Tjenestene skal ivareta innbyggernes behov for helse- og sosialtjenester og retter seg både mot hele befolkningen og spesielle målgrupper.

Viktige resultater og innsatser i 2019

 • 70,6 prosent av flyktningene i Bærum kom i jobb eller utdanning etter endt introduksjonsprogram. Resultatet på landsbasis var i 2018 på 67 prosent.
 • Det er utviklet nye tilbud om fagopplæring for flyktninger med liten eller ingen skolebakgrunn.
 • 89 personer avsluttet Kvalifiseringsprogrammet i NAV. Av disse gikk 67 prosent til arbeid, på landsbasis var det 51 prosent i 2018.
 • Antall sosialhjelpsmottakere er redusert med 51 personer til 2 113. • Oppfølgingstjenester psykisk helse og rus har etablert et døgnkontinuerlig tjenestetilbud.
 • Bærum har fra 2019 tatt imot utskrivningsklare pasienter også innen psykisk helse og rus.
 • Kommunen har igangsatt en samordnet innsats for lavinntektsfamilier, slik at flere får mulighet til å eie sin egen bolig og til bedre oppvekstsvilkår for sine barn.
 • Helse og sosial viderefører en god innovasjonskultur og ble også i 2019 tildelt kommunens innovasjonspris.
 • Etablering av 15 nye fastlegestillinger ble igangsatt i 2019.

Utfordringer fremover

 • Antall overføringsflyktninger øker, og det stilles krav til mer oppfølging og tilpasset kvalifiseringstilbud.
 • Andel sosialhjelpsmottakere med lav utdanning og lave norskkunnskaper øker.
 • Antall brukere med store og sammensatte behov innen psykisk helse og rus øker. Dette krever ytterligere satsning på egnede boliger, aktivitet og arbeidsrettede tilbud til målgruppen.
 • Bærums folkehelseprofil viser forskjeller i forventet levealder på bakgrunn av utdanning, inntekt og andre sosioøkonomiske kjennetegn.
 • I tråd med økt antall eldre, stilles det krav til ergo- og fysioterapitjenesten og til hjelpemidler til voksne.

Tabell 17 viser nøkkeltall for Helse og sosial

Tabell 17 - Helse og sosial
1) Herav 25 familiegjenforente og 4 enslige mindreårige. 2) Herunder 70 personalboliger, baser, fellesareal og 1 068 velferdsboliger. 3) Dette gjelder både beboere i omsorgsboliger innen rus og psykisk helse, kjøp av utenbygdsplasser samt ambulerende tjenester innen rus og psykisk helse. Økningen fra 2017 til 2018 skyldes i hovedsak at det også gis vedtak til brukere med rusutfordringer.