Etisk problem

I 2019 deltok Rud/Vøyenenga (RUVE) samlokaliserte boliger for utviklingshemmede på vårt interne akselratorprogram, «Oppdrift».

Problemet prosjektgruppen tok med seg inn i programmet, var opplevd uenighet og manglende dialog med pårørende. Dette påvirket arbeidsmiljøet negativt, og kunne også gi uheldige konsekvenser for beboere og ansatte. Løsningen de landet på var innføring av SME-metodikk - en metode for etisk refleksjon med pårørende.

Bedre samhandling med ny løsning

Erfaringene deltakerne Ingrid Fosse og Maria Emilie Moen trekker frem er at innføringen av en ny metode krever mye tid. Tid til opplæring, men også tid til at tilstrekkelig mange ser verdien av den nye løsningen. Da hjelper det med gode resultater, noe de begge er enige om at de har oppnådd. Etterpå har de gjennomført refleksjon med pårørende opplever de bedre samhandling og økt felles forståelse for beboers behov og verdier. Som ansatte har de også blitt mer bevisste på hva som er riktige tjenester for brukerne deres.

«Det å diskutere etiske dilemma med pårørende ser jeg på som en viktig del av hverdagen vår. Å se realiteten i situasjoner og hvordan vi kan gjøre ting best mulig for beboer utifra funksjonsnivå. Det at pårørende føler en frustrasjon, og blir møtt på det, ser jeg på som viktig.» (Ansatt)

«Dere er tettere på og ser ting fra et faglig perspektiv som det er veldig nyttig, lærerikt og interessant å høre om. Jeg vil gjerne delta flere ganger.» (Pårørende)

Hva var verdien av å være med på Oppdrift?

Gjennom Oppdrift måtte vi tydeliggjøre brukerbehovet, og være konkrete på hva vi ønsket å få ut av løsningen vår med en god og spisset pitch. Tilbakemeldingene fra inviterte ressurspersoner på dagen med «Boot camp» var også veldig nyttig for oss.

Forskningssamarbeid

Etisk refleksjon sammen med pårørende er nybrottsarbeid. Forskere fra VID høyskole og Senter for medisinsk etikk (SME) ved UIO vil derfor gjennomføre fokusgruppeintervjuer med deltagerne i de etiske refleksjonene. Vi følger spent med og gleder oss til det blir publisert vitenskapelige artikler om dette.

Spredning av løsningen

Fremover kunne Ingrid og Maria ønsket seg et nettverk for å dele erfaringer, men også hjelp til å spre løsningen sin. Denne bloggen er jo ment til nettopp det, så sitter du nå og leser dette og et opptatt av et bedre samarbeid med pårørende i din jobb, ta kontakt med

Etisk problem
Etisk problem

Kontaktpersoner