Planutvalgets hovedoppgaver er å behandle forslag til reguleringsplaner dvs. fastsette planprogram, gjennomføre offentlig ettersyn og behandle de bemerkningene til en reguleringsplan som kommer inn.

Ansvarsområde

   
Plan-byggesaker Dispensasjonssaker
Miljø Vann- og naturforvaltning

 

    • skal følge opp kommunens arealpolitikk og disponering av arealressursene
    • skal påse at enkelttiltak og arealplaner samsvarer med overordnede arealplaner, arealstrategi.
    • Kommunestyret har delegert avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning.
    • har myndighet til å fatte vedtak i byggesaker og dispensasjonssaker.
    • skal vurdere merknader som kommer inn ved offentlig ettersyn og innstille til formannskapet ved ferdigbehandling av reguleringsplaner.
    • skal vedta mindre reguleringsplaner.
    • skal vedta mindre endringer i reguleringsplan eller utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen.
    • kan i behandling av klagesaker, omgjøre vedtak og oppheve eller omgjøre administrasjonens vedtak i saken.

Reglement for Planutvalget 2019-2023.pdf

Medlemmer-Planutvalget

Mathias Opdal Weseth

Høyre

Tlf: 99296710

Medlem Kommunestyret
Medlem Planutvalget

Tone Strand Molle

Høyre

Tlf: 91738043

Medlem Planutvalget
4.vara Eierutvalget

Terje Hegge

Høyre

Tlf: 92494612

10.vara Kommunestyret
Medlem Planutvalget

Ida Ohme Pedersen

Fremskrittspartiet

Tlf: 95796463

Medlem Kommunestyret
1.vara Formannskapet
Medlem Planutvalget
1.vara Hovedutvalg barn og unge
3.vara Hovedutvalg bistand og omsorg

Reidar Kleppe

Arbeiderpartiet

Tlf: 97433966

4.vara Kommunestyret
Medlem Planutvalget

Kim Zimmer

Miljøpartiet De Grønne

Tlf: 92897621

Medlem Kommunestyret
3.vara Formannskapet
Medlem Planutvalget
3.vara Hovedutvalg miljø,idrett og klima

Anita Malmer Solli

Sosialistisk Venstreparti

Tlf: 92420123

Medlem Kommunestyret
Medlem Planutvalget
1.vara Formannskapet

Utvalgssekretær

Besøk oss

Rådhuset
Rådhustorget 2
Sandvika