Bærum kommunes klimaklok-satsing skal bidra til det grønne skiftet. Alle deler av bærumssamfunnet – innbyggere, næringsliv, organisasjoner, folkevalgte og kommunens virksomhet – skal mobiliseres i arbeidet for å nå de internasjonale og nasjonale klimamålene. I 2020 skal Bærum kommune være etablert som en miljø og klimaklok kommune, noe som krever innsats fra hele virksomheten, og som gjenspeiles i aktivitetene gjennomført i 2019.

Klima - Årsrapport 2019

Miljøledelse og engasjement

Bærum kommune deltar i det globale nettverket Global Covenant of Mayors for Climate and Energy og kommunen rapporterer klimatilpasninger og klimagassreduksjoner. Gjennom denne rapporteringen ble Bærum kommune vurdert til å være blant de beste på klimaledelse og for å ha robuste strategier og gode tiltak. 2019 er det andre året Bærum kommer på A-listen etter vurdering av organisasjonen Carbon Disclosure Project.

Bærum kommune startet et samarbeid med United 4 Sustainable Smart Cities (U4SSC), nasjonalt FN-nettverk UNECE og Centre of Excellence for å innarbeide FNs bærekraftsmål i kommuneplanen og kommunens klima- og bærekraftsarbeid.

Bærum kommune deltar sammen med SmartCity Bærum i nettverket Smartbyene og har ledet mobilitetsgruppen innenfor dette nettverket.

Enkelte avdelinger i kommunen, som Vann og avløp, har i 2019 blitt sertifisert i henhold til ISO 14001 – miljøledelse. Eiendom har i tillegg gjennomført første trinn av sertifisering i henhold til ISO 14001 og ISO 50001 – Energiledelse.

I klimaarbeidet ønsker kommunen å prøve ut nye former for innbyggersamarbeid slik at innbyggernes synspunkter kommer bedre frem. I 2019 ble innbyggerpanelet brukt for å få innspill til klimaarbeidet med fokus på klimaklok ressursbruk. Det var høy deltagelse og bred enighet om at privatpersoner kan bidra til å redusere klimagassutslippene. Innspillene tas med i den kommende revisjonen av Klimastrategi 2030.

Kommunikasjon, synlighet og kampanjer har vært prioritert i klimaarbeidet i 2019. Noen aktiviteter som ble gjennomført:

 • deltagelse og innlegg på Urban Future Global Conference i forbindelse med Oslo Miljøhovedstad og Arendalsuka i august
 • prosjektet Bærumsfolk i samarbeid med cChange, der 30 bæringer inviteres til å gjennomføre en klimautfordring i 30 dager
 • kampanjen Tekstilaksjonen 2019, med fokus på klær og forbruk rettet mot videregående skoler i Bærum
 • bilfri barnehagedag under den europeiske mobilitetsuken i september
 • flere sykkelaksjoner: Sykle til jobben, Synlig syklist og SmartBike for næringsliv og innbyggere

Samarbeid med næringslivet gjennom SmartCity Bærum:

 • konseptutredning Helelektrisk klimavennlig mobilitet på Fornebu i samarbeid med de største utbyggerne på Fornebu
 • pilot med testing av 100 elektriske sparkesykler på Fornebu

Rapportering og klimabudsjett

For å måle utslippsreduksjoner og utviklingen av en klimaklok kommune, ble det for første gang lagt frem et klimabudsjett for Bærum kommune i Handlingsprogram 2020–2023. Klimabudsjett vil være et viktig styringsverktøy for å vurdere riktige tiltak, kostnader og gjennomføring. Budsjettet skal videreutvikles i 2020 i forbindelse med revisjon av Klimastrategi 2030.

Klimaregnskap for Bærum kommune viser en nedgang i klimagassutslippene med 26 prosent i 2017 i forhold til utslippene i 2009. Utslippsreduksjonen kommer hovedsakelig fra overgangen til utslippsfrie kjøretøy og utfasing av fossil olje til oppvarming av boliger.

Klimaklok ressursbruk

I arbeidet med å etablere Bærum som en miljø- og klimaklok kommune må hele virksomheten bidra. En rekke tiltak og aktiviteter er gjennomført for å få til dette:

 • Bærum kommune har i likhet med flere kommuner utarbeidet egne retningslinjer for å kvitte seg med engangsplast.
 • Kommunen har inngått medlemskap i Nettverk for miljømerket innkjøp, i regi av Stiftelsen Miljømerking i Norge, for å få bistand til å følge opp mål i klimastrategien om å øke innkjøp av miljø- og klimatilpassede produkter og tjenester.
 • Bærum kommune har inngått samarbeidsavtale med Matvett om prosjektet KuttMatsvinn2020 som en del av det pågående arbeidet for å redusere matsvinn ved kommunens sykehjem.
 • Utsortering av matavfall har minket restavfallsmengden med over 40 prosent, og en egen container for gjenbruk er etablert på Isi avfallsstasjon.

Klimakloke skoler og barnehager

Ved flere ungdomsskoler har det i samarbeid med Framtiden i våre hender blitt gjennomført egen undervisning med fokus på hvordan matsvinn kan reduseres.

Gjennom Grønt Flagg-sertifiseringen av de kommunale barnehagene har kildesortering og gjenvinning vært et utvalgt tema barnehagene skal jobbe med.

Eiendom og kommunale bygg

 • Forprosjekt Emballasjesmart byggeplass har fått støtte fra Forskningsrådet.
 • Energiforbruket i kommunale bygg er redusert med 5,2 prosent siden 2016.

Aktiv mobilitet og utslippsfri transport

 • Kommunen fortsetter å erstatte fossile kjøretøy til bruk i tjenesten med utslippsfrie kjøretøy og med å legge til rette for etablering av ladeinfrastruktur.
 • 21 elbiler, 10 el-varebiler og 1 biogassdrevet lastebil ble kjøpt inn i 2019.
 • Klimagassutslippene fra kommunens personbilpark er redusert med 25 prosent i 2019.
 • Tilskuddsordningen for etablering av ladepunkter i boligselskaper og sameier er videreført.

Miljø-, vann- og naturforvaltning

Noen gjennomførte tiltak:

 • Handlingsplan for overvann er lagt frem som en del av kommunens klimatilpasningsarbeid, og er et resultat av en bred involveringsprosess.
 • 76 dekar skogareal er vernet gjennom ordningen for frivillig vern.
 • Bekjempelse av fremmede arter, samt trerydding og slått på gjengrodde enger.
 • Utviklet langgress- og blomsterenger for pollinerende insekter.
 • Åpning av Dælibekken langs Bærumsveien som et klimatilpasningstiltak.
 • Punktering av egg fra grågås og hvitkinngås som bestandsregulerende tiltak.

Bærums klimafond og klimasats

I 2019 ble 9,1 millioner kroner disponert til ulike tiltak i handlingsplanen til Klimastrategi 2030 og aktiviteter for å følge opp klimaarbeidet. 

Bærum fikk i 2019 tilsagn om tilskudd til fem nye klimasatsprosjekter, hovedsakelig innenfor mobilitet.