Planutvalgets hovedoppgaver er å behandle forslag til reguleringsplaner dvs. fastsette planprogram, gjennomføre offentlig ettersyn og behandle de bemerkningene til en reguleringsplan som kommer inn.

Ansvarsområde

Ansvarsområder Ansvarsområder
Plan-byggesaker Dispensasjonssaker
Miljø Vann- og naturforvaltning

 

 • skal følge opp kommunens arealpolitikk og disponering av arealressursene.
 • skal påse at enkelttiltak og arealplaner samsvarer med overordnede arealplaner, arealstrategi.
 • Kommunestyret har delegert avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning.
 • har myndighet til å fatte vedtak i byggesaker og dispensasjonssaker.
 • skal vurdere merknader som kommer inn ved offentlig ettersyn og innstille til formannskapet ved ferdigbehandling av reguleringsplaner.
 • skal vedta mindre reguleringsplaner.
 • skal vedta mindre endringer i reguleringsplan eller utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen.
 • kan i behandling av klagesaker, omgjøre vedtak og oppheve eller omgjøre administrasjonens vedtak i saken.

Reglement for Planutvalget

§ 1 Valg og sammensetning

Utvalg for plansaker (planutvalget) er opprettet av kommunestyret med hjemmel i § 5-1 (2) i kommuneloven og i medhold av plan- og bygningslovens § 3-3. Utvalget velges for fire år.

Utvalget har fem medlemmer. Medlemmene velges av og blant kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer. Fra hvert parti/partiliste velges det samme antall varamedlemmer som medlemmer, med tillegg av to. Kommunestyret velger leder og nestleder.

§ 2 Ansvarsområde

Utvalget skal følge opp kommunens arealpolitikk og disponering av arealressursene, herunder plassering og utforming av bygninger, teknisk infrastruktur og annen fysisk tilrettelegging.

Utvalget skal påse at enkelttiltak og arealplaner er i tråd med overordnede arealplaner, arealstrategi og kommunestyrets uttrykte vilje. Kommunestyret har i denne forbindelse delegert avgjørelsesmyndighet til utvalget slik som angitt nedenfor.

Kommunestyret har delegert avgjørelsesmyndighet etter blant annet plan- og bygningsloven til kommunedirektøren for saker som ikke er av prinsipiell betydning. I saker hvor utvalget har avgjørelsesmyndighet, jf. nedenfor, har utvalget instruksjonsmyndighet overfor kommunedirektøren. Instruksjonsmyndigheten utøves i form av vedtak i utvalget.

§ 3 Utvalgets avgjørelsesmyndighet

§ 3-1 Utvalgets avgjørelsesmyndighet i byggesaker

Utvalget har avgjørelsesmyndighet i byggesaker jf. plan- og bygningsloven kapittel 20. Utvalget har avgjørelsesmyndighet i dispensasjonssaker jf. plan- og bygningsloven kapittel 19.

I forbindelse med behandlingen av søknader etter plan- og bygningslovens § 20-1 og 20-2 har utvalget også avgjørelsesmyndighet etter markaloven (av 05.06.2009), skogbruksloven (av 27.05.2005), jordloven (av 12.05.95) §§ 9 og 12 og veiloven (av 21.06.63) kapittel V. Dette gjelder såfremt ikke loven selv fastsetter at kommunestyret skal ha myndigheten.

Innenfor de ovennevnte sakstypene behandler utvalget de sakene som kommunedirektøren legger frem av eget tiltak eller etter anmodning fra utvalget. 

§ 3-2 Utvalgets avgjørelsesmyndighet i reguleringssaker

Utvalget skal:

 • Vedta midlertidig forbud mot tiltak jf. plan- og bygningsloven § 13-1 og fristforlengelse jf. § 13-3, 1. ledd
 • fastsette planprogram jf. plan- og bygningsloven § 12-9.
 • avgjøre om planforslag skal sendes på høring og offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven § 12-10 og § 12-11.
 • vurdere merknadene som kommer inn ved offentlig ettersyn og innstille til formannskapet ved ferdigbehandling av reguleringsplaner jf. plan- og bygningsloven § 12-12, 1 ledd.
 • vedta mindre reguleringsplaner jf. plan- og bygningsloven § 12-12, 2. ledd.
 • vedta mindre endringer i reguleringsplan eller vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen, jf. plan- og bygningsloven § 12-14.

§ 3-3 Utvalgets myndighet i klagesaker

3.3.1 Byggesaker

Utvalget utøver kommunens myndighet som underinstans jf. forvaltningsloven § 33, 2. ledd.

Utvalget skal i forbindelse med behandling av klage i byggesak også behandle klager etter markaloven, skogbruksloven, jordloven og veilovens kapittel V.

Utvalget kan som ledd i behandlingen av klagen, omgjøre eget vedtak og oppheve eller omgjøre administrasjonens vedtak i saken. Opprettholder utvalget vedtaket, skal saken sendes klageinstansen etter vedkommende lov.

3.3.2 Reguleringssaker

Utvalget utøver kommunens myndighet som underinstans jf. forvaltningsloven § 33, 2. ledd, med følgende presiseringer:

I saker hvor Kommunestyret har fattet reguleringsvedtaket og utvalget finner at klagen bør tas til følge, sendes klagesaken med utvalgets anbefaling til kommunestyret for behandling etter forvaltningsloven § 33, 2. ledd.

Utvalget kan også, innenfor lovens ramme for mindre reguleringsendring og etter at alle berørte er hørt, endre planen for så vidt gjelder det påklagede forhold. Finner utvalget at klagen ikke bør tas til følge sendes saken til klageinstansen til avgjørelse.

3.3.3 Unntak

Følgende typer klagesaker er delegert til kommunedirektøren og behandles ikke av utvalget med mindre saken er av prinsipiell betydning:

a) Klage over avvisning av klage jf. plan- og bygningsloven § 1-9 (forhold som er avgjort tidligere).
b) Klage i saker etter kapittel 18 om refusjon, § 33-1 om fastsettelse av gebyr, kapittel 22 om godkjenning av foretak og kapittel 23 om ansvarsrett.
c) Klage over avvisning av søknad med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-6 (avvisning på grunn av manglende privatrettslige rettigheter) eller § 21-2, 6. ledd (avvisning av delingssøknad på grunn av feil søker).
d) Klage over vedtak etter plan- og bygningsloven kapittel 15 (innløsning og erstatning).
e) Klage over vedtak etter plan- og bygningsloven kapittel 32 (ulovlighetsoppfølging).
f) Klage fra naboer osv. på tillatelse til byggetiltak som er i samsvar med gjeldende regler.
g) Klage over reguleringsvedtak hvor administrasjonen mener klagen ikke skal tas til følge.
h) Klage over vedtak i byggesak som utvalget har fattet som førsteinstans.
i) Klage over vedtak hvor utvalget har tatt tidligere klage til følge og fattet nytt vedtak i saken.
j) Klage over utvalgets vedtak om midlertidig forbud jf. plan- og bygningsloven kapittel 13.

§ 3-4 Utvalgets myndighet til å delegere

Utvalget kan delegere avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning til et arbeidsutvalg, utvalgets leder eller kommunedirektøren. Delegasjonen skal være tidsavgrenset.

Utvalget kan tilbakekalle delegasjonene som er nevnt i punkt 3.3.3 f-j. Utvalget overtar da myndigheten etter forvaltningsloven § 33, 2. ledd for disse sakene.

§ 3-5 Utvalgets rett til å uttale seg i andre saker innen sitt område

Planutvalget kan uttale seg i alle saker innen området for utvalgets virksomhet, herunder avgi høringsuttalelser til utredninger/saker.

Utvalget kan be seg forelagt planprogram og plandokumenter for overordnede planer. Likeledes kan planutvalget be seg forelagt merknader og kommentarer til disse etter offentlig ettersyn for vurdering og eventuell behandling.

§ 4 Innstilling

I saker som utvalget selv ikke kan avgjøre, innstiller utvalget til formannskapet.

§ 5 Barns interesser

I plansaker til planutvalget skal det inntas et fast punkt i saksfremleggene der det redegjøres for hvordan hensynet til barns interesser er ivaretatt.

 • Elisabeth Hegg Gjølme (H) - leder
 • Dag Vangsnes (FrP) - nestleder
 • Martin Strømme (H) - utvalgsmedlem
 • Suzanne Elisabeth Five (H) - utvalgsmedlem
 • Ole Johan Aulie (H) - utvalgsmedlem
 • Inger Marie Fausa Aasberg (V) - utvalgsmedlem
 • Hulda Tronstad (V) - utvalgsmedlem
 • Reidar Kleppe (Ap) - utvalgsmedlem
 • Kjersti Marie Stendsud (SV) - utvalgsmedlem