Pleie og omsorg

Pleie- og omsorgstjenestene skal bidra til mestring og selvhjulpenhet. Målet er at alle skal få det tilbudet de har behov for, når behovet oppstår.

Viktige resultater og innsatser i 2018

 • Det er igangsatt forsøksordning med dagaktivitetssenter i helg og på kveldstid ved Valler bo- og behandlingssenter.
 • Det er opprettet brukerpanel i ambulerende tjeneste, og sentralt brukerråd ved bo- og behandlingssentrene.
 • Atri-X og Emma MeDLiv er etablert som lærings-, utprøvings- og visningsarenaer for brukere, pårørende, innbyggere, ansatte i tjenestene og næringslivet.
 • Unikt-konseptet videreutviklet i tråd med «Leve hele livet», med blant annet «ungdoms-cafeer», butikk, restaurantkvelder, vinteraktivitetsdag og utflukter.
 • Friskus – en digital møteplass for aktivitet og frivillighet – prøves ut i bo- og behandlingssenter og omsorgsboliger for eldre.
 • Demsam-prosjektet er et forskningssamarbeid mellom Bærum kommune og Høgskolen i Innlandet. Prosjektet ser på muligheter og begrensninger ved bruk av tjenestedesign og samskaping i Carpe Diem demenslandsby. Byggingen av Carpe Diem demenslandsby går i henhold til plan.

Utfordringer fremover

 • Endringer i demografi og behov stiller krav til utvikling og tilpasning av tjenestene.
 • Økt krav til styring og langsiktig strategisk omstilling.
 • Implementering, endring av arbeidsprosesser og gevinstrealisering er utfordrende. Det gjelder for eksempel innføring av frihets- og velferdsteknologiske løsninger.
 • Forventningsavklaringer mellom ønsker og tilbud. 
 • Sikre et godt samarbeid med brukere og pårørende, spesialisthelsetjenesten, frivillige og private leverandører.
 • Rekruttering av medarbeidere med rett kompetanse.
Tabell viser nøkkeltall for Pleie og omsorg

Helse og sosial

Tjenestene skal ivareta innbyggernes behov for helse- og sosialtjenester, og retter seg både mot hele befolkningen og spesielle målgrupper.

Viktige resultater og innsatser i 2018

 • Hele 67,9 prosent av flyktningene er kommet i jobb eller utdanning etter introduksjonsprogrammet, en økning fra 53 prosent i 2017.
 • FACT-team, som driver oppsøkende behandling for innbyggere med alvorlig psykisk lidelse og eventuelt rusproblemer, er etablert i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.
 • Etablert KAD (Kommunale akutte døgnplasser), mottaksplasser og omsorgsplasser innen psykisk helse og rus. Samordning og effektivisering av lavterskeltilbud er videreført.
 • Etablert døgntelefon for kommunale boliger og økt tilgjengeligheten ved samlokalisering av Boligbistand og oppfølgingstjenestene.
 • Styrket nærledelse på Asker og Bærum legevakt.

Utfordringer fremover

 • Stigende utbetaling av økonomisk sosialhjelp, både økning i stønadslengde og antall klienter.
 • Stadig økende behov for tjenester til personer med sammensatte behov innen psykisk helse og rus.
 • Et samfunn i endring med færre jobber for mennesker med lavt utdanningsnivå, fører til behov for lengre kvalifiseringsløp for vanskeligstilte på arbeidsmarkedet.
 • Større sosiale helseforskjeller i Bærum må motvirkes med målrettede forebyggende og helsefremmende tiltak.
Tabell viser nøkkeltall for Helse og sosial