Trekant

Høsten 2022 ble det gjennomført en prosess som skulle teste ut områdeorganisering av den spesialpedagogiske hjelpen i Bærum kommune.

Hensikten med prosessen var å sikre at alle barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp skulle få dette innen rimelig tid. Et snaut år senere er det interessant å se tilbake på prosessen og ikke minst resultatene.

Når det opprinnelige løsningsforslaget ikke løser hele problemet.

Jeg kan avsløre så mye som at den spesialpedagogiske hjelpen nå er fordelt inn i 7 geografiske områder, og at alle barn med vedtak får hjelpen de har krav på. Men dette skjedde ikke uten endringer og justeringer underveis i prosessen. Det ble nemlig veldig raskt klart at områdeinndeling ikke ville ha effekt i kraft av seg selv. Det var behov for noe mer.

Tverrfaglighet i prosessen ble en viktig nøkkel for suksess for løsningen.

Arbeidsgruppen bestod av representanter fra både spesialpedagogisk tjeneste, Psykologisk Pedagogisk tjeneste (PPT) og Barnehage. Gjennom en tverrfaglig prosess ble det klart for arbeidsgruppen at til tross for ulikt faglig ståsted så var det ikke nødvendigvis noe motsetningsforhold i måten man ønsket å samarbeide rundt hvert enkelt barn. Men gruppen så at samarbeidet måtte innrettes på en annen måte enn det som var blitt gjort tidligere, hvis man skulle lykkes med områdeorganisering og det overordnede målbildet om å gi samtlige barn med vedtak den spesialpedagogiske hjelpen de har krav på.

Tverrfaglig forpliktende samarbeid- nå og videre

Den nye samarbeidsmodellen ble døpt Trekantsamarbeidet og er et gjensidig forpliktende samarbeid i hver barnehage mellom styrer, spesialpedagog og rådgiver fra PPT. Blant tilbakemeldingene så langt nevnes det at samarbeidet skaper «forutsigbarhet og gode relasjoner» og at «laget rundt barnet er styrket». Det er også en opplevelse av å «lykkes med å snakke på tvers av tjenestene».For å oppsummere kan man kanskje si at det som startet som en test av en geografisk inndeling, endte med å inkludere en samarbeidsmodell som stryker tverrfagligheten i tillegg til å gi en god og helhetlig tjeneste for barnehagebarn generelt, og for barn med vedtak spesielt.

-Karen Bøhle Aarhus, innovasjonsrådgiver