Når Bærum kommune skal møblere den totalrehabiliterte kommunegården i 2022, er ambisjonen at så mye som mulig av møblene skal være brukt.

Kommunen har inngått en kontrakt med Movement AS, en forhandler av brukte møbler og utstyr om innkjøp av brukte møbler. Kontrakten har en verdi på om lag 8 millioner kroner og er, så vidt Movement kjenner til, den største i sitt slag i Norge.

Innkjøpet er en del av Bærum kommunes satsing på sirkulær økonomi. Bærum har som mål at kommunen i 2030 er etablert som en foregangskommune innen sirkulærøkonomi.

Ifølge programmet Sløsesjokket på NRK kastes det 140 000 tonn kontormøbler hvert år i Norge. Det ønsker Bærum kommune å gjøre noe med, uten at det skal gå ut over kvalitet og design:

Hovedfokus i møbelanskaffelsen skal være kvalitet, gjenværende levetid og design.

Bærum kommune ønsker å sette et godt eksempel for andre offentlige virksomheter ved å vise at det er mulig å gjennomføre suksessfulle bruktanskaffelser. Derfor er det også sentralt å illustrere at kjøp av brukte møbler ikke trenger å gå på bekostning av designkonsepter.  

Bærum kommune stiller strenge krav til møblene som skal leveres, blant annet skal ingen av møblene inneholde tropisk tømmer og annet trevirke skal i hovedsak komme fra bærekraftig drevet skogbruk.

Ifølge Regjeringen kjøper offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 520 milliarder kroner årlig, og har mulighet til å stille krav til leverandørene: 

"Med aktiv bruk av innkjøpsmakta si kan fylkeskommunen og kommunen bidra til større omsyn til berekraft i tilboda sine. Fleire kommunar set allereie krav i innkjøp av produkt og tenester, med mål om at den negative miljøpåverknaden blir minimert ved at varer og tenester er energi- og materialeffektive i eit livsløpsperspektiv." Fra: "Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi" https://www.regjeringen.no/contentassets/f6c799ac7c474e5b8f561d1e72d474da/t-1573n.pdf