Ordførerens hjørne i Bærumsavisen juni 2016: Det skal være godt å bo og vokse opp i bærumssamfunnet. Gode lokalsamfunn bygges når vi jobber sammen og løfter i lag – vi får et varmere og mer inkluderende samfunn. Det er det frivilligheten bygger på.

 Verdiene i frivillighet er for meg å gi alle en mulighet til å være aktive i samfunnet og skape bånd, nærhet og tillit til andre. Det er en merverdi i det å engasjere seg for andre, det gir glede å være engasjert og det skaper tillit mellom mennesker. Summen av dette gir god folkehelse, gode nettverk og mye glede og overskudd - det som ofte kalles sosial kapital. Når denne kapitalen er høy skapes sunne og trygge lokalsamfunn.

Fredsprisvinner Albert Schweitzer sa: ”Overalt hvor du snur deg, finner du noen som trenger deg”. Jeg opplever at bæringer bidrar i rikt monn med de gode gjerninger i sine lokalmiljøer, og det gjør meg som ordfører stolt. På mine mange besøk i organisasjons- og foreningsliv, vel, institusjoner med flere, ser jeg frivilligheten blomstre. Det er registrert over 550 ulike frivillige lag og organisasjoner innenfor kultur, idrett, natur, miljø, vel, kirke, livssyn, politiske og andre organisasjoner. Og det sier mye om engasjementet i vår kommune.

I tillegg har vi all frivillig innsats som skjer uten en formell organisering, men som likevel betyr svært mye for bærumssamfunnet. Bærum Frivilligsentral er således et utmerket møtested for alle som ikke hører naturlig inn under paraplyen til en spesiell organisasjon, men som likevel har lyst til å bruke tid, krefter og intellekt slik at flere kan oppleve at de har noe å leve for.

Frivilligheten er ikke et supplement til velferdsstaten. Den er velferdsstatens mor, og har gjennom tidene vært en veiviser til det velferdssamfunnet vi har i dag. La oss hegne om frivilligheten - for uten frivilligheten stopper Norge. Vi vil fortsatt trenge mange hoder, hender og hjerter som vil gjøre en frivillig innsats for et trygt og inkluderende samfunn.

Våre frivillige ildsjeler fortjener stor honnør; de skaper gode fritidstilbud til våre barn og unge og gjør hverdagen meningsfull for våre eldre, de gjør kulturlivet vårt rikere, de bidrar i det store, felles krafttaket for flyktningene, de gjør en stor innsats innenfor helse, rus og inkludering – for å nevne noen områder. Frivilligheten skaper mangfold, den utfordrer og gjør en forskjell i våre liv. Frivilligheten er identitetsskapende og en viktig byggestein i vårt dyrebare demokrati. 

Dette er derfor en flott anledning, på vegne av Bærum kommune, å få lov til å takke alle frivillige ildsjeler som opp gjennom årene har bidratt til å gjøre en stor forskjell i andre menneskers liv.

For sammen skaper vi fremtiden.

Riktig god sommer.

 Ordfører Lisbeth Hammer Krog