I en beredskapssituasjon skal den kommunale forvaltning løse oppgaver som er forskjellig fra kommunens vanlige gjøremål. Samtidig skal ordinær drift opprettholdes.

Alle kommuner kan bli rammet av alvorlige hendelser som kan få omfattende skadevirkninger på mennesker, miljø og eiendom. Samfunnsviktige funksjoner som for eksempel vann- eller strømforsyning er sårbare overfor ekstraordinære belastninger. 

Hensikt med kommunal samfunnssikkerhet og beredskap er å legge til rette for å utvikle trygge og robuste lokalsamfunn. Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for å ivareta velferden, sikkerheten og tryggheten til alle sine innbyggere, tilreisende, forbipasserende og andre som oppholder seg i kommunen til ethvert tidspunkt.

I et samfunnssikkerhetsperspektiv handler dette om kommunens ansvar for å

  • ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet
  • påse ivaretakelse av kritiske samfunnsfunksjoner og infrastruktur, både innen egne ansvarsområder og ovenfor andre leverandører av viktige funksjoner 
  • samordne på tvers av sektorene i kommunen 
  • være pådriver overfor andre samfunnssikkerhetsaktører 
  • ha god beredskap for å håndtere uønskede hendelser

Som et nødvendig hjelpemiddel for å kunne reagere rasjonelt og effektivt ved alvorlige hendelser, har Bærum kommune utarbeidet en beredskapsplan for å håndtere dette. Beredskapsplanen tar sikte på å være en samordnet plan for kriseledelse ved hendelser som går utover det kommunen normalt er forberedt på å ta hånd om. I de senere årene har også terrorberedskap og arbeid mot radikalisering blitt aktuelle temaer i beredskapsarbeidet.

Ved store hendelser er det politiet som vurderer og håndterer varsling til kommunen. 

I krisesituasjoner har kommunedirektør og ordfører fullmakter til å iverksette de kommunale tiltak som er nødvendige. Den kommunale kriseledelsen arbeider alltid som et supplement til de ordinære redningsressursene som politi, brann, ambulanse, sivilforsvar og eventuelt forsvar.

Egenberedskap 

De fleste av oss er helt avhengig av strøm i hverdagen; til oppvarming, lys, matlaging, varmtvann og elektriske apparater. Uvær, naturhendelser, sabotasje, tekniske problemer, terror eller krigshandlinger kan føre til at mange mister for eksempel strøm eller vann, og at det kan bli vanskeligere å få tak i nødvendige varer. Sjansen er kanskje ikke så stor, men det kan skje. Da bør du være forberedt. Med et lite reservelager av det du er mest avhengig av - vann, mat, medisiner og varmekilder - er du bedre rustet for å klare deg selv noen dager. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler alle å ha et beredskapslager hjemme, slik at du kan klare deg i tre dager uten hjelp.

Les mer om Egenberedskap på sikkerhverdag.no fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)

Du er en del av Norges beredskap -
Les mer om Egenberedskap på DSB sine egne sider her.
 

Jodtabletter 

Jodtabletter (Jodix) skal bare tas etter råd fra myndighetene. Jodtabletter kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker. Ved en atomulykke kan radioaktivt jod bli spredd via luften og tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke.

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar jodtabletter fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i helt spesielle situasjoner være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år. Myndighetene anbefaler ikke jodtabletter til personer over 40 år.

Ved en atomhendelse skal du vente til Kriseutvalget for atomberedskap gir råd om å ta jod.

Bærum kommune har per mars 2022, 40 300 jodtabletter på lager. Ved en atomhendelse kan det bli aktuelt å dele ut disse tablettene til barn og unge under 18 år etter anbefaling fra Kriseutvalget for atomberedskap. Det er ikke anledning å kontakte kommunen for å få utdelt jodtabletter. Jodtablettene som er sendt kommunene er beregnet for oppbevaring i kommunene eller der hvor barn og unge oppholder seg på dagtid, som barnehager skoler og institusjoner. Ved en atomhendelse vil barn under 18 år få utdelt jodtabletter der de oppholder seg. Selv om datostemplingen på tablettene er overskredet viser årlig testing hos Statens legemiddelverk at kvaliteten ikke er redusert. Dersom testing viser forringet kvalitet, kan tablettene bli tilbakekalt.

Her kan du lese mer om jodtabletter

Befolkningsvarsling ved hendelser

Ved en stor og alvorlig hendelse vil kommunen raskest mulig gå ut med informasjon på kommunens internettsider, i sosiale medier (facebook og twitter) samt gjennom SMS-varsling. For å kunne nå deg med en SMS-melding eller talemelding, trenger vi ditt nummer. Den samme SMS-varslingen brukes av Vann og avløp. Det blir sendt ut SMS til mobiltelefoner, og talemelding til de som er registrert med fasttelefon. Telefoner registrert på personer under 16 år skal ikke få varsel.

På kommunens nettsider kan du enkelt gå inn og sjekke om du er registrert med riktig telefonnummer, eller endre til telefonnummer du ønsker å bli varslet på. Meldingssystemet tar utgangspunkt i registrerte telefonnummer på bostedsadressen.
Her kan du sjekke om du er registrert eller registrere deg.

Risiko og sårbarhet

Asker og Bærum kommuner gjennomførte i 2019 en felles helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i henhold til kravene i gjeldende lov og forskrift om kommunal beredskapsplikt. Analysen identifiserer og analyserer uønskede hendelser med potensielt store konsekvenser. Den gir sårbarhetsvurderinger i et helhetlig perspektiv og identifiserer risikoreduserende tiltak på et overordnet nivå.

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for Asker og Bærum kommuner

Evakueringssteder ved en større hendelse 

Ved en større hendelse hvor det blir iverksatt evakuering, finnes følgende evakueringssteder for den friske befolkningen:

  • Østre Bærum, Nadderudhallen
  • Vestre Bærum, Bærum idrettspark på Rud
  • Fornebu og Snarøya, Hundsund grendehus

Offentlige tilfluktsrom 

Tilfluktsrom som til daglig brukes til andre ting, skal ifølge dagens krav kunne klargjøres som tilfluktsrom i løpet av 72 timer.

 

sted adresse antall offentlige plasser
Bærum bibliotek, Bekkestua Gamle Ringeriksvei 44 1 336
Bjerkelundsveien Bjerkelundsveien 18, Jar 260
Eiksmarka bibliotek Niels Leuchsvei 40 465
Hamang, Hamangskogen Brynsveien 2 4200
Helset idrettshall Skollerudveien 7, Bærums verk 553
Katolsk kapell, Østerås Veståsen 18 250
Kolsås senter Rødskiferveien 1 1550
Lysaker Strandveien 6 400
Sandvika, Kunnskapssenteret Otto Sverdrups plass 4 700
Sleiverud Sleiverudåsen 3 243
Stabekk bo- og behandlingssenter Peter Loranges vei 1/3 233
Steinerskolen Gårdsvei 5 138
Nedre Toppenhaug barnehage Nedre Toppenhaug 56 233
Østerndalen vegstasjon Grini næringspark 225

Offentlige tilfluktsrom er bygget for å kunne gi vern for befolkningen, slik at de som befinner seg i nærområdet kan søke vern i en beredskapssituasjon. Det er kommunen som eier og vedlikeholder de offentlige tilfluktsrommene.

Private tilfluktsrom er bygget og dimensjonert for å kunne gi vern for de som normalt oppholder seg på eiendommen der tilfluktsrommet er. De er i privat eie, og eieren har ansvaret for vedlikehold.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Sivilforsvaret har ansvaret for tilsyn med både offentlige og private tilfluktsrom.

DSB har en oversikt over tilfluktsrom i hele landet.

Langvarig bortfall av elektronisk kommunikasjon

Bortfall av elektronisk kommunikasjon (EKOM) betyr at du ikke kan ringe over digitale linjer, bruke internett eller mobilnett. I en slik situasjon vil det være svært vanskelig å komme i kontakt med nødetatene, kommunen eller familie og venner.

Hvis du i en slik situasjon trenger informasjon fra kommunen vil Kommunegården, Arnold Haukelands plass 10 i Sandvika, være oppmøtested.