I en beredskapssituasjon skal den kommunale forvaltning løse oppgaver som er forskjellig fra kommunens vanlige gjøremål. Samtidig skal ordinær drift opprettholdes.

I en beredskapssituasjon skal den kommunale forvaltning løse oppgaver som er forskjellig fra kommunens vanlige gjøremål. Samtidig skal ordinær drift opprettholdes.

Alle kommuner kan bli rammet av alvorlige hendelser som kan få omfattende skadevirkninger på mennesker, miljø og eiendom. Samfunnsviktige funksjoner som for eksempel vann- eller strømforsyning er sårbare overfor ekstraordinære belastninger.

Hensikt med kommunal samfunnssikkerhet og beredskap er å legge til rette for å utvikle trygge og robuste lokalsamfunn. Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for å ivareta sikkerheten og tryggheten til alle sine innbyggere, tilreisende, forbipasserende og andre som oppholder seg i kommunen til ethvert tidspunkt.

I et samfunnssikkerhetsperspektiv handler dette om kommunens ansvar for å:

  • ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet
  • påse ivaretakelse av kritiske samfunnsfunksjoner og infrastruktur, både innen egne ansvarsområder og ovenfor andre leverandører av viktige funksjoner
  • samordne på tvers av sektorene i kommunen
  • være pådriver overfor andre samfunnssikkerhetsaktører
  • ha god beredskap for å håndtere uønskede hendelser

Som et nødvendig hjelpemiddel for å kunne reagere rasjonelt og effektivt ved alvorlige hendelser, har Bærum kommune utarbeidet en beredskapsplan for å håndtere dette. Beredskapsplanen tar sikte på å være en samordnet plan for kriseledelse ved hendelser som går utover det kommunen normalt er forberedt på å ta hånd om. I de senere årene har også terrorberedskap og arbeid mot radikalisering blitt aktuelle temaer i beredskapsarbeidet.

Det er kommunens oppgave å sikre at alle som har en rolle i håndteringen av beredskaps- og krisesituasjoner er kjent med ansvaret, oppgavene og fullmaktene de har. Overordnet beredskapsplan beskriver hvordan kommunen organiserer sin kriseledelse og bruker sine ressurser, for å håndtere ulykker og katastrofer utover hendelser kommunen normalt er forberedt på å håndtere. Planen skal sikre grunnlaget for å kunne ta de beste avgjørelsene, fatte viktige beslutninger, iverksette tiltak, innkalle ressurser og personell for raskest mulig å kunne håndtere situasjonen.

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Asker og Bærum danner grunnlaget for denne overordnede beredskapsplanen. ROS-analysen gir kommunen oversikt over potensiell risiko og trusler som vil utfordre kommunen mest, og bidrar til å øke risikoerkjennelsen i kommunen, slik at kommunen kan iverksette forebyggende tiltak og iverksette nødvendig beredskap.

Overordnet beredskapsplan baseres også på resultater og erfaringer fra «skarpe hendelser», øvelser og fra andre relevante samfunnskilder.

Overordnet beredskapsplan oppdateres og utbedres på bakgrunn av Helhetlig ROS-analyse, uønskede hendelser, øvelser og nasjonale føringer. Kommunens kriseledelse skal ha en årlig gjennomgang.

I krisesituasjoner har kommunedirektør og ordfører fullmakter til å iverksette de kommunale tiltak som er nødvendige. Den kommunale kriseledelsen arbeider alltid som et supplement til de ordinære redningsressursene som politi, brann, ambulanse, sivilforsvar og eventuelt forsvar.