Høy kvalitet på tjenestene er viktig for innbyggere, miljøet og samfunnsutviklingen.

Tekniske tjenester - bilde Årsrapport

Viktige resultater og innsatser i 2019

Planlegging og byggesaksbehandling

 • Kommunedelplan 3 for Fornebu er vedtatt, og oppfølging av planen er i gang.
 • Første versjon av mobilitetsstrategien er vedtatt.
 • Nytt kommunenummer 3024 er innført.
 • Ulovlighetsoppfølging i byggesak har ført til redusert antall restanser.

Transport, vei og trafikk

 • Bilpoolen for kommunens medarbeidere ble utvidet med 11 elbiler, til totalt 21.
 • Brøyte- og feieweb med løpende informasjon er tilgjengelig på kommunens nettsider.
 • Kommunen har etablert en webløsning for parkeringsklager.
 • Det er utplassert til sammen 18 sykkeltellere, og flere av dem teller også antall gående.

Vann, avløp og renovasjon

 • Kommunen er tildelt 14 millioner kroner fra Innovasjon Norge til et innovasjonspartnerskap, hvor formålet er å skape innovative løsninger for overvannshåndtering i fortettede byområder.
 • I samarbeid med Statens Vegvesen og BaneNor bygges det i 2019 og 2020 vann- og avløpsanlegg til Sollihøgda for å forberede Ringeriksbanen og videreføring av E16.
 • Det er innført kildesortering i alle kommunale skoler og barnehager. Startet arbeidet med å innføre kildesortering i andre kommunale bygg.
 • Arbeid med sikring av gamle avfallsdeponier på Isi, Skui og Øverland igangsatt.

Utfordringer fremover

 • Videreutvikle Sandvika som attraktiv kultur- og regionby, kommunesenter og nabolag med mangfold og høy arkitektonisk kvalitet i bygninger og byrom.
 • Følge opp planoppgaver ved Bekkestua, Høvik, Lysaker og Fornebu.
 • Utvikle hovedlinjene for en småhusplan/-strategi med vekt på forenkling og effektivisering.
 • Konkretisere og revidere strategi for mobilitet.
 • Videreutvikle brukerinvolvering og samskaping gjennom digitale løsninger.
 • Effektivisere byggesaksprosessen gjennom digitalisering, samt forbedre eksisterende plan- og byggesaksdialog.
 • Utvikle tjenestene for å løse morgendagens utfordringer.
 • God veidrift for å takle klimaendringer, med stor variasjon i nedbør og underkjølt regn.
 • Manglende permanent snødeponi.
 • For å fornye vann- og avløpssystemene er det avgjørende med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse på prosjektledelse.
 • Eldre befolkning og flere innbyggere uten bil krever mer tilrettelegging innen kildesortering, gjenbruk og materialgjenvinning.
 • Renovasjonsløsninger i nye utbyggingsområder som Sandvika Øst, Bekkestua, Hamang og Lysaker.

Tabell 21 viser nøkkeltall for Tekniske tjenester

Tabell 21 - Tekniske tjenester
1) Tallene for 2018 utgjør ekstraordinær hagevanning på grunn av særlig tørr sommer.