Lederkommentarer-kommunedirektor-Erik-Kjeldstadli

Kommune for fremtiden

Bærum kommune leverer nok en gang et godt økonomisk resultat. I 2019 er resultatet 231 millioner kroner, noe som skyldes høyere skatteinngang og avkastning fra fond samt balanse i driften. Det er vi veldig tilfreds med. Men et godt resultat må ikke tilsløre de utfordringene som ligger foran oss. Det er nå, og i de kommende 3–5 årene, vi har handlingsrom til å forme fremtidens kommune.

2019 har vært et viktig år for å legge til rette for å møte fremtiden; vi har lagt planene for omstillingsarbeidet, vedtatt viktige føringer for Fornebu og fremtidens byutvikling, etablert oss som kunnskapskommune og tatt viktige skritt i arbeidet for samarbeidet med innbyggere og frivillighet. Sist, men ikke minst er klimaklok kommune i ferd med å befeste seg i bærumssamfunnet.

Tenke langt – handle nå har vært en sentral parole for handlingsprogrammet de seneste årene. Langsiktig tenking er viktig for å forberede kommunen og innbyggerne på behovene som oppstår i årene som kommer. Kommunen må ta langsiktige grep for å kunne møte fremtidige utfordringer på en god måte.

Omstilling 2024 – med kvalitet og bærekraft

Hvorfor? Hva? og Hvordan? Kan vi svare godt og forståelig på de tre spørsmålene har vi et godt grunnlag for et arbeid hvor medarbeidere, tillitsvalgte og vernetjeneste involveres, utfordres og ansvarliggjøres. Det er også et godt grunnlag for innbyggerinvolvering og gode politiske beslutninger.

Omstilling med kvalitet og bærekraft handler blant annet om å:

legge til rette for å redusere behov for tjenester, blant annet gjennom tidlig innsats og forebygging, mestring og selvhjulpenhet

  • vurdere dekningsgrader, enhetskostnader, kvalitet og omfang på tjenestene, basert på kunnskapsbasert planlegging, styring og kvalitetsforbedring – og nye måter aring; kombinere kvalitet, fag, teknologi og ressurser på
  • endre organisering og oppgaveløsning, blant annet ved å etablere større og mer robuste enheter og ved å ta i bruk nye digitale arbeidsformer og mer arealeffektive bygg
  • øke effektiviseringstakten med årlige innsparinger

Nye løsninger skal skapes i tett samarbeid med innbyggere, organisasjoner og næringsliv – med vekt på innbyggersamarbeid, samskaping og tjeneste- og teknologideling.

Planen for Omstilling 2024, versjon 1.0, som involverer hele organisasjonen, ble lagt frem i forbindelse medHandlingsprogrammet 2020–2023.

Sammen om velferd, som handler om utvikling av fremtidens velferdstjenester, skal sees i sammenheng med Omstilling 2024.

I det videre arbeidet skal Bærum kommune sikre:

  1. riktige tjenester med rett kvalitet og omfang,
  2. tjenester med effekt
  3. tverrfaglighet og implementering av en ny samhandlingsmodell
  4. god og tilgjengelig informasjon om tjenestene til både innbyggere og medarbeidere.

Fornebu og fremtidens byutvikling

Vi utarbeider gode byutviklingsplaner for Sandvika, Fornebu og Bekkestua, som samtidig vektlegger naturverdiene og sikrer grønne korridorer og nye parker og lekearealer for befolkningen. En klimaklok by- og stedsutvikling er en forutsetning for å nå målene i Bærums Klimastrategi 2030 – en bypolitikk som passer Bærum.

Kommunedelplan 3 for Fornebu er vedtatt i kommunestyret – en moderne, tidsriktig og urban plan som legger grunnlaget for videre utvikling på Fornebu med byen, parken og landet. KDP3 legger også grunnlaget for finansiering av skolebygg, barnehager og sykehjem, samt Fornebubanen som etter planene skal stå klar i 2026/2027.

Sandvika står foran en betydelig utvikling, og en aktiv bypolitikk har som ambisjon å styre innhold og utforming av de ulike områdene. Gjennom bevisst byledelse og et tankesett hvor kultur og kulturelt drevet byutvikling gis plass, vil Sandvika videreutvikles som en mangfoldig og attraktiv by.

Kunnskapskommunen

Kommunen må tenke nytt, og innovasjon er en forutsetning for å møte behovet for omstilling. Bærum kommune har lykkes med å skape en synlig innovasjonskultur. Innsatsen rettes nå mot å ta i bruk løsninger og å hente ut gevinsten av løsningene, og samtidig må kommunen dele kunnskap og erfaringer med samfunnet rundt.

I 2019 inngikk Bærum kommune to viktige samarbeidsavtaler: med NTNU og VID. Samarbeidet skal styrke relasjonene mellom Bærum kommune og NTNU slik at man kan bidra til innovasjon og utvikling av ny kunnskap og kompetanse. Et viktig mål med samarbeidet er å styrke den kunnskapsbaserte utviklingen av de kommunale tjenestene basert på digital og bærekraftig kvalitet.

Frivillighet og innbyggersamarbeid

Bærum kommune har satt en ny dagsorden for hvordan samarbeid mellom innbyggere og kommunen kan utvikles. Utfordringene vi står foran de neste tiårene, vil også kreve et større samfunnsansvar fra alle. Fremtidens Bærum må i langt større grad bygge på aktive innbyggere som tar ansvar og bidrar til fellesskapet.

Innbyggere deltar allerede i ulike roller i foreninger, og som blant annet dugnadsarbeidere, som nabo og som del av et lokalsamfunn. Men det ligger en ubrukt ressurs hos kommunens innbyggere som kan utløses hvis kommunen aktivt inviterer, og i fellesskap med innbyggere og sivilsamfunnet, utvikler arenaer, metoder, arbeidsformer og tilrettelegging for innbyggeres deltakelse og engasjement.

Kommunestyret har vedtatt ambisiøse mål for en ny giv i frivilligarbeidet, og en satsing frem mot Frivillighetens år i 2022.

Bærum er et internasjonalt samfunn med over 140 nasjonaliteter. De ressursene som ligger i dette mangfoldet, skal synliggjøres og benyttes. Derfor er det viktig å inkludere det globale Bærum til partnerskap og fellesskap, også med vekt på arbeid og utdanning.

Sluttord

De neste ti årene vil utfordre oss. Omstilling er stikkordet. Spørsmålet er ikke om vi skal omstille oss, men hvordan. Innovasjon, innbyggersamarbeid, frivillighet og samskaping er viktige komponenter som hver for seg og sammen kan medvirke til å utvikle Ett Bærum – med innbyggerne i sentrum.

Tenker langt – handler nå!

Erik Kjeldstadli kommunedirektør i Bærum