Fremtiden skapes nå

De utfordringer Bærum kommune står overfor stiller krav til, og åpner nye muligheter for, oss som kommune. Det gjelder digitalisering og teknologiens muligheter og begrensninger. Det gjelder de skritt vi må ta for en klimaklok utvikling. Det gjelder utviklingen av Sandvika og Fornebu – som skal gi gode rammer for en urban og attraktiv hverdag. Det gjelder tjenesteproduksjonen som systematisk må forbedres- og innoveres, slik at vi kan tilby gode tjenester for flere innen bærekraftige rammer. Det gjelder hvordan integrere kunnskap og forskning i utviklingsarbeidet. Og sist men ikke minst, gjelder det vår evne til å avvikle noe når vi utvikler noe annet.

Tenke langt og handle nå har vært en viktig rettesnor for oss. Det langsiktige er avgjørende for å sette oss i stand til å møte endrede behov, forventninger og krav. Skal vi lykkes med dette er dagens prioriteringer og valg avgjørende. Det er slik vi skaper utvikling og eierskap til det som møter brukere, innbyggere og næringsliv i fremtiden. Det handler om å ta kloke grep med lang holdbarhet.

Spesielle satsingsområder i 2018

Først og fremst har 2018 handlet om å levere gode tjenester til befolkningen – hver eneste dag i hver eneste tjeneste. Det er vår viktigste oppgave for innbyggere, organisasjoner og næringsliv. I handlingsprogrammet for 2018–2021 ble noen satsingsområder løftet spesielt.

Forhindre utenforskap og redusere konsekvensene av barnefattigdom

Kommunen skal legge til rette for gode oppvekstsvilkår og sikre at alle barn og unge har samme mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi.  Fritidsstipendet er et nytt tiltak og 237 barn har mottatt støtte. Foreldres tilknytning til arbeidsmarkedet er viktig for å redusere barnefattigdom. Hele 67,9 prosent av flyktningene er kommet i jobb eller utdanning etter introduksjonsprogrammet, en økning fra 53 prosent i 2017.

Digital skolehverdag

Digital skolehverdag er blitt en realitet for alle kommunens 16 200 elever. Medarbeiderne har fått omfattende kompetanseheving i teknologi som faktor for læring i det 21. århundre. Nettbrettene har vært en medvirkende årsak til at tilpasset undervisning i klassefelleskapet har ført til en nedgang i andel elever med spesialundervisning fra 7,2 prosent i 2015 til 4,7 prosent i 2018.

Klimaklok kommune:

Bærum er på god vei til å bli en miljø og klimaklok kommune innen 2020. Målene for kildesortering av husholdningsavfall og energibruk i kommunale bygg kan bli nådd innen 2020. Det er satt nye ambisjoner for kommunens bygg. Redusert ansattparkering og innføring av elbilpool for kommunens ansatte i Sandvika har hatt god effekt. For hele bærumssamfunnet vil flere av målene kreve en betydelig innsats, blant annet mål om endring av reisevaner.

Investeringer

Av rammen for investeringer i 2018 er hele 85 prosent brukt, noe som er et langt bedre resultat enn tidligere år. Ferdigstilte prosjekter inkluderer Nansenparken barnehage, rehabilitering av Sjøholmen, Lommedalen kirke og Rykkinn bibliotek, samt nyetablering av Sandvika bibliotek. Det er ferdigstilt velferds- og omsorgstilbud i Ringeriksveien 283, Skjolden 11, Rudsdalen 3 og Saubakken 19.

Våre viktigste utviklingsløp

2018 har vært et viktig år for å legge til rette for, beslutte og gjennomføre nødvendige grep i tråd med visjonen og kommunens fire hovedmål om bærekraftige tjenester; balansert samfunnsutvikling, innovasjon, gjennomføringskraft og innbyggerdialog.

Kommunen har satt i gang en rekke utviklingsløp for å møte fremtidens utfordringer. De viktigste er:

Velferdstjenester med vekt på forebygging og tidlig innsats, mestring og selvhjulpenhet og effektivitet. Utvikling og omstilling av velferdstjenestene må være basert på kunnskap, effektiv drift, teknologi og brukermedvirkning.  Sammen om velferd og Pleie og omsorg 2024 er to framoverskuende utviklingsløp.

Helhetlig bypolitikk for attraktive og levende samfunn på Fornebu, i Sandvika og langs kollektivtraseene – med vekt på god dialog med innbyggere, sivilsamfunn og utbyggere. Kommunedelplan 3 Fornebu og områderegulering for Fossum er til behandling. Det er gjennomført gode prosesser for utvikling av Lysaker, Høvik og Sandvika. Mulighetsstudier for Sjøfronten og Høvik gir et godt utgangspunkt for videre planlegging.

Digitalt førstevalg omfatter om lag 60 pågående prosjekter i tråd med Handlingsplan for digitalisering. Bærum kommune har tatt en pådriverrolle i det nasjonale digitaliseringsarbeidet, blant annet i En innbygger en journal og i KS. Kommunen er involvert i en rekke prosjekter, som DigiHelse, DigiSos, DigiBarnevern. I tillegg til å bygge en digital grunnmur for kommunen, er det også en rekke ferdigstilte prosjekter som kan nevnes: Wifi i skolene, fagsystem for legemiddelhåndtering og ny avviks- og forbedringsportal, samt forsøksprosjekt med robotisering i lønnsadministrasjonen.

Langsiktig og helhetlig plan og styring. Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) bidrar til utvikling av kommunen i en 20-årshorisont. LDIP samspiller med kommuneplanens arealdel, skolebehovsanalyse og barnehagebehovsanalyse, som ble vedtatt i 2018. En innovativ hverdag i kommunens virksomheter. Til sammen 152 ledergrupper har gjennomført lederutviklingsprogrammet for innovasjon, LUP. Ny innovasjonsstrategi 2018–2020 med handlingsplan er vedtatt og følges opp.

Strategi for samarbeid med bærumssamfunnet. Bærum kommune prøver ut nye former for innbyggersamarbeid, frivillighet og samskaping. Det er etablert en rekke pilotprosjekter for å høste erfaringer, blant annet innbyggerutvalg i Skytterdalen, innbyggerpanel, områdesatsinger på Emma Hjorth og Rykkinn, Lokalsamfunn+kommune og strategi for utvikling av fornebusamfunnet. Erfaringene legges til grunn for en utvikling av en strategi for innbyggersamarbeid, frivillighet og samskaping i bærumsamfunnet som kommer sommeren 2019.

Ett Bærum – for fremtiden

Fremtidens Bærum skapes allerede nå fordi vi har et ressursmessig handlingsrom og kan forberede oss på kommende utfordringer. Dagens velferdstjenester er gode – og vi skal ha høye ambisjoner også for tjenestene kommunen skal levere om 10, 15 og 20 år.

Innbyggerne forventer å oppleve kommunen som samordnet, og med medarbeidere som tenker helhet og som tar felles ansvar. Vi skal spille på samme lag og være ett Bærum. Det er noe av det viktigste for å lykkes med fremtidens kommune.