Organisasjon, styring og utvikling har en viktig rolle som tilrettelegger, pådriver og samspiller for mange av prosessene på tvers av organisasjonen og som medspiller for å sikre omstilling og gjennomføringskraft.

Organisasjon Årsrapport 2019

Viktige resultater og innsatser i 2019

 • Sykefraværet i Bærum kommune var på 6,81 prosent, og det er for første gang lavere enn måltallet på 7 prosent.
 • Bærum kommune har inngått avtaler om forsknings- og innovasjonssamarbeid med NTNU og VID. Fem PhDprosjekter er igangsatt.
 • Om lag 93 prosent av fakturaer fra Bærum kommune blir sendt digitalt som følge av ny løsning. Antallet papirfakturaer er redusert med 100 000. Det er gjennomført et prosjekt for å forberede utskifting av fakturasystem.
 • Utviklet kompetanseprogram for informasjonssikkerhet for alle ledere og medarbeidere. Programmet tas i bruk over hele landet.
 • Etablert Min side for innbyggere, innført automatisering (robotisering) av enkelte regelstyrte arbeidsprosesser og ny kommunikasjonskanal for medarbeidere.
 • Betydelig bidragsyter i det nasjonale digitaliseringsarbeidet, blant annet Akson – helhetlig samhandling og felles kommunal journal, og DigiSOS – samhandling mellom kommuner og NAV.
 • Servicesenteret og de administrative stab- og støttetjenestene har økt brukertilfredshet, og digitale løsninger bidrar til forenkling.
 • Bli med og sett spor er et nytt slagord som sammen med en ny visuell profil og oppdatert rekrutteringsverktøy (Webcruiter) skal styrke rekrutteringen.

Utfordringer fremover

 • Gjennomføring av Omstilling 2024 med involvering av medarbeidere og innbyggere, som fører til innovativ, effektiv og bærekraftig ressursbruk.
 • Fremtidens arbeidsliv vil være preget av tverrfaglighet, økte krav til rask omstilling og at flere må stå lenger i arbeid. Kunnskapsnivået innen digitalisering og endringsprosesser må økes.
 • Bærum kommune må styrke samfunnsutviklerrollen med tydeligere strategier for regionalt og nasjonalt samarbeid. Det skal arbeides med å videreutvikle og skape nye regionale relasjoner.
 • Ny kommunelov stiller nye krav til helhetlig arbeid med internkontroll og risikostyring.
 • Sikre håndtering av personopplysninger om medarbeidere og innbyggere.
 • Rekruttering av mangelpersonell og -kompetanse.

Eiendom

Eiendomsvirksomheten har en sentral rolle i kommunens tjenesteproduksjon og i utviklingen av Bærum som en klimaklok kommune i vekst – særlig i Sandvika og på Fornebu.

Viktige resultater og innsatser i 2019

 • Det har vært svært høy aktivitet med nybygg og større ombygginger for om lag 1,2 milliarder kroner og vedlikehold for om lag 300 millioner kroner.
 • Konseptet Det gode Nabolag er utviklet i samarbeid med Husbanken, med mål om mangfoldig og inkluderende bomiljø for blant annet mennesker med utviklingshemming, store barnefamilier, førstegangskjøpere og ordinære kjøpere.
 • For å styrke tjenesteleveranser, prosjektgjennomføringsevne og teknisk fagkompetanse i Eiendom er det gjennomført organisatoriske endringer.
 • Kommunen gjennomgår interne arbeidsprosesser og rutiner, og vurderer entrepriseformer og ambisjonsnivåer for å redusere byggekostnadene. For å styrke brukermedvirkning og mer pedagogiske prosesser i byggeprosjektene er det etablert et Stimulab-prosjekt med støtte fra Difi og DOGA.

Utfordringer fremover

 • Store deler av bygningsmassen har et teknologisk etterslep som vanskeliggjør fjernovervåking og -styring av blant annet energiforbruk og inneklima.
 • Det er behov for endring i kompetansesammensetning og driftsmetodikk i eiendomsdriften. Samtidig er det krevende å rekruttere tilstrekkelig kapasitet innen ledelse og prosjektrettede stillinger.
 • Kommunen vil ha løpende behov for tomtearealer i årene fremover for å bygge skoler, sykehjem med mer. Samtidig er det svært viktig å ivareta kommunens grunneiendommer.

Tabell 22 viser antall medarbeidere i 2018 og 2019 fordelt på kvinner og menn

Tabell 22 - Organisasjon
1) Det er oppdaget feil i tall rapportert for 2018 som følge av organisatoriske endringer. Tallene for 2018 er korrigert i årets rapport.

Tabell 23 viser fordeling av medarbeidere med minoritetsbakgrunn

Tabell 23 - Organisasjon

Tabell 24 viser utvalgte nøkkeltall knyttet til medarbeidere for 2017–2019

Tabell 24 - Organisasjon

Tabell 25 viser fordeling av kjønn og lønn

Tabell 25 - Organisasjon
1) Tallet angir prosentvis forhold mellom kvinner og menn. Positivt tall i kvinners favør.

Tabell 26 viser nøkkeltall for Eiendom

Tabell 26 - Organisasjon
1) Inkludert 8,7 millioner kroner til leietakertilpasning Eyvind Lyches vei 10 i 2018 og 21,5 mill. i 2019. I tillegg kommer 270,8 mill. til formuesbevarende vedlikehold og oppgradering som er belastet investeringsbudsjettet. 2) Arealene inkluderer førskolelokaler, skolelokaler, institusjonslokaler, idrettsbygg, kulturbygg og administrasjonslokaler (Kommunegården medtatt i sin helhet).
Tabell 020 - Organisasjon (uten tabellnummer)

Bærum kommune har følgende eierposisjoner/-interesser

Bærum kommune har følgende eierposisjoner/-interesser

I 2019 vedtok kommunestyret rutiner for valg av styremedlemmer til selskaper der kommunen har eierinteresser, samt å opprette et styrekandidatregister. Selskapet VEAS er inne i en omdanningsfase, og kommunestyret har som en av tre eiere vedtatt en omdanning til aksjeselskap. Bærum kommune deltok ikke i aksjeutvidelsen i SIMULA, og kommunens eierandel ble redusert fra 14,28 prosent til 9,24 prosent. Eierutvalget har gjennomført eier-/dialogmøter med de selskapene hvor kommunen har en betydelig eierinteresse.