ETT Bærum handler om å utvikle en fremtidsrettet organisasjon med digitalisering og tjenesteinnovasjon som sentrale tema. Organisasjon, styring og utvikling har en viktig rolle som tilrettelegger, pådriver og samspiller for mange av prosessene på tvers av organisasjonen og som medspiller for å sikre omstilling og gjennomføringskraft.

Strategisk ledelse, styring og administrasjon, digitalisering og IT, HR og medarbeidere

Viktige resultater og innsatser i 2018

 • Til sammen 152 ledergrupper har gjennomført lederutviklingsprogrammet for innovasjon, LUP. Ny innovasjonsstrategi 2018–2020 med handlingsplan er vedtatt.
 • Bærum kommune er ledende innen innovative anskaffelser i kommunesektoren, og klima og miljø har høy prioritet i anskaffelsesprosessen.
 • I tråd med Handlingsplan for digitalisering, er det om lag 60 pågående prosjekter. Blant ferdigstilte prosjekter kan nevnes: Wifi i skolene, fagsystem for legemiddelhåndtering og ny avviks- og forbedringsportal, samt forsøksprosjekt med robotisering i lønnsadministrasjonen.
 • Informasjonssikkerhet og innføring av EUs Personvernforordning (GDPR) har hatt høy prioritet. Skoleelever har fått opplæring i informasjonssikkerhet.
 • Bærum kommune har tatt en pådriverrolle i det nasjonale digitaliseringsarbeidet, blant annet i Én innbygger én journal og i KS.
 • Klimaklokprogrammets handlingsplan med over 60 tiltak gjennomføres.
 • Bærum kvalifiserer til «grønt lån» i Kommunalbanken med tilhørende lav rente.
 • Kunnskapskommunen Bærum har intensivert samarbeidet med eksterne miljøer innen forskning og næringsliv.
 • Kommunen hadde et sykefravær på 7,3 prosent i 2018, en reduksjon fra 7,5 prosent i 2017.
 • Innføring av digitale arbeidsavtaler har effektivisert ansettelsesprosessen betydelig.
 • Gode forberedelser for utflytting fra Kommunegården i tett dialog med medarbeiderne, organisasjonene og vernetjenesten, blant annet for å motivere til aktivitetsbaserte arbeidsplasser i nye lokaler.

Utfordringer fremover

 • Utvikling og tilpasning av kommunens organisasjon i tråd med forventningene til morgendagens tjenester og morgendagens medarbeidere blir et viktig satsningsområde.
 • For å se mulighetene og ta ut effektene av digitale løsninger, er det helt avgjørende at ansatte og ledere kan se og utvikle nye måter å jobbe og yte tjenester på. Medarbeidere og ledere skal ikles en «digital rustning» for å møte den stadig økende endringshastigheten.
 • Forventningene til digitalisering av kommunale tjenester, automatisering og selvbetjening er store. Dette krever at Bærum deltar i strategiske initiativ for utvikling av felles nasjonale løsninger og i samarbeidsprosjekter med andre kommuner.
 • Samarbeid mellom akademia, næringsliv og kommunen blir viktig for å lykkes fremover. Kommunen gjør en systematisk satsning innenfor dette området, og avtalen med NTNU er første skritt i denne retningen.
 • Innovasjon er viktig for å utvikle nye løsninger, gjerne i samspill med tjenestene, brukerne, akademia og næringsliv, samt for å realisere gevinster.
 • Grunnet en stadig økende mengde digitale trusler, er det behov for kontinuerlig overvåkning og løpende mottiltak.
 • Øke innsatsen i det systematiske arbeidet i organisasjonen for å redusere sykefraværet for å nå målet om 7,0 prosent fravær.
 • Sterkere innsats for å skape en heltidskultur, primært innen pleie og omsorg.

Eiendom

Eiendomsvirksomheten har en sentral rolle i både kommunens tjenesteproduksjon og i utviklingen av Bærum som en klimaklok kommune i vekst.

Viktige resultater og innsatser i 2018

 • Konkurranse om utforming og løsning for Oksenøya senter er gjennomført, med høye klima-, miljø- og energiambisjoner.
 • Tilstandsanalysen av kommunens eiendommer er ferdigstilt. Innsatsen på vedlikeholdstiltak var 38 prosent høyere enn i 2017.
 • Den samlede energibruken i bygg er redusert med 3,1 prosent sammenlignet med 2017.
 • I Renholdsenheten har det vært gjennomført et stort kompetanseløft ved at 25 renholdere har tatt fagbrev. Oppfølging av kort- og langtidssykefravær har gitt gode resultater.
 • Ferdigstilte eiendomsprosjekter inkluderer omsorgs- og velferdsboliger, Nansenparken barnehage, nye Sandvika bibliotek, rehabilitering av Sjøholmen og oppgradering av Lommedalen kirke.

Utfordringer

 • Sikre gjennomføringskraft med god styring og måloppnåelse.
 • Rekruttering er av kritisk kompetanse særlig innenfor forvaltning, store byggeprosjekter og viktige lederfunksjoner.
Nøkkeltall for Eiendom
Nøkkeltall for Eiendom.
Nøkkeltall medarbeidere

Tabell 25 viser utvalgte nøkkeltall knyttet til medarbeidere for 2016–2018

Utvalgte nøkkeltall medarbeidere
1) inkluderer også barnevern og helsetjenester barn og unge fra 2018

Tabell 26 viser fordeling av kjønn og lønn

Tabell viser fordeling av kjønn og lønn
1) Tallet angir prosentvis forhold mellom kvinner og menns lønn. Positive tall i kvinners favør.

Bærum kommune kjøpte i 2018 ut de andre aksjonærene og eier nå 100 prosent av aksjene i Arba AS.

Ny selskapsavtale for Asker og Bærum brann og redning IKS ble utarbeidet og fremmet til politisk behandling. Avtalen skal gjelde fra 1. januar 2020.

Bærum kommune har gjennomført etikkseminar i regi av Oslo Economics for alle styremedlemmer i selskap hvor Bærum kommune har eierinteresser. Formålet med seminaret var å øke oppmerksomheten på etikkarbeidet og synliggjøre grunnleggende utfordringer og gi gode råd.

Tabellen viser Bærum kommunes eierposisjoner/-interesser