Opplevelser, læring, engasjement og deltakelse.

Viktige resultater og innsatser i 2019

Kultur og bibliotek

 • Bærum bibliotek har hatt stor økning i både besøk og utlån.
 • I prosjekt Sommerles deltok 3 000 barn i 1.–7. klasse og leste over 4 millioner sider.
 • Biblioteket på Bekkestua fikk besøk av H.K.H. Kronprinsessens Bokbane.
 • Bærum Kulturhus har gjennomført et pilotprosjekt for overføring av forestillinger til beboere på sykehjemmene.
 • Nettsiden Arrangementsporten – en dør inn til kommunens etater for arrangører – er lansert.
 • Kulturarenaen Tanken er blitt en del av Bærum Kulturhus.
 • En rekke store arrangementer og markeringer i 2019: Fischer Random Chess Championship, X Games, Kadetten, Sandvika Byfest, Kulturnatt Elvelangs og Kunst rett vest.

Park, idrett, landbruk og landskapsvern

 • Kadettangen og første byggetrinn av Elvepromenaden i Sandvika åpnet.
 • Det er etablert tursti og trapp fra Hiltonåsen til Åsløkkveien, ny gapahuk ved Brunkollen dagsturhytte, belysning og vannpost ved Storøya hundepark.
 • Levretoppen og Almelien lekeplasser er oppgradert.
 • Bærum kommune deltar i forskningsprosjekt om fremtidens kunstgressbaner, sammen med SIAT (NTNU), Viken og Trøndelag fylkeskommuner.
 • Landbrukskontoret har tatt initiativ til og samlet 40 gårdbrukere fra Lier, nye Asker og Bærum som vil satse på gården som ressurs.
 • Pilegrimsleden er forlenget fra Asker til Haslum kirke. Den er merket med lilla i Bærumskart.

Kirke, gravplasser og andre religiøse formål

 • Klokketårnet på Lilleøya gravlund på Fornebu er ferdigstilt. Gravplassen ferdigstilles våren 2021.
 • Ved Steinsskogen gravlund er en steinmur og klokketårnet satt i stand.
 • Bærum kommune var vertskap for Fagdager for krematorier som holdes årlig.
 • Kommunen og Kirkelig fellesråd har inngått en ny samarbeidsavtale, som erstatter Tjenesteytingsavtalen fra 1997.
 • Avtalen regulerer formen for samhandling, kontakt, kommunens rutiner for budsjettering og utbetaling av tilskudd.

Utfordringer fremover

 • øke satsingen på digitale medier, digital formidling og selvbetjening ved Bærum bibliotek, inkludert meråpent bibliotek
 • bidra til at kultur og kulturnæring er en sentral kraft i by- og stedsutviklingen
 • utvikle og koordinere frivillighetsarbeidet og utarbeide en frivillighetspolicy
 • stor slitasje på viktige natur- og friluftslivsområder
 • generasjonsskifte og rekruttering av unge som vil drive gårdsbruk
 • erosjon og forurensende avrenning til vassdragene i Bærum
 • tilstrekkelig kapasitet ved ordinære idretts- og nærmiljøanlegg for å møte en økende befolkning
 • sikre kulturvern i by- og stedsutviklingen

Tabell 18 viser nøkkeltall for kultur og fritid

Tabell 18 - Natur, fritid, kultur
1) Biblioteket på Rykkinn var stengt fra februar 2018 til august 2018 på grunn av oppgradering. Biblioteket i Sandvika var stengt i mai 2018 på grunn av flytting til nye lokaler. 2) Av tilskuddet gjelder 7 958 000 Henie Onstad Kunstsenter i 2019, hvorav 3 000 000 var jubileumsgave (også i 2018).

Tabell 19 viser nøkkeltall for idrett

Tabell 19 - idrett

Tabell 20 viser nøkkeltall for kirke og andre religiøse formål

Tabell 20 - Idrett