Flere år med pandemi, krig i Europa, internasjonale storkonflikter, spredning av desinformasjon og kontinuerlige digitale angrep preger hverdagen vår og utfordrer våre kommunale tjenester. I tillegg blir vi utfordret av rask teknologisk utvikling og betydelige endringer i både klima og demografi. I dette risiko- og utfordringsbilde skal kommunen opprettholde tillit, kommunale tjenester og ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet.

Hensikt med kommunal samfunnssikkerhet og beredskap er å legge til rette for å utvikle trygge og robuste lokalsamfunn. Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for å ivareta sikkerheten og tryggheten til alle sine innbyggere, tilreisende, forbipasserende og andre som oppholder seg i kommunen til ethvert tidspunkt.

I et samfunnssikkerhetsperspektiv handler dette om kommunens ansvar for å:

  • ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet
  • påse ivaretakelse av kritiske samfunnsfunksjoner og infrastruktur, både innen egne ansvarsområder og ovenfor andre leverandører av viktige funksjoner
  • samordne på tvers av sektorene i kommunen
  • være pådriver overfor andre samfunnssikkerhetsaktører
  • ha god beredskap for å håndtere uønskede hendelser

Kommunens beredskapsplan

Alle kommuner kan bli rammet av alvorlige hendelser som kan få omfattende skadevirkninger på mennesker, miljø og eiendom. Samfunnsviktige funksjoner som for eksempel vann- eller strømforsyning er sårbare overfor ekstraordinære belastninger.

Som et nødvendig hjelpemiddel for å kunne reagere rasjonelt og effektivt ved alvorlige hendelser, har Bærum kommune utarbeidet en beredskapsplan for å håndtere dette. Beredskapsplanen tar sikte på å være en samordnet plan for kriseledelse ved hendelser som går utover det kommunen normalt er forberedt på å ta hånd om. I de senere årene har også terrorberedskap og arbeid mot radikalisering blitt aktuelle temaer i beredskapsarbeidet.

Det er kommunens oppgave å sikre at alle som har en rolle i håndteringen av beredskaps- og krisesituasjoner er kjent med ansvaret, oppgavene og fullmaktene de har. Overordnet beredskapsplan beskriver hvordan kommunen organiserer sin kriseledelse og bruker sine ressurser, for å håndtere ulykker og katastrofer utover hendelser kommunen normalt er forberedt på å håndtere.

Planen skal sikre grunnlaget for å kunne ta de beste avgjørelsene, fatte viktige beslutninger, iverksette tiltak, innkalle ressurser og personell for raskest mulig å kunne håndtere situasjonen. I krisesituasjoner har kommunedirektør og ordfører fullmakter til å iverksette de kommunale tiltak som er nødvendige. Den kommunale kriseledelsen arbeider alltid som et supplement til de ordinære redningsressursene som politi, brann, ambulanse, sivilforsvar og eventuelt forsvar.

Overordnet beredskapsplan oppdateres og utbedres på bakgrunn av helhetlig ROS-analyse, nasjonale føringer og erfaringer fra uønskede hendelser og øvelser.

Risikobildet for Bærum kommune (helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse)

Risikobilde for Bærum kommune 2024-2027 (RBB) er en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og gir et omfattende overblikk over truslene og sårbarhetene som påvirker kommunen. Den danner grunnlaget for kommunens overordnede beredskapsplan og skal brukes som et grunnlag for å arbeide systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet og beredskap på tvers av sektorer i kommunen. På den måten sørger vi for å redusere risiko for tap av liv og skade på helse, miljø og materielle verdier.

RBB identifiserer og analyserer 15 alvorlige krisescenarioer som kan true samfunnssikkerheten, og som krever tverrfaglig samarbeid. De utvalgte scenarioene som fremstilles i RBB 2024 danner grunnlaget for kommunens beredskapsplanlegging og innsats, og er styrende for dimensjonering av beredskapsressurser.

For å utvikle trygge og robuste lokalsamfunn må arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap ligge til grunn for all planlegging i kommunen.

Les mer om den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen til Bærum kommune her

 

Døgnåpne vakttjenester

Her finner du en oversikt over døgnåpne vakttelefoner.