Pleie- og omsorgstjenestene skal bidra til mestring og selvhjulpenhet. Målet er at alle skal få det tilbudet de har behov for, når behovet oppstår.

Pleie og omsorg 2019

Viktige resultater og innsatser i 2019

 • Økt innsats for flere aktiviteter ved sykehjem og omsorgsboliger, blant annet musikkbasert miljøbehandling, båtturer, besøk fra barnehager, skoler og Lyset i hverdagen, overføring av Bærum kulturhus sine forestillinger direkte til beboere, i tillegg til Den kulturelle spaserstokken. Unikt-konseptet bidrar til ulike aktiviteter som utvikles i samarbeid med beboere og pårørende ved det enkelte sykehjem.
 • Målrettet arbeid har redusert sykefraværet til 8,5 prosent, ned 0,5 prosentpoeng. Verktøyet IA-ledelse 2.0 – NED med sykefraværet! har vært benyttet i tett samarbeid med KS og NAV.
 • Til sammen har om lag 2 500 eldre, beboere, pårørende, medarbeidere og andre besøkt visningsarenaene for frihets- og velferdsteknologi Emma MedLiv og Atri-X.
 • Doktorgradsprosjektet Kosthold for bedre helse for mennesker med utviklingshemming i omsorgsboliger er etablert.
 • Ti unge voksne med utviklingshemming flyttet inn i de nye omsorgsboligene ved Saubakken bolig.  Fire sykehjem har redusert matsvinn i et pilotprosjekt.
 • Planen er å benytte erfaringene ved alle sykehjem.

Utfordringer fremover

 • Pleie og omsorg 2024 skal bidra til omstilling for å levere effektive tjenester med rett kvalitet til innbyggerne, og sikre en god arbeidsplass for medarbeidere slik at brukernes behov møtes på en forsvarlig måte.
 • Avklare forventningene mellom ønsker og tilbud av tjenester.
 • Implementere frihets- og velferdsteknologiske løsninger og annen teknologi for å heve kvaliteten på tjenestene og sørge for at innbyggerne kan mestre hverdagen i størst mulig grad selv.
 • Sikre at endringer av arbeidsprosesser i tjenestene og nye frihets- og velferdsteknologiske hjelpemidler gir gevinster som gjør kommunen i stand til å bistå et økt antall innbyggere.
 • Rekruttere medarbeidere med rett kompetanse og øke andelen heltidsstillinger.

Tabell 16 viser nøkkeltall for Pleie og omsorg

Tabell 16 - Helse og omsorg
1) Datagrunnlaget for 2017 er usikkert grunnet overgang til ny elektronisk pasientjournal.