Oppvekst barnehage skal fremme inkludering, medvirkning og mestring – og tidlig innsats. Barnehagene skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Oppvekst barnehage 2019

Viktige resultater og innsatser i 2019

 • Resultatene i barneverntjenesten viser færre plasseringer i institusjon og færre inngripende akutte plasseringer. En større andel barn får hjelp i form av spesialiserte, virksomme barnevernfaglige hjelpetiltak.
 • Barneverntjenesten har innført hjelpetiltaket ABC, som gir hjemmebasert barnevernfaglig veiledning til foreldre med barn 0–2 år. I tillegg er forskningsprosjektet KOBA om forsterket skolestøtte til barn med tiltak fra barneverntjenesten, ferdigstilt.
 • Andel minoritetsspråklige barn i barnehagene har økt betydelig etter rekrutteringsinnsats.
 • Høvik og Lønnås barnehager er godkjent som universitetsbarnehager. Bærum kommune som barnehageeier tar gjennom dette medansvar for utdanningen av nye barnehagelærere.
 • Det er igangsatt felles inntak til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, i et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, kommunal psykisk helsetjeneste og PP-tjenesten.
 • I samarbeid med Forandringsfabrikken og Psykisk helseproffene har Psykisk helsetjeneste barn og unge utviklet opplegg for systematisk innhenting av brukererfaringer. Barnehagenes veiledningssenter er et lavterskeltilbud til barnehagene. I 2019 kontaktet 124 barnehager veiledningssenteret for å få bistand i sitt arbeid både på individ- og systemnivå.
 • Sykefraværet i barnehagene er redusert som følge av målrettet arbeid på alle nivåer – og godt samarbeid med NAV og NAV Arbeidslivssenter.

Utfordringer fremover

 • Barnehagene må ha nødvendig og gjennomgående kvalitet for å være bærekraftige, og for å kunne bidra i arbeidet med tidlig innsats.
 • I 2022 trer barnevernreformen i kraft, med overføring av oppgaver fra stat til kommune på barnevernområdet. Barnevernets finansieringsmodell endres vesentlig. Det er usikkert hvordan ny finansieringsmodell vil påvirke kommunens utgifter.
 • Underdekning på utdannede helsesykepleiere gir rekrutteringsutfordringer til helsesykepleierstillinger.
 • Oppgavefordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er et område som må vektlegges. Det må fortsatt arbeides for en mest mulig strømlinjeformet samarbeids-struktur.
 • Antall unge med store psykiske lidelser fortsetter å øke. 

Tabell 15 viser nøkkeltall for Oppvekst barnehage

Tabell 15 . Oppvekst barnehage
1) For Oppvekst barnehage bygger nøkkeltallene på rapportering til SSB per 15.12.2019. Nye plasser åpnet etter denne dato er ikke med. 2) Fra 2019 går rapporteringen til SSB per 15.12. på antall barn med vedtak etter barnehagelovens §§ 19 A, G, H. 3) Indikatoren er endret fra antall barn med tiltak i gjennomsnitt gjennom året, til antall barn med tiltak i løpet av året.