Bærum kommune arbeider denne høsten med å utarbeide temaplan for barn og unge. Planen skal sikre helhetlig og strategisk retning for kommunens arbeid med barn og unges oppvekstsvilkår i Bærum.

Barn og unge som vokser opp i Bærum kommune har generelt gode levekår med trygge nærmiljøer, tilhørighet i familier hvor foreldre er i jobb og har god helse. Undersøkelser viser imidlertid at en del barn og unge opplever at de ikke har et trygt miljø med fortrolige venner, at de ikke kan delta i fritidsaktiviteter og at de ikke er motiverte for skole og fremtiden.

En god barndom for hele livet

Temaplanen har til hensikt å være et oppdatert styringsdokument for kommunens helhetlige arbeid for å nå målet om en god og likeverdig oppvekst for alle barn og unge i kommunen. Dette krever samarbeid internt i tjenesteområdene, men også mellom ulike tjenesteområder og med innbyggere, næringsliv og frivilligheten.

For å lykkes i arbeidet med temaplanen, er vi avhengig av bred involvering utover kommunens tjenester. Medvirkning og innspill fra barn og unge, foreldre, frivilligheten, næringslivet og resten av sivilsamfunnet er avgjørende for at temaplanen blir et dokument som kommunens administrasjon, politikere og innbyggere har eierskap til.

En god oppvekst legger grunnlag for resten av livet, men det kan også en dårlig oppvekst gjøre. Derfor er det viktig at kommunen og resten av bærumssamfunnet arbeider helhetlig og strategisk for å sikre trygge og likeverdig oppvekstsvilkår - og sammen skaper en god barndom for hele livet.

Fremdriftsprosess

  • August – oktober: Oppstarts- og innsiktfase
  • November – desember: Utviklings- og medvirkningsfase
  • Desember – Februar: Bearbeide utkast til temaplan
  • Mars – juni: Høringsperiode, politisk behandling og vedtak

Se også: "Hjelp oss med å sikre barn og unge i Bærum en god og likeverdig oppvekst"