Natur, kultur, fritid og kirke

Deltakelse i natur-, kultur- og fritidsaktiviteter i Bærum skal bety gode opplevelser for alle.

Viktige resultater og innsatser i 2018

Kultur og bibliotek

 • Bærum Kulturhus har styrket sin rolle som nasjonal og internasjonal arena for formidling og produksjon. I Møt-serien ble byene Wroclaw og Barcelona løftet frem.
 • Fra oktober 2018 er Tanken, regionalt kompetansesenter for musikk og kulturnæringer, innlemmet i Bærum Kulturhus.
 • Nasjonalt Talentprogram for Samtidsdans er etablert i samarbeid med Nagelhus Schia Produksjoner og med støtte fra Talent Norge. Bærum Kulturhus har også vært arena for DanseFot, fylkets talentsatsing for unge dansere, og har gjennomført en rekke andre nettverks- og kompetansebyggende tiltak.
 • Bærum bibliotek har befestet posisjonen som lokale litteraturhus. Biblioteket i Sandvika og på Rykkinn har flyttet inn i tidsriktige lokaler.
 • Med ny og tilrettelagt festplass på Kadettangen, ble det gjennomført nye arrangementer som Kadetten musikkfestival og Sandvika klassiske båter.
 • Frivilligheten er styrket med Fornebupiloten og Rykkinn frivilligsentral.
 • Kunst- og kulturhuset Sjøholmen overtok lokalene etter en omfattende oppussing, og er blitt bindeleddet mellom Sandvika by og Henie Onstad Kunstsenter. Jason Taylors undervannskunst har fått stor oppmerksomhet.

Park, idrett, landbruk og landskapsvern

 • Det er vedtatt ny plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv og ny utomhusveileder.
 • Etablert mentorordning for landbruket i Bærum.
 • Det er utbetalt avlingsskadetilskudd fra staten til 24 bønder på til sammen 6,5 millioner kroner.
 • Vassmyråsen er vedtatt opprettet som naturreservat, arealet er på 380 dekar.
 • Ny utfartsparkeringsplass på Franskleiv er etablert og nye lekeapparater på Nedre Gupu er på plass. Hundekjørerløype i Vestmarka på 12 kilometer og Rolfstangen brettseileranlegg er ferdigstilt.
 • Uteområdene på Sjøholmen er oppgradert med blant annet tilbud for utendørsaktiviteter.
 • Deltatt i forskningsprosjekt Et samarbeid om fremtidens kunstgressbaner sammen med NTNU (SIAT), Østfold/Akershus og Trøndelag fylkeskommuner.

Kirke, gravplasser og andre religiøse formål

 • Lommedalen kirke ferdig oppgradert.
 • Rehabilitering og oppgradering av ni gravfelt på Bryn kirkegård sikrer videre bruk og gjenbruk av cirka 870 kistegraver.
 • Driftsgården på Bryn kirkegård har fått delvis nytt lager og overbygde sand- og jordbinger.

Utfordringer fremover

 • Sikre at Bærum Kulturhus er en sentral identitetsmarkør i hovedstadsregionens kulturtilbud.
 • Gjennomføre oppgradering av Sandvika Teater, Tanken og Lille Scene.
 • Fullføre Prosjekt Meråpent for Bærum bibliotek, som vil gi økt tilgjengelighet og synlighet for brukere.
 • Ivareta kultur i by- og stedsutviklingen.
 • Sikre en tilstrekkelig ivaretakelse av naturmangfold og blågrønn struktur i plan- og byggesaksbehandlingen.
 • Tilstrekkelig kapasitet ved ordinære idretts- og nærmiljøanlegg for å møte en økende befolkning.
 • Nå målet om avsetning av fast prosentandel til kunst ved nybygg og rehabilitering av kommunale bygg.
 • Videreutvikling av Haslum krematorium for at etterlatte skal kunne være med ved kremasjon.
 • Økende behov for utskifting og rehabilitering ved gravplassene.
Tabell viser nøkkeltall for kultur og fritid
Tabell viser nøkkeltall for barn og idrett
Tabell viser nøkkeltall for kirke og andre religiøse formål
KApittel 11 Bildet viser en elbil i elbilpoolen Bærum kommune

Tekniske tjenester, inkludert plan- og bygningstjenesten

Høy kvalitet på disse tjenestene er viktig for innbyggerne, miljøet og samfunnsutviklingen.

Viktige resultater og innsatser i 2018

Planlegging og byggesaksbehandling

 • Ferdigstilt flere store planarbeider, blant annet KDP3 Fornebu, Områdeplan for Stabekk sentrum, Områdeplan for Fossum, og Sykkelstrategien.
 • Gjennomført gode prosesser for utvikling av Lysaker, Høvik og Sandvika. Mulighetsstudier for Sjøfronten og Høvik gir et godt utgangspunkt for videre planlegging.
 • Iverksatt tiltak for å redusere restansene innen byggesaksområdet.
 • Digitaliseringsarbeidet fortsetter. Vi tilbyr nå «automatisert situasjonskart med naboliste» og viktige geodataarkiver er skannet.
 • Sandvika fjordpark på Kadettangen ble tatt i bruk og er blitt Oslofjordens fineste bynære badeplass med stupetårn, strand, parkarealer og aktivitetsanlegg.

Transport, vei og trafikk

 • Kommunens elbil-pool i Sandvika ble etablert og driftes i samarbeid med Veiledningstorget.
 • Innfartsparkeringsplassen på Jar er utvidet.
 • Nytt saksbehandlingssystem for HC-brukere koblet opp mot nasjonalt register.
 • Belysning av gangfelt i Øygardveien og Granåsen/Eiksveien og opparbeidet fortau i Angerstveien og Tanumveien, samt opphøyd gangfelt i Snarøyveien ved Mario Caprinos vei.
 • Vann, avløp og renovasjon
 • I 2018 har antallet innbyggertimer uten vann (ikke varslet) vært 3 211 timer mot 7 369 timer i 2017.
 • Hele Bærum gjennomførte kildesortering av matavfall med svært god effekt – 62 prosent utsortert matavfall.
 • Alle innsamlingsbilene for renovasjon går på biogass.

Utfordringer fremover

 • Mangfold og kvalitet må ivaretas med god planlegging, medvirkning og en bypolitikk med et langsiktig perspektiv. Utvikling av Sandvika som kommune- og regionsenter krever særskilt oppmerksomhet.
 • Økt etterspørsel etter tjenestene krever sterkere prioritering mellom saker og fokus på forenkling og effektivisering. Balanse i inntekter og utgifter i selvkostområder må følges nøye.
 • Fremtidsrettet kompetanse må bygges systematisk. Digitalisering og bruk av ny teknologi er særlig viktig, men også kompetanse innen prosjektledelse, involvering og formidling må videreutvikles.
 • Vedtatt klimastrategi må omsettes i praksis. Samtidig må naturmangfold og andre miljøutfordringer gis oppmerksomhet.
 • God veidrift for å takle klimaendringer med stor variasjon i nedbør og snø krever økt ressursinnsats, også for å innhente etterslep på veivedlikeholdet. Manglende permanent snødeponi krever midlertidige
  løsninger.
 • Økt satsing på sykkel og gange vil kreve mer vedlikehold av gang- og sykkelveinettet, spesielt vinterstid.
 • El-teknologien for tyngre varebiler og arbeidsmaskiner er ikke tilstrekkelig utviklet og tilfredsstiller ikke brukerbehovene.
 • Godkjenning fra Fylkesmann for etterdrift av avfallsdeponiene i Bærum.
 • Behov for ny innsamlingsløsning for farlig avfall fra husholdningene.
Tabell viser nøkkeltall for Tekniske tjenester