsdokumenter, som for eksempel eierskapsmelding og eierstrategier.

§ 3 Myndighet

Eierutvalget har avgjørelsesmyndighet i saker som gjelder sitt ansvarsområde, dog begrenset av de rammer og retningslinjer som er vedtatt eller vedtas av kommunestyret, herunder bestemmelsene i dette reglementets del 1 og 2, reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker eller av lov eller bestemmelser i henhold til lov. Utvalget kan opprette midlertidige arbeidsutvalg innenfor sitt ansvarsområde.

Utvalget kan delegere avgjørelsesmyndighet innen sitt ansvarsområde til arbeidsutvalg/utvalgsleder eller kommunedirektøren når saker ikke er av prinsipiell betydning, jf. § 3 første ledd. Utvalget kan uttale seg i alle saker som har betydning for oppgaver og virksomhet innen sitt ansvarsområde, herunder avgi høringsuttalelser til utredninger/saker.

§ 4 Innstilling

Eierutvalget innstiller til formannskapet i saker som er av prinsipiell betydning for kommunen.

 • Bjørn Røtnes (H) - leder i utvlaget
 • Emil Vangen Solheim (H) - nestleder i utvlaget
 • Tone Strand Molle (H) - utvalgsmedlem
 • Eystein Christopher Huseby (V) - utvalgsmedlem
 • Axel Klanderud (MDG) - utvalgsmedlem

Utvalgssekretær i Eierutvalget

Besøk oss

Rådhuset
Rådhustorget 2
Sandvika