Ordførerens hjørne i Bærumsavisen februar 2016: Over hele landet diskuteres nå hvorvidt man skal slå sammen kommuner. 124 kommuner forhandler om sammenslåing og 244 kommuner utreder. Vårt kommunestyre har besluttet at vi skal snakke med Asker, Røyken og Hurum kommuner om en mulig felles fremtid. Her ønsker vi å engasjere deg i diskusjonen om fremtidens Bærum.

Dagens kommunegrenser gjenspeiler nødvendigvis ikke de naturlige grensene hvor folk bor, arbeider, handler eller tilbringer fritiden sin. Regjeringen har derfor gitt alle kommuner i oppdrag å vurdere fordeler og ulemper ved å danne nye og større kommuner. Bakgrunnen er regjeringens ønske om å flytte makt og ansvar til kommunene.  

Vi vil legge til rette for gode arenaer for å engasjere våre innbyggere, næringsliv, lag og foreninger i dette store og viktige spørsmålet. Vi ser for oss to perioder – i februar og april - hvor det blir anledning til å involvere seg i arbeidet med fremtidens kommune og kommunereform. Vi ønsker å skape møtepunkter hvor vi kan få frem både fordeler og ulemper for Bærum ved en eventuell sammenslåing. Samtaler og kafemøter i lokalsamfunnene er noe av det vi vil gjøre for å få innspill fra flest mulig.  

Utfordringer knyttet til samferdsel og kollektiv, miljø, boligbygging, næringsliv og befolkningsvekst strekker seg langt utover kommunegrensene. Vil andre kommunegrenser møte fremtidens utfordringer på en bedre måte? Eller vil en storkommune hemme utviklingen? For Bærum er det viktig å få avklart hva som er de store utfordringer på kort og lang sikt.  

Selv har jeg tatt til ordet for at det er nå vi har muligheten for å organisere offentlig sektor i Oslo regionen på en mindre oppstykket måte. Historien har vist at samferdselsløsningene tar for lang tid, at næringsliv og innbyggere er tjent med en konkurransekraftig region der arealdisponeringer og transport sees i sammenheng. Kommunen er reguleringsmyndighet, men fylkeskommunen og staten har ansvar for finansiering av buss og bane i Bærum.  

Våre elever i videregående skoler fortjener også å kunne velge Oslo-skoler uavhengig av fylke. Vi må rigge oss for fremtiden på en klimaklok og fornuftig måte: sammenfallende strukturer og organisering har vi nå muligheten til å se nærmere på. Et koordinert blikk på politi, brann, sykehus, areal, transport, næringsliv, kommuner og forvaltningsnivåer er viktig. Det er disse perspektivene debatten om kommunereform må handle om.

 Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for diskusjon og involvering. Bærum har i samarbeid med nabokommunene gjennomført en innbyggerundersøkelse og Agenda Kaupang har utredet fremtidens kommuner. Rapporten gir innblikk i de utfordringene som preger hovedstadsregionen – i dag og i fremtiden.  

Jeg håper at regjeringen lar oss få innblikk i fremtidens oppgaver, finansiering og organisering av regionen, før vi må ta endelig stilling til vår fremtidige kommunestruktur. Dette fordi kommunesammenslåing alene neppe vil løse de store samfunnsutfordringene.  

Tiden er knapp. Vi skal fatte en stor og viktig beslutning om Bærums fremtid allerede før sommeren. Jeg ønsker at vi skal bruke tiden til å etablere et tydelig og omforent utfordringsbilde for kommunen vår.  

La oss holde alle dører åpne for en hensiktsmessig hverdagsregion. Jeg håper vi klarer å engasjere DEG i diskusjonen om din og vår felles fremtid, og jeg vil oppfordre deg til å følge med på www.baerum.kommune.no/kommunereform for mer informasjon.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog