Tenke langt og handle nå har vært en sentral parole for handlingsprogrammet de senere år. Langsiktig tenking er viktig for å forberede kommunen og innbyggerne på behovene som oppstår i årene som kommer på grunn av befolkningsvekst, demografisk utvikling, nye statlige normer og endrede krav til kommunen. Kommunen må ta langsiktige grep slik at utfordringene kan møtes på en god måte.

Omstilling med kvalitet og bærekraft

Bærum 2035 representerer både utfordringsbildet og behovet for et langsiktig strategisk blikk. Det omfatter bærumssamfunnets visjon og kommunens fire hovedmål:

 1. Bærekraftige tjenester som gir innbyggerne mulighet for økt selvhjulpenhet, mestring og læring
 2. Balansert samfunnsutvikling – mangfoldig, grønn og urban
 3. En innovativ og endringsdyktig organisasjon med gjennomføringskraft
 4. Dialog og medvirkning for bedre løsninger

Ett Bærum

Innbyggerne skal oppleve en kommune som fremstår som samordnet og koordinert, med tjenester som er mest mulig sammenhengende og sømløse, og som gjør det enklere å motta eller benytte tjenester. Innovasjon, innbyggersamarbeid, frivillighet og samskaping er viktige komponenter som hver for seg og sammen kan medvirke til å utvikle Ett Bærum – med innbyggerne i sentrum.

Samhandling på tvers i kommunen er nødvendig for å realisere digitalt førstevalg. Kommunens vedtatte prosjektmetodikk og porteføljestyring systematiserer styring og gjennomføring av både plan- og investeringsprosjekter i kommunen.

Overganger mellom tjenester kan skape sårbarhet og utrygghet. Dette kan motvirkes av gode samarbeidsrelasjoner mellom tjenester, som for eksempel utarbeidelsen av felles rutiner for overgangen mellom barnehage og skole. Tidlig innsats og forebygging forutsetter samhandling og Ett Bærum.

Ett Bærum bygger på felles visjon og mål, tydelige rammer og omforent retning, og er en forutsetning for kvalitet.

Kvalitet og bærekraft

Andelen av befolkningen som jobber og betaler skatt, blir mindre utover 2020-årene, og utgifter til pensjoner og helse- og omsorgstjenester øker. En eldre befolkning betyr også at det blir færre hender til å utføre oppgavene.

Det er nå og i løpet av de nærmeste årene kommunen har et handlingsrom for å forberede seg på fremtidens utfordringer. Utfordringene for bærumssamfunnet krever vilje til prioritering, økonomisk nøkternhet, og betydelig innovasjon og omstilling.

Omstilling med kvalitet og bærekraft handler om å utvikle, forbedre eller endre ved hjelp av en rekke, svært ulike, tiltak og grep: strukturendringer, begrense behov, nytt innhold i kvalitet, effektivisering, innbyggersamarbeid og samskaping. Omstillingsarbeidet omfatter også å gjennomføre mål og tiltak i Klimastrategi 2030 og avhenger av at ambisjonen om Ett Bærum realiseres.

Velferdstjenestenes felles hovedgrep for å skape bærekraftige tjenester er:

 • forebyggende arbeid og tidlig innsats
 • økt selvhjulpenhet og mestring
 • effektive tjenester

Kommunen har mange gode tjenester, mange fornøyde brukere, og engasjerte og kompetente medarbeidere. Samtidig viser et innsiktsarbeid blant annet at innbyggere kan oppleve tjenestetilbudet som uoversiktlig, at tilbudene ikke er tilstrekkelig samordnet, og uklarhet i om tiltakene faktisk dekker innbyggernes behov. Rådmannen har derfor igangsatt et program som handler om utvikling av fremtidens tjenestetilbud med barn, unge og deres familier, og voksne – Sammen om velferd.

Omstilling med vekt på kvalitet skal gi tydelige, samordnede og effektive tilbud til innbyggerne. Målet er at innbyggere skal få rett hjelp til rett tid, og at tjenestene de mottar, skal ha dokumenterbar effekt. Tjenestene skal organiseres etter brukerperspektivet, og ressurser skal prioriteres tidlig i barneårene.

Omstilling med kvalitet og bærekraft handler også om å:

 • Legge til rette for å redusere behov for tjenester, blant annet gjennom tidlig innsats og forebygging,mestring og selvhjulpenhet.
 • Vurdere dekningsgrader, enhetskostnader, kvalitet og omfang på tjenestene, basert på kunnskapsbasert planlegging, styring og kvalitetsforbedring. Det handler også om nye måter å kombinere kvalitet, fag, teknologi og ressurser på.
 • Endre organisering og oppgaveløsning, som blant annet handler om å etablere større og robuste enheter, å ta i bruk nye digitale arbeidsformer, og mer arealeffektive bygg.
 • Øke effektiviseringstakten med 0,7 prosent årlig fra 2022. Det innebærer 50 millioner kroner i årlige innsparinger. Samtidig skal kommunen gjennomføre andre konkrete omstillinger i hele handlingsprogramperioden.

Kommunen må tenke nytt, og innovasjon er en forutsetning for å møte behovet for omstilling. Bærum kommune har lykkes med å skape en synlig innovasjonskultur. Nå må innsatsen rettes mot å ta i bruk nye løsninger og å hente ut effekten av disse, og samtidig må kommunen dele kunnskap og erfaringer med samfunnet rundt.
Nye løsninger skal skapes i tett samarbeid med innbyggere, organisasjoner og næringsliv – med vekt på innbyggersamarbeid, samskaping og tjeneste- og teknologideling.

Investeringene – hovedsatsing nr. 1

Det er lagt opp til en ambisiøs investeringsplan for handlingsprogramperioden 2019–2022, som blant annet omfatter Bekkestua barneskole, Levre skole, Carpe Diem demenslandsby, nytt svømmeanlegg på Rud og ny Nadderud stadion. I tillegg er det lagt opp til omfattende vedlikehold og formuesbevaring.

Langsiktig investeringsplan for perioden 2019–2038 er i størrelsesorden 36 milliarder kroner. Dette tilsier et gjennomsnitt på 1,8 mrd. per år i perioden. I 2019 foreligger det planer tilsvarende 2,8 mrd. Nivået utfordrer kommunens gjennomføringsevne og økonomiske bæreevne.

Kommunen har i dag en sunn økonomi, tilfredsstillende driftsresultater og et moderat gjeldsnivå sammenlignet med andre kommuner. Rådmannen legger opp til en samlet driftsramme på nærmere 10 milliarder kroner i 2019. Innsparingene i 2019 er 110 mill.

Andre innsatser i handlingsprogramperioden

Mangfold og inkludering – med plass for alle

Bærumssamfunnet skal ha plass til alle – derfor har arbeidet for inkludering og deltakelse, og mot utenforskap, høy prioritet. Arbeidet må foregå i kommunens programområder – og i lokalsamfunnene. Det handler mye om folkehelse, frivillighet og kultur.

Bærum er et internasjonalt samfunn med over 140 nasjonaliteter. De ressurser som ligger i dette mangfoldet, skal synliggjøres og benyttes. Derfor er det viktig å invitere det globale Bærum til partnerskap og fellesskap, også med vekt på arbeid og utdanning.
Bærum setter seg ambisiøse mål for arbeidet med integrering av flyktninger, hvor 60 prosent skal være i arbeid eller utdanning rett etter avsluttet introduksjonsprogram. Etter fem år er målet 90 prosent. I sammenheng med dette ble Globale Bærum startet etter initiativ fra frivillighet, næringsliv, Bærum kommune og Nav Bærum. Målsettingen er at 1 000 innvandrere skal i fast jobb innen tre år.

Inkludering handler også om å ta et sterkere tak i kommunens eget sykefravær. Det vil derfor bli satt i verk en rekke nye tiltak, blant annet tettere oppfølging av den enkelte, samt bistand til ledere i oppfølging av nærvær.

Unges tilhørighet og deltakelse har ekstra oppmerksomhet. Rådmannen vil fortsette arbeidet med å sikre at barn og unge i lavinntektsfamilier får samme valgfrihet som andre barn og unge i kommunen, uavhengig av foreldrenes økonomi. I arbeidet med læringsmiljø og områdesatsingene vil kunnskap om barnefattigdom danne grunnlag for arbeidet for å motvirke og forebygge ulikhet og utenforskap.

Mangfold lønner seg! Rådmannen vil arbeide for økt mangfold og integrering, og styrker innsatsen for utsatte grupper i arbeidslivet. I denne satsingen inngår involvering og samarbeid med næringslivet og bruk av nye innovative samarbeidsformer.
Ambisjonen er å utvikle en tydelig samlet strategi for mangfold og inkludering.

Kunnskapskommunen

Forskning og innovasjon er svært viktig for kommunen som både tjenesteyter, arbeidsgiver og samfunnsaktør. Bærum har høye ambisjoner om tettere samarbeid med universitets- og forskningsmiljøer og med næringslivet. Et viktig mål med samarbeidet er å styrke den kunnskapsbaserte utviklingen av de kommunale tjenestene basert på digital, bærekraftig kvalitet.

Aktuelle samarbeidspartnere er Oslo Met og NTNU, men også andre nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer er interessante.  SmartCity Bærum skal styrkes som katalysator for kunnskapsbasert samarbeid med næringslivet.

Kommunen en involvert i en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter. Ambisjonen er imidlertid ikke bare å bruke andres forskningsresultater, men å også selv ta initiativ til å delta i forskningsaktiviteter, blant annet ved å satse på egne ph.d.-kandidater.

En aktivt forskende og kunnskapssøkende kommune vil være en attraktiv arbeidsplass nå og for fremtiden. Utviklingen av den nye Kommunegården med 1 300 aktivitetsbaserte arbeidsplasser vil underbygge ambisjonen om kunnskapskommunen.

Urbane Bærum – bypolitikk

Bærum skal bidra til de nasjonale målene for reduksjon i klimagassutslipp. Arbeidet med mobilitet skal forsterkes i handlingsprogramperioden med fremlegging av en egen mobilitetstrategi og tiltak for å sikre klimaklok areal- og transportplanlegging og gjør det lett å velge miljøvennlige transportformer.

Kommunen legger vekt på gode byutviklingsplaner for Sandvika, Fornebu og Bekkestua, som samtidig vektlegger naturverdiene og sikrer grønne korridorer og nye parker og lekearealer for befolkningen. En klimaklok by- og stedsutvikling er en forutsetning for å nå målene i Bærums Klimastrategi 2030.

Sandvika står foran en betydelig utvikling, og en aktiv bypolitikk må ha ambisjoner om styring av innhold og utforming av de ulike områdene. Særlig er stasjonsnære arealer et fortrinn i konkurransen om arbeidsintensiv næring, institusjoner og undervisning. Gjennom bevisst byledelse og et tankesett hvor kultur og kulturelt drevet byutvikling gis plass, vil Sandvika videreutvikles som en mangfoldig og attraktiv by.

Vi skal utvikle en bypolitikk som passer i Bærum, men også samarbeide tett med andre byer.

Noen prioriterte tiltak i budsjettet for 2019

 • Psykisk helse – tilbudet til de sykeste
  • Rådmannen stiller spørsmålet: Er tilbudet til de sykeste godt nok? Antall innbyggere med store og omfattende behov for tjenester fra psykisk helse og rusomsorg øker. Oppfølgingstilbudet skal forbedres i samarbeid mellom kommunen og sykehusene i Vestre Viken, blant annet gjennom ambulerende team. Samtidig skal det i perioden bygges flere egnede boliger til målgruppen.
 • Digital barnehage- og skolehverdag
  • Innføring av digital barnehage- og skolehverdag er en satsing for bedre læring, men også for organisasjonsutvikling og nye arbeidsformer. Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas utvikling i lek, kreativitet og læring, og Digital skolehverdag skal inn i en ny fase hvor erfaringsgrunnlaget fra de første pilotskolene gir et solid grunnlag for å videreutvikling.
 • Mobilitetstiltak: sykkel og bilpool
  • Tiltakene i handlingsplanen for sykkel følger opp vedtatt sykkelstrategi og har som mål å gjøre det mer attraktivt å sykle for alle i Bærum. Det arbeides blant annet med å få på plass en bysykkelordning i Sandvika, det skal søkes kontakt med næringslivet med sikte på at tilbudet også kan omfatte elsykler. Det er etablert en bilpool i Sandvika-området for å gi et tilbud til kommunens tjenester. Driften av poolen vil videreutvikles, og antallet biler vil øke i løpet av 2019.
 • «Ny» kommunegård med aktivitetsbaserte arbeidsplasser
  • Kommunegården i Sandvika skal rehabiliteres i perioden 2019–2021. Som en del av bymiljøet i Sandvika vil en rehabilitert kommunegård bli en naturlig møteplass for frivillighet og innbyggermedvirkning. Den «nye» Kommunegården vil fremstå som et klimaklokt og energieffektivt bygg, og skal romme aktivtetsbaserte arbeidsplasser for inntil 1 300 personer.
 • Min side
  • Prosjektet Min side er et viktig tiltak i kommunens digitalisering av tjenester til innbyggerne. Min side skal gjøre det lettere for innbyggerne å være selvbetjente på informasjon og kommunale tjenester, og er et viktig kvalitetsløft i hvordan informasjon kommer ut til, og er tilgjengelig for, innbyggerne. Det tas sikte på lansering i 2019

Sluttord

Omstilling for kvalitet og bærekraft innebærer et bredt organisatorisk og faglig engasjement for videre utvikling av tjenestene. Tjenester som gir innbyggerne mulighet til å være sjef i eget liv, basert på nye og mer tidsriktige løsninger. Dette fordrer en balansert samfunnsutvikling med vekt på det grønne og urbane. I tillegg skal vi realisere ambisjonen Bærum i verden – både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Tenker langt – handler nå!

Erik Kjeldstadli
Rådmann