Formannskapet består av 13 medlemmer som velges av og blant kommunestyrets medlemmer etter partienes forholdsvise representasjon i kommunestyret.

Kommunestyret

Kommunestyret har ansvar for kommunens samlede virksomhet og handler på vegne av kommunen i alle saker som ikke er delegert til andre kommunale organer. Kommunestyret er kommunens øverste styringsorgan og består av 51 representanter.

Kommunestyret avviklet 11 møter og behandlet totalt 127 saker i 2018.

Kommunestyret avholdt tre større interne seminarer i 2018: Fornebuplanlegging, Det internasjonale Bærum – mangfold, integrering og innvandring og Mobilitet og fremtidens kollektivtjenester.

Formannskapet

Formannskapet består av 13 medlemmer som velges av og blant kommunestyrets medlemmer etter partienes forholdsvise representasjon i kommunestyret. Ordfører og varaordfører er medlemmer av formannskapet.

Formannskapet avviklet 18 møter og behandlet totalt 228 saker i 2018.

Våren 2018 gjennomførte formannskapet befaring/seminar til utvalgte steder i Oslo for å innhente kunnskap og inspirasjon til organisering og innhold for Presterud gård. Dette ble fulgt opp med en workshop som en del av et todagers høstseminar med temaet: Samskapende sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap, trender, offentlig sektor i 20-årene. Formannskapet gjennomførte høringsmøter om kommunens arealdel og klimastrategi 2030.

Politisk utvalgsstruktur

Kommunestyret har opprettet åtte politiske utvalg. Disse er: hovedutvalg barn og unge, hovedutvalg bistand og omsorg, hovedutvalg miljø, idrett og kultur, planutvalget, eierutvalget, utvalg for samarbeid, klagenemnden og kontrollutvalget. Utvalgene har avgjørelsesmyndighet innenfor sine områder og rammer som er gitt i lov eller vedtatt i kommunestyret. Kommunen har videre et eldreråd, et råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne samt et ungdomsråd. 

I tillegg er det et reglementsutvalg, et godtgjøringsvalg, samt et utvalg som ivaretar arbeidsgiveransvaret for rådmannsstillingen.

Forvaltning av rådhuset

Den daglige forvaltningen og driften av rådhuset ivaretas av politisk sekretariat og kommunens eiendomsavdeling i fellesskap. I 2018 er det i møteromsfløyen blitt investert i moderne TV-skjermer og tilhørende tekniske løsninger og utstyr. Det er også skjerpet inn på adgangskontrollen til rådhuset. 

Det er etablert felles løsninger for kaffemaskiner, rekvisita, kopieringsmaskiner mv. Det er videre etablert en bilpool for elbiler samt elsykkelutlån. I kjelleren i rådhuset har DigIT etablert nytt datasenter for digital infrastruktur.

Politisk sekretariat/ordførerens kontor

Politisk sekretariat dekker de praktiske sekretariatsfunksjonene for den politiske virksomheten i Bærum kommune. Sekretariatet har også ansvaret for den praktiske tilretteleggingen og gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget og for den årlige TV-aksjonen.

Ordførerens kontor planlegger, forbereder og bistår ved gjennomføring av representasjonsoppgaver for politisk ledelse. Sekretariatet bistår også i utarbeidelse av presentasjoner, tekster til media og taleskriving. Ordføreren deltar regelmessig på seminarer, konferanser, folkemøter, bedriftsbesøk, prisutdelinger, kulturarrangementer og jubiléer og markeringer, herunder 8. og 17. mai. Hun bidrar også med hilsener i programblader og jubileumstidsskrifter.

Den politiske ledelsen er på vegne av kommunen jevnlig vertskap for ulike tilstelninger og arrangementer, som for eksempel redningsdåd, idrettsgalla, frivillighetsfester, åpent rådhus, miljøsertifisering og julaften for enslige i rådhuset. Alle innbyggere som fyller 100 år får en hilsen eller besøk av ordfører.

TV-aksjonen

I 2018 gikk innsamlingen til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. Bærum kommune samlet inn 6 123 166 kroner – og passerte 2017 med over 100 000 kroner.

I 2018 ble det i samarbeid med kommunens Geodataavdeling utviklet en ny, digital kartløsning til bruk i innsamlingen. Den nye løsningen bidro til å effektivisere skolenes administrering av innsamlingen. I løpet av 2019 vil løsningen utvikles og forbedres med nye funksjoner.

Borgerlige vielser

Fra 1. januar 2018 overtok kommunene vigselsmyndigheten  fra tingretten. I Bærum ble det oppnevnt syv vigslere i tillegg til ordfører og varaordfører, seks av vigslerne er ansatt ved politisk sekretariat. Totalt har det vært gjennomført 167 vielser i 2018; 137 på norsk og 30 på engelsk og det er gjennomført totalt 21 vielser utenom arbeidstiden. Av disse er 9 gjennomført i rådhuset og 12 på andre steder, både i selskapslokaler og i private hjem/hager.

E18-utvalget og sykehusutvalget

Ad-hoc-utvalgene for henholdsvis E18 og sykehustilbudet videreførte i 2018 sitt arbeid i samarbeid med Asker kommune med gode resultater. 

Utvalgenes reisevirksomhet, befaringer og studieturer 

De politiske utvalg og råd har gjennomført studie-turer, befaringer og liknende internt i Bærum, i Oslo og i tilliggende kommuner. I tillegg har rådene vært på følgende studieturer:

  • Ungdomsrådet: studieturer til konferanser i Brüssel og Strasbourg.
  • Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne: studietur til Gjøvik/Trondheim.
  • Eldrerådet: studietur til København.

Formannskapets og politiske utvalgs disposisjonsposter 1)

Budsjettet for formannskapets og politiske utvalgs disposisjonsposter var i 2018 på til sammen 2 744 141 kroner. Totalt 771 963 kroner er brukt til innkjøp, donasjoner, gaver og andre tiltak:

  • Bidrag til montering av kunstverk og avvikling av arrangement utenfor Bekkestua bibliotek i forbindelse med markeringen av 100-årsjubileumet for André Bjerke.
  • Bidrag til TV-aksjonen 2018 (Kirkens Bymisjon).
  • Støtte til bokprosjektet Bærum gjennom 75 år.
  • Kjøp av juleblomster til rådhuset fra Lions Club.
  • Pengegave til Frelsesarméen i forbindelse med julehøytiden.
  • Jubileumsgave til Høvik Verk skolekorps sitt 100-årsjubileum.
  • Jubileumsgave til Fossum IF sitt 100-årsjubileum.

I tillegg til ovennevnte ble mindreforbruket på disposisjonspostene fra 2017, i 2018 utbetalt som støtte til arrangementet Fischer random sjakk på Høvik.

Fotnot: 1) I behandlingen av årsregnskapet for 2010 ba kommunestyret om en særlig omtale både av det politiske styringssystemet og av de politiske disposisjonspostene i årsrapportene.