Bærum kommune setter søkelyset på morgendagens læring under Bærumskonferansen 2017. Bærumskonferansen handler om å dele kunnskap og ideer for å bevege mennesker, innbyggere og medarbeidere, politikere og samarbeidspartnere.

I dag samler vi over 600 foreldre, lærere, byråkrater, politikere og representanter for næringslivet til refleksjon og diskusjon om læring.

Kunnskap og kompetanse er nødvendige forutsetninger for å finne løsningene på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer. Bærumskonferansen 2017 belyser hva som skal til for å ruste barn og unge for morgendagen. 

Vi spør:
- Gjør vi de riktige læringsvalgene for barna våre?
- Er foreldrerollen rustet for morgendagens barne- og ungdomskultur?
- Utdanner vi for å mestre og ta del i arbeidslivet?

Bærumsskolen har gode resultater – elevene gjør det godt på alle undersøkelser. En viktig årsak til dette er at lærere og skoleledelse alltid er i front for å prøve ut nye arbeidsformer og metoder i læringsarbeidet. Det samme gjelder barnehagene og de andre tjenestene innenfor barn og unge. Derfor ønsker vi å dele vår kunnskap – blant annet erfaringene med Digital skolehverdag og nettbrettsatsingen, innsatsen for elever med stort læringspotensial og arbeidet med Spillhuset som er et ungdomsdrevet aktivitetstilbud.

Utjevner sosiale forskjeller
Digital skolehverdag er et av de største satsingsområdene i bærumsskolen og et paradigmeskifte i norsk skole. Læreres arbeidsdag endres, elevene er i større grad enn tidligere medskapende i egen læring. Opplæringstilbudet for elever med spesielle behov bedres betraktelig. Den foreløpige evalueringen av Digital skolehverdag, som vi presenterer på dagens konferanse, viser svært positive resultater for elevenes motivasjon og læring. Bærum har lagt vekt på en systematisk, strukturert og forskningsbasert innføring av nettbrettsatsingen. Evalueringen viser at satsingen er både rimeligere og bedre enn i mange andre kommuner. I tillegg viser evalueringen at digitalsatsingen med ett nettbrett til hver elev er sosialt utjevnende.

Opplæring i fellesskapet
I dag skal bærumsskolen også dele sine erfaringer med å utvikle en mer inkluderende skole. Dette handler blant annet om de om lag syv prosent av elevene i bærumsskolen som mottar spesialundervisning. Bærumsskolen er inspirert av ny forskning og ønsker å oppnå bedre resultat og mestring for flere med tilpasset opplæring i det ordinære undervisningstilbudet. Gjennom de muligheter digital skolehverdag gir, skal skolene utvikle en inkluderende skole og et inkluderende samfunn med en rausere normalitetsforståelse.

Robusthet
Barn i Bærum skal ha høyt skolefaglig utbytte av opplæringen. Like viktig er det at den enkelte får kunnskap, holdninger og ferdigheter til å mestre eget liv. Bærumskonferansen handler derfor mye om robusthet – robuste elever og robuste voksne. Hvordan motvirke press og stress? Kjente størrelser som Henrik Syse, Finn Skårderud og Arne Holthe bidrar med innsikt og kompetanse. Kommunen presenterer sine satsinger og innovasjonstiltak innen barnehager og skoler, for eksempel tidlig innsats, Trygg-kontakt, miljølærere og mye mer.

Innsats med andre
Østerås-elevene har latt seg inspirere av Søren Kierkegaards tanker om «all sann hjelpekunst» og Bjørnstjerne Bjørnsons kjente sitat «de gode gjerninger redder verden!», og gjennomført et integreringsprosjekt med mål om å bli kjent med ungdommer med kortere fartstid i Norge enn dem selv. Dette spennende «Innsats med andre»-prosjektet som blir presentert på konferansen har allerede spredd seg til 5-6 andre bærumsskoler. Gjennom sport, lek, måltider, dans og kreativt verksted knytter elevgruppene bånd og får respekt for – og tillit til hverandre, uavhengig av kulturell og språklig bakgrunn.

Kunnskap og teknologi
Hvert år starter om lag 1 600 nye elever i bærumsskolen. I dag vet vi ikke hvilke krav og forventninger som vil møte dem i deres fremtidige studie- og arbeidsliv. Derfor må vårt viktigste bidrag være å legge til rette for at våre barn og unge lærer å lære.

Bærumsskolen skal være i front for å dra nytte av ny kunnskap og moderne teknologi. Det handler både om hvordan vi legger opp arbeidet i skoler og barnehager, og like mye om det resultatet av Bærum kommunes samlede innsats for morgendagens læring.
Fremtidens arbeidstakere er barnehagebarn og elever hos os nå.

Av ordfører Lisbeth Hammer Krog og leder for Hovedutvalg barn og unge, Anne Lene Hojem.

Innlegget sto på trykk i Budstikka 7. januar