Elever ved Anna Krefting skole

Oppvekst skole

Alle elever i Bærum skal få maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang. Bærumsskolen skal være en inspirerende foregangsskole med fokus på langsiktig og systematisk utviklingsarbeid.

Viktige resultater og innsatser i 2018

 • Digital skolehverdag er implementert for alle Bærums 16 200 elever. Medarbeiderne har fått omfattende kompetanseheving i teknologi som faktor for læring i det 21. århundre.
 • Tilpasset undervisning i klassefelleskapet har ført til en nedgang i andel elever med spesialundervisning fra 7,2 prosent i 2015 til 4,7 prosent i 2018.
 • Gjennomført omfattende omstilling i PP-tjenesten.
 • Førsteklassinger med utfordringer i lesing og skriving får systematisk intensivopplæring. Universitetet i Stavanger (UiS) følgeforsker innsatsen.
 • Iverksatt Robust-satsing for å gi elever innsikt og verktøy til å takle de naturlige utfordringene de aller fleste møter, både som ung og voksen. Innsatsen følgeforskes av UiS.
 • Skolebehovsanalyse 2018–2037 og Konsept for skoleanlegg i Bærum kommune, er vedtatt.
 • Anna Krefting barneskole og Eineåsen ungdomsskole er etablert.

Utfordringer fremover

 • Øke elevenes læringsutbytte i en skolehverdag som er tilpasset fremtidens arbeids- og samfunnsliv. Elevene får være aktive, undersøkende, samarbeidende, kreative, kritisk tenkende og reflekterende i en skole der teknologi skaper læringsarenaer.
 • Samordne og koordinere innsatsen for barn som trenger tverrfaglig oppfølging.
 • Forberede implementering av nasjonalt overordnet plan for grunnskolen, nye gjennomgående tema i alle fag og reviderte læreplaner gjeldende fra høsten 2020.
 • Møte elevtallsveksten med økt kapasitet til riktig tid i tråd med konsept for skolebygg i Bærum kommune og kommunens investeringsplan.
 • Rekruttere lærere og ledere i tråd med bærumsskolens vekst og faglige behov.
Tabell 15 viser nøkkeltall for Oppvekst skole
Alle kommunale barnehager ble i 2018 sertifisert med Grønt flagg

Oppvekst barnehage

Oppvekst barnehage skal fremme inkludering, medvirkning og  mestring. Barnehagene skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 

Viktige resultater og innsatser i 2018

 • Alle kommunale barnehager ble miljøsertifisert med Grønt flagg.
 • Nansenparken barnehage på Fornebu, med plass til 200 barn, åpnet 1. august. Barnehagen er utformet etter prinsippet «de små enhetene i det store bygget».
 • Samarbeid med lokale næringslivsaktører gir barna varierte opplevelser. Nansenparken barnehage samarbeider med Telenor.
 • Helsestasjonene har sammen med den sosiale entreprenøren Helseoversikt AS bidratt til utvikling av en gratis app med informasjon om svangerskap og foreldrerollen.
 • Seks små helsestasjoner er samlokalisert til tre større. Det er åpnet helsestasjon for gutter mellom 13 og 23 år, med en mannlig lege og en helsesykepleier. Kommunen har helsestasjoner på Bekkestua, Eiksmarka, Kolsås, Marie Plahte, Sandvika og Storøya.
 • Avlastningstiltak i grupper gir grunnlag for etablering av sosiale nettverk for brukere og for en bedre ressursutnyttelse.
 • Første strategiperiode for utvikling av barneverntjenesten ble avsluttet 2018.
 • MST CAN, et behandlingstiltak i barneverntjenesten for familier med høy problembelastning, har hatt god måloppnåelse. Barna og familiene følges opp 6, 12 og 18 måneder etter avsluttet behandling. Ett av målene med tiltaket er å  redusere antall institusjons- og akuttplasseringer.
 • 237 barn og unge har mottatt Fritidsstipend.

Utfordringer fremover

 • Antall barn med behov for særskilte tiltak i barnehagene går ned, men enkeltvedtakene er større og mer omfattende.
 • Antall unge med store psykiske lidelser øker.
 • Økende barnebefolkning og oppgaveforskyvning fra spesialisthelsetjenesten vil utfordre det kommunale tilbudet.
 • Manglende mulighet til å «styre» inntak i private barnehager medfører at kommunen må finansiere plasser ut over de som har rett til barnehageplass.
 • Lovbestemte normer for bemanning i barnehager gir utfordringer i forhold til mulighetene for innsparinger.
 • Krevende rekruttering til fagstillinger som barnehagelærere og helsesykepleiere.
Tabell 15 viser nøkkeltall for Oppvekst barnehage