Alle elever i Bærum skal få maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang. Bærumsskolen skal være en inspirerende foregangsskole som legger vekt på langsiktig og systematisk utviklingsarbeid.

Oppvekst skole 2019

Viktige resultater og innsatser i 2019

 • PP-tjenesten har gjennomført en omfattende organisatorisk og faglig endring som har sikret barn og unge bistand i henhold til nasjonale retningslinjer.
 • Bærumsskolen fortsetter å ha gode resultater i nasjonale prøver på alle trinn og i alle prøver. I motsetning til nasjonale tendenser, er det små forskjeller mellom gutter og jenter på barnetrinnet i Bærum.
 • Etter en ekstern gjennomgang av Haug skole er det iverksatt tiltak for å sikre et bærekraftig skoletilbud.
 • Inngått avtale med UiO om forskning på digital skolehverdag og fått tildelt syv millioner kroner fra Norsk forskningsråd til prosjektet.
 • Utviklet et interaktivt undervisningsopplegg i nettvett for elever på 1.–10. trinn i samarbeid med Telenor som et ledd i bærumsskolens målrettede innsats innen digital dannelse og trygge barn og unge på nett.
 • Pilotordning hvor nyankomne minoritetsspråklige elever starter direkte ved sin nærskole. Det er etablert innføringsklasser for elevene på 8.–10. trinn som en del av ordinær ungdomsskole, og utviklet faglig veiledere for kvalitet i opplæringsløpet for denne elevgruppen.
 • Gjennomført målrettede innsatser innen videreutdanning og kompetanseheving for bærumsskolens lærere. Det er opprettet systematisk oppfølging i lærende nettverk innen eksempelvis tidlig innsats for barn i risiko og trygg skolehverdag.
 • Åpnet nye Bekkestua barneskole for 800 elever med tekniske løsninger som åpner for nye og fremtidsrettede undervisningsformer. Bygget er tilrettelagt som samfunnshus for lokalbefolkningen.

Utfordringer fremover

 • utvikle sømløse tjenester for barn og unge med store og sammensatte tilretteleggingsbehov, på tvers av profesjoner og sektorer
 • gi medarbeidere omstillingskompetanse og tilby relevant videreutdanning i tråd med samfunnsendringer og økonomiske rammebetingelser
 • identifisere transformasjon og effekt i arbeidsprosesser i leder-, lærer- og elevrollen i forbindelse med tilgang på digitale løsninger
 • følge nøye med på konsekvensene av den nasjonale lærernormen
 • utvikle skolebyggene som lokalmiljøets samfunnshus som legger til rette for inkludering, frivillighet og innbyggersamarbeid
 • forberede og implementere ny nasjonal læreplanreform 2020 i bærumsskolen

Tabell 14 viser nøkkeltall for Oppvekst skole

Tabell 14 - Oppvekst skole
1) Tall i parentes er elever fra andre kommuner.