Du må ha stemmerett og stå innført i manntallet for å kunne stemme. Her kan du se om du oppfyller kravene til stemmerett.

Har du stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget? 

Du har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget dersom du oppfyller ett av disse kravene:

  • Du er norsk statsborger og har fylt 18 år innen utgangen av 2023 og er, eller har vært, registrert bosatt i Norge
  • Du er statsborger i et annet nordisk land (det vil si enten Danmark, Island, Finland eller Sverige), har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2023
  • Du er øvrig utenlandsk statsborger som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.  

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. Dersom de ikke noen gang har vært registrert som bosatt i Norge, skal de manntallsføres i Oslo kommune.

Manntall og stemmerett

Manntallet er en liste over alle personer som har stemmerett ved valg i Norge. Manntallet oppdateres fra Folkeregisteret og de fleste står derfor registrert i manntallet automatisk. Noen få personer må søke om innføring i manntallet, se mer om dette nedenfor.

Hvor du er manntallsført og har stemmerett, er avhengig av i hvilken kommune du er folkeregisteret som bosatt i per 30. juni hvert valgår.

Mantallet (oversikt over alle personer med stemmerett i kommunen) og Sametingets valgmantall legges ut til offentlig ettersyn i vestibylen i rådhuset så snart det lar seg gjøre, normalt rundt 10. juli. Adressen til rådhuset er Rådhustorget 2, 1337 Sandvika, åpningstider mandag til fredag kl. 8-16.

Les mer om manntallet på valg.no eller i valgloven kapittel 2.

Er du innført i mantallet?  

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert i Folkeregisteret som bosatt per 30. juni i valgåret. Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet (og har stemmerett) i den kommunen du flyttet fra.

Det er bare personer som ikke står i manntallet som skal søke om å bli innført. Norske statsborgere bosatt i utlandet, som ikke har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene før valgdagen, må søke om innføring i manntallet for å kunne stemme ved valget. Søknaden sendes til vedkommendes siste bostedskommune i Norge.

Her finner du elektronisk søknadsskjema for innføring i manntallet i Bærum kommune:

Innføring i mantallet (baerum.kommune.no)

Feil i manntallet? 

Dersom du mener at du selv eller andre uriktig er blitt innført i eller utelatt fra manntallet, kan du kreve at feilen blir rettet. Krav om retting gjelder i forhold til feil, ikke i forhold til flyttinger etter 30. juni 2023. Det er ikke adgang til å oppdatere manntallet på grunnlag av at noen flytter etter 30. juni. Opplysninger i folkeregisteret er avgjørende og definerer hvor stemmeberettigede personer var bosatt den 30. juni i valgåret.

Krav om retting skal være skriftlig og begrunnet. Kravet sendes til Bærum kommune, Valgstyret v/Politisk sekretariat, Postboks 700, 1304 Sandvika. politisk.sekretariat@baerum.kommune.no

For informasjon om manntallsføringen og valgordningen for øvrig, se regjeringens nettsider om valgordningen