I 2019 økte antallet innbyggere med 891 personer (0,7 prosent), og per 31. desember 2019 bodde det 127 732 personer i Bærum kommune.

Befolkningsutvikling -2019  barn som leker

Boligbygging i Bærum

Boligbygging er viktig for kommunens befolkningsutvikling på lengre sikt. Kommunen legger vekt på å styre framtidig utbygging til knutepunkter og sentrumsområder langs eksisterende banestrekninger. Dette for å kunne redusere behovet for transport med privatbil. De viktigste utbyggingsområdene i Bærum er Sandvika, Fornebu og bybåndet (de delene av byggesonen som ligger innenfor gangavstand til tog- og metrobanestasjoner). I 2019 ble det ferdigstilt 401 boliger i Bærum. 52 prosent av boligene ble bygd innenfor prioriterte knutepunkter med god kollektivdekning. Cirka 76 prosent av boligene som ble bygd og ferdigstilt i 2019, var leiligheter. I 2019 ble det igangsatt bygging av 745 nye boliger.

Figur 3 viser vekstkomponenter og årlig vekst 2000–2019

Figur 3 - Befolkningsutvikling

Tabell 7 viser boligproduksjon for årene 2007–2019

Figur 3 - Befolkningsutvikling