Innovann

Klimaendringer fører til hyppigere og kraftigere nedbør. Sammen med økt fortetting og urbanisering, gir det stadig større utfordringer knyttet til håndtering av overvann. Vannet kan gjøre store skader på bygninger og infrastruktur og utgjøre fare for liv og helse. Kommunene har ansvar for å drive frem en fremtidsrettet overvannshåndtering, og InnoVann skal finne gode løsninger for dette.

Bærum kommune gjennomførte en innovativ anskaffelse i 2019, basert på en behovskartlegging, for å ta frem en løsning som bidrar til å gjøre kommunen klimarobust. Innovative anskaffelser handler om å ta i bruk eller utvikle bedre løsninger gjennom samarbeid med innovasjonskraften i næringslivet. I 2021 ble det inngått innovasjonspartnerskap med EnviDan-konsortiet med partnerne SLA Norge, Menon, Aarhus Vand og Scalgo. Sammen kaller de seg, og prosjektet, for InnoVann. Løsningen skal virke inn i den kommunale planprosessen, og bidra til mer effektiv ressursbruk og samhandling.

Siden oppstart med leverandør i 2021 har prosjektet hatt tre workshops for å finne mulighetene i et hav av kompleksitet. I disse prosessene har man funnet at partnerskapet må utarbeide løsninger etter disse tre målsetninger:

  1. Kommunen trenger å utvikle et digitalt verktøy som gir bedre beslutningsunderlag, samt understøtter gode prosesser for håndtering av overvann.
  2. Kommunen trenger å utvikle tverrfaglige arbeidsprosesser som bidrar til bedre håndtering av overvann
  3. Kommunen trenger å utvikle en organisasjon og kultur som gjør det mulig å jobbe bedre og mer tverrfaglig med overvannshåndtering

Den siste workshopen ble avholdt i Aarhus i april 2022, der partnerskapet så nærmere på hvordan fremtidige arbeidsprosesser kan se ut når det digitale verktøyet tas i bruk. Deltakerne gikk gjennom en kartlegging av dagens arbeidsprosesser i kommunen, og en demo av det digitale verktøyet med ny og forbedret funksjonalitet. Deltakerne jobbet deretter med å flette sammen egne prosesser til en helhetlig og tverrfaglig arbeidsprosess som samsvar med hvordan verktøyet fungerer. I tillegg ble det en faglig ekskursjon i regi av Aarhus kommune, som viste praktiske eksempler på hvordan de jobber proaktivt og effektivt med tiltakutvikling for overvannshåndtering.

Innovasjonspartnerskapet befinner seg fortsatt i en utviklingsfase, og det er et godt stykke arbeid igjen før kommunen kan ta verktøyet i bruk. Derfor jobber partnerskapet nå med å finne ut av hvordan de kan integrere det digitale verktøyet i organisasjonen, og arbeidsprosessene. Det er en viktig modningsprosess, å sørge for best mulig kobling mellom arbeidsprosesser og verktøy.

Erik Burman, rådgiver, innovasjonsenheten